رأی شماره ١٣۴۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره۱۳۴۶

رأی شماره ١٣۴۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: رسیدگی به شکایت علیه سازمان بورس و اوراق بھادار به عنوان مؤسسه عمومی غیردولتی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری نیست

٢٧/١/١٣٩۶ ٩۵/١۴٨٩/ھـ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٣۴۶ مورخ ١٣٩۵/١٢/١٧ با موضوع:
«رسیدگی به شکایت علیه سازمان بورس و اوراق بھادار به عنوان مؤسسه عمومی غیردولتی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری نیست» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۵/١٢/١٧ شماره دادنامه: ١٣۴۶ کلاسه پرونده: ١۴٨٩/٩۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: سازمان بورس و اوراق بھادار
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ١۴ ،١٠ ،٢٢ و اول تجدیدنظر
گردش کار: سازمان بورس و اوراق بھادار به موجب لایحه شماره ١٢١/٣٢١٨۵۴ ـ ١٣٩۴/۴/٣٠ اعلام کرده است که:
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام:
درخصوص آراء صادره از شعبات [شعب] ٢٣ دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره ٩٠٠٩٩٧٠٩٠٢٢٠٠۵۶۴ ـ ١٣٩٠/۴/١۴ ،١۴ دیـوان عـدالت
اداری بـه شمـاره ٩١٠٩٩٧٠٩٠١۴٠١۵٠١ ـ ١٣٩١/۵/٣١ ،١٠ دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره ٩٢٠٩٩٧٠٩٠١٠٠٠٩٣٨ ـ ١٣٩٢/۴/٢۶،
اول تجـدیـدنظـر بـه شمـاره ٩٣٠٩٩٧٠٩٠۵۶٠٠۴۵٨ ـ ١٣٩٣/۴/٢١ با موضوع عدم صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به
پرونده ھای مطروحه علیه این سازمان که با آراء صادره از شعبه ١۴ دیوان عدالت اداری به شماره ١٨٣١ ـ ١٣٨٧/٩/٢۵ و شماره ٨٠٣ ـ
١٣٨٨/٧/١۴ با موضوع پذیرش صلاحیت شعب آن دیوان در رسیدگی به شکایات مطروحه به طرفیت سازمان بورس و اوراق بھادار به
عنوان یک نھاد عمومی غیردولتی که آراء مذکور طی دادنامه ھای شماره ھای ٩٣٠٩٩٧٠٩٠۵١٠٠٢۵٨ و ٩٣٠٩٩٧٠٩٠۵١٠٠٢۵٩ ـ
١٣٩٣/٨/٧ به تأیید شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری نیز رسیده است در تعارض می باشد، مستنداً به ماده ٨٩ قانون تشکیلات و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ ،ضمن درخواست طرح موضوع در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و صدور رأی وحدت
رویه در این خصوص، مطالب ذیل به حضور ایفاد می گردد:
مقدمتاً به استحضار می رساند، صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری وفق ماده ١٣ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٨۵ در
بندھای سه گانه آن بیان گردیده بود. در ھمین راستا در قسمت (الف) بند ١ ماده مذکور، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات
اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدھای دولتی اعم از وزارتخانهھا و سازمانھا و موسسات و شرکتھای دولتی و
شھرداریھا و تشکیلات و نھادھای انقلابی و موسسات وابسته به آنھا و در قسمت (ب) نیز تصمیمات و اقدامات ماموران واحدھای
مذکور در بند (الف)، مناط صلاحیت قرار گرفته بود. در بند ٣ ماده فوق الاشاره نیز رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون
استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدھا و موسسات مذکور در بند (١ (و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نیز به آنھا
محتاج ذکر نام است قابل رسیدگی در آن دیوان دانسته شده بود. در تکمیل توضیحات فوق الاشاره معروض می دارد، وفق ماده ٣
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ١٣٨۶ ،موسسه یا نھاد عمومی غیردولتی، واحد سازمانی مشخصی است که دارای شخصیت
حقوقی مستقل بوده و با تصویب مجلس شورای اسلامی تشکیل و بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی
تامین و عھده دار وظایف و خدماتی می گردد که جنبه عمومی داشته باشد. یادآور می گردد به حکم ماده ۵ قانون بازار اوراق بھادار
مصوب ١٣٨۴ مجلس شورای اسلامی، «سازمان بورس و اوراق بھادار به عنوان موسسه عمومی غیردولتی، دارای شخصیت حقوقی
و مالی کاملاً مستقل از دولت بوده و از محل کارمزدھای دریافتی و سھمی از حق پذیرش شرکتھا در بورسھا و سایر درآمدھا اداره
می شود.» لذا سازمان بورس و اوراق بھادار به لحاظ صراحت قانونی و نیز بر مبنای اداره شدن آن از محل کارمزدھای دریافتی و سھم مربوط به حق پذیرش شرکتھا در بورس و سایر درآمدھا، یکی از مصادیق بارز و روشن موسسه عمومی غیردولتی محسوب می شود و
به ھیچ وجه نمی توان این سازمان را دولتی تلقی نمود. ھمچنین وفق ماده واحده قانون تفسیر ماده ١١ قانون دیوان عدالت اداری در
رابطه با قانون فھرست نھادھا وموسسات عمومی غیردولتی مصوب ١٣٧۴/٧/١١ ،رسیدگی به شکایات علیه نھادھای عمومی احصاء
شده در قانون فھرست نھادھا و موسسات عمومی غیردولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. لکن رسیدگی به شکایات علیه
نھادھای عمومی غیردولتی مانند سازمان بورس و اوراق بھادار که خارج از شمول ماده واحده مزبور باشند خارج از صلاحیت دیوان
عدالت اداری می باشد. اضافه می نماید ھمان گونه که در ادامه نیز اشاره می گردد شورای محترم نگھبان نیز طی نظریه شماره
٩٣٨٧/٣٠/٨٣ ـ ١٣٨٣/١٠/٢١ مقصود از کلمه «دولتی» در اصل ١٧٠ قانون اساسی را «قوه مجریه» دانسته است. لذا صالح دانستن
دیوان عدالت اداری در مواردی که شکایت علیه دستگاھای غیردولتی مطرح می گردد مغایر اصل ١٧٣ قانون اساسی تلقی گردیده
است.
در ھمین خصوص لازم به ذکر است شعب مختلف دیوان عدالت اداری با پذیرش استدلال فوق مبنی بر عدم صلاحیت آن دیوان در
رسیدگی به شکایات علیه سازمان بورس و اوراق بھادار، از رسیدگی به شکایات مزبور خودداری نموده اند که ذیلاً به استدلالات قضات
در آراء صادره درخصوص عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات از تصمیمات و اقدامات سازمان بورس و اوراق بھادار
در زمان حکومت «قانون دیوان عدالت اداری» مصوب ١٣٨۵ اشاره می گردد:
١ـ دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٩٠١٠٠٠٩٣٨ ـ ١٣٩٢/۴/٢۶ شعبه ١٠ دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ٩١١١٠٣۵/١٠/٩١ به این
استدلال که: «شکایت مطروحه به طرفیت سازمان بورس و اوراق بھادار کشور […] از مصادیق ماده ١٣ قانون دیوان عدالت اداری
[مصوب ١٣٨۵ [نمی باشد قابل طرح و رسیدگی در این مرجع نمی باشد».
٢ـ دادنامه شماره ٩٠٠٩٩٧٠٩٠٢٢٠٠۵۴۶ ـ ١٣٩٠/۴/١۴ شعبه ٢٢ دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ٢١٣۴/٨٩/٢٢ به این استدلال
که: «از آنجا که مطابق ماده ۵ قانون بازار اوراق بھادار مصوب ١٣٨۴ ،سازمان بورس و اوراق بھادار، «موسسه عمومی غیردولتی
است که دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل می باشد و به موجب اصل ١٧٣ قانون اساسی و نیز مطابق ماده ١٣ قانون دیوان
عدالت اداری مصوب ١٣٨۵ موضوع رسیدگی به خواسته مذکور با توجه به طرف شکایت مذکور، خارج از صلاحیت رسیدگی دیوان
عدالت اداری می باشد».
٣ـ دادنامه شماره ٩١٠٩٩٧٠٩٠١۴٠١۵٠١ ـ ١٣٩١/۵/٣١ شعبه ١۴ دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ٩١٠٣٨١ به این استدلال که:
«سازمان بورس و اوراق بھادار مستنداً به ماده ۵ قانون بازار اوراق بھادار مصوب آذر ماه ١٣٨۴ مجلس شورای اسلامی یک موسسه
عمومی غیردولتی می باشد به لحاظ خروج موضوعی از مقررات ماده ١٣ قانون دیوان عدالت اداری و به لحاظ عدم قابلیت استماع در
این دیوان قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد.»
در ھمین خصوص لازم به توضیح است پس از شکایت شرکت کارگزاری آبتین استاک و آقای فریبرز برنا علیه این سازمان، پرونده ھای
مورد اشاره به شعبه ١۴ آن دیوان ارجاع و شعبه مذکور، با پذیرش صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری، ھر دو دعوای مورد اشاره را
وارد دانسته و نسبت به صدور حکم علیه این سازمان اقدام نمود. بر ھمین اساس این سازمان در خصوص آراء مورد اشاره اقدام به
درخواست اعمال ماده ١٨ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٨۵ نمود که مراتب با دستور حضرتعالی به شعبه اول تشخیص آن دیوان
ارجاع و شعبه مذکور نیز پس از بررسی موضوع و علی رغم صدور آراء متعدد مبنی بر عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به
شکایات اشخاص علیه سازمان بورس و اوراق بھادار، طی دادنامه ھای شماره ٩٣٠٩٩٧٠٩٠۵١٠٠٢۵٨ و ٩٣٠٩٩٧٠٩٠۵١٠٠٢۵٩ ـ
١٣٩٣/٨/٧ با رد تقاضای اعمال ماده ١٨ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٨۵ و پذیرش استدلال شعبه بدوی صادرکننده رأی مبنی بر
«وارد دانستن شکایت شاکی و حکم به ورود دیوان عدالت اداری» صلاحیت آن دیوان را در خصوص رسیدگی به شکایات مطروحه علیه
سازمان بورس و اوراق بھادار پذیرفته است که با آراء صادره فوق الذکر در تعارض می باشد.
علاوه بر مطالب فوق و نیز صدور آرا متعدد از شعب مختلف دیوان مطابق «قانون دیوان عدالت اداری» مصوب ١٣٨۵ مبنی بر عدم
صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده ھای مطروحه علیه این سازمان لازم به ذکر است پس از تصویب «قانون تشکیلات و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصـوب ١٣٩٢ نیز موضـوع عدم صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات علیه این
سازمان به وضوح از این قانون قابل برداشت و تشخیص است. براساس قسمت (الف) بند ١ ماده ١٠ قانون مذکور، رسیدگی به
شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از «تصمیمات و اقدامات واحدھای دولتی اعم از وزارتخانه ھا و سازمانھا و
موسسات و شرکتھای دولتی و شھرداریھا و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات نھادھای انقلابی و موسسات وابسته به آنھا» و در
قسمت (ب) نیز رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص از «تصمیمات و اقدامات ماموران واحدھای مذکور در بند (الف) در
امور راجع به وظایف آنھا»، در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته و ھیچ گونه اشاره ای به موسسات عمومی غیردولتی نشده
است.
لازم به ذکر است، قسمت (الف) بند ١ ماده مذکور در زمان تصویب اولیه توسط مجلس شورای اسلامی و پیش از بررسی و اعلام نظر
توسط شورای محترم نگھبان، بدین نحو تنظیم شده بود: «تصمیمات و اقدامات واحدھای دولتی اعم از وزارتخانه ھا، سازمانھا،
موسسات، شرکتھای دولتی، موسسات و نھادھای عمومی غیردولتی و کلیه موسسات وابسته به آنھا و سایر دستگاھھایی که
شمول قانون بر آنھا مستلزم ذکر یا تصریح نام است»، که شورای محترم نگھبان در نظر استدلالی خود در خصوص بررسی این بند،
بیان داشت: «به موجب اصل ١٧٣ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم
نسبت به مامورین یا واحدھا یا آیین نامه ھای دولتی و احقاق حقوق آنھا تشکیل شده است. بر این اساس، صلاحیت دیوان، صرفاً
رسیدگی به شکایات مردم نسبت به نھادھای دولتی است و نسبت به نھادھای غیردولتی صلاحیت و تکلیفی ندارد. براساس نظریه
تفسیری شورای نگھبان [نظریه شماره ٩٣٨٧/٣٠/٨٣ -١٣٨٣/١٠/٢١ شورای نگھبان: «با توجه به قرینه (قوه مجریه) در قسمت اخیر
اصل ١٧٠ قانون اساسی، مقصود از تعبیر (دولتی) در این اصل، قوه مجریه است»] ھر چند طرح شکایات نسبت به مامورین و واحدھای
دولتی در دیوان عدالت اداری، عام و شامل کلیه نھادھای حکومتی اعم از قوه مجریه و سایر قوا می باشد، اما شکایت نسبت به
تصویب نامه ھا و آیین نامه ھای دولتی صرفاً تصویب نامه ھا و آیین نامه ھای مصوب قوه مجریه را در بر می گیرد و شامل سایر قوا نمی شود.
از این رو، اطلاق این ماده که ھم نھادھای دولتی و ھم نھادھای غیردولتی را در بر می گیرد، مغایر قانون اساسی است». بر مبنای
این استدلال، شورای محترم نگھبان در نظریه نھایی خود اعلام نمود: «در جزءھای (الف) و (ب) بند (١ (ماده (١٠ ،(اطلاق عبارت
«موسسات و نھادھای عمومی غیردولتی و کلیه موسسات وابسته به آنھا و سایر دستگاھھایی که شمول قانون بر آنھا مستلزم ذکر
یا تصریح نام است»، نسبت به مواردی که شامل دستگاھھای غیردولتی می شود، مغایر اصل ١٧٣ قانون اساسی شناخته شد».
در تایید مطالب مذکور نیز لازم به ذکر است، طی نامه شماره ٢٧٠/١١١۵٧ ـ ١٣٩٣/٨/١٧ حجت الاسلام قربانی، معاون امور شعب
دیوان عدالت اداری مراتب عدم صلاحیت شعب آن دیوان در رسیدگی به شکایات از اقدامات سازمان بورس و اوراق بھادار، به اطلاع این
سازمان رسانده شده و ھمچنین جھت اجراء به تمام شعب دیوان ابلاغ گشته است.
در پایان با عنایت به مراتب فوق الاشعار و با توجه به عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری چه در زمان حکومت قانون دیوان عدالت اداری
مصوب ١٣٨۵ و چه پس از تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ و صدور دادنامه ھای شماره
و ٢۶/۴/١٣٩٢ ـ ٩٢٠٩٩٧٠٩٠١٠٠٠٩٣٨ ،٣١/۵/١٣٩١ ـ ٩١٠٩٩٧٠٩٠١۴٠١۵٠١ ،١۴/۴/١٣٩٠ ـ ٩٠٠٩٩٧٠٩٠٢٢٠٠۵۶۴
٩٣٠٩٩٧٠٩٠۵١٠٠٢۵٨ ،١۴/٧/١٣٨٨ـ ٨٠٣ ،٢۵/٩/١٣٨٧ ـ ١٨٣١ شماره ھای دادنامه با تعارض در ٢١/۴/١٣٩٣ ـ ٩٣٠٩٩٧٠٩٠۵۶٠٠۴۵٨
و ٩٣٠٩٩٧٠٩٠۵١٠٠٢۵٩ ـ ١٣٩٣/٨/٧ ،مستدعی است ضمن صدور دستور طرح موضوع در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد
به ماده ٨٩ قانون اخیرالذکر دستورات شایسته در خصوص بررسی آراء متعارض مورد اشاره و صدور رأی وحدت رویه مبنی بر عدم
صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مطروحه به طرفیت این سازمان را صادر فرمایند.
گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ١۴ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده ھای شماره ٨۵٧/٨٧/١۴ ،١٣٨/٨٧/١۴ و ٨٩٠٩٩٨٠٩٠٠٠٢٧٢٩۵ با موضوع
دادخواست شرکت کارگزاری آبتین استاک، آقای فریبرز برنا، آقای علی اکبر عرب مازار به طرفیت سازمان بورس و اوراق بھادار و به
خواسته ابطال تصمیم ھیأت مدیره سازمان در خصوص لغو شرکت کارگزاری به موجب دادنامه ھای شماره ٨٠٣ ـ ١٣٨٨/٧/١۴ ،١٨٣١ ـ
١٣٨٧/٩/٢۵ و ٩٣٩ ـ ١٣٩٠/٧/٣٠ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:
با عنایت به اینکه به استناد بند ١٣ مصوبه ١٣٨۴/۵/١ ھیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بھادار تقاضای کارگزاری شرکت سامانه به
مدیر عاملی شاکی و مرکز ثبت قزوین و با سرمایه ٧ میلیارد ریالی به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفته است شورای بورس و ھیأت
پذیرش طبق نامه شماره ١۶١۴-١٣٨۴/١٠/۴ در پاسخ به استعلام سازمان بورس صلاحیت شرکت کارگزاری سامانه در سازمان
کارگزاران بورس اوراق بھادار جھت فعالیت کارگزاری در شھرستان قزوین را تایید می نماید شورای بورس و ھیأت پذیرش طی نامه
شماره ٢٠٢۵-١٣٨۴/١٢/٢٠ مجدداً صلاحیت عضویت شرکت کارگزاری سامانه در سازمان کارگزاران بورس اوراق بھادار جھت فعالیت
کارگزاری در شھرستان قزوین را تایید می نماید لذا با شرایط موصوف شکایت شاکی مستنداً به ماده ١۶ آیین نامه فوق الذکر وارد
تشخیص حکم به ورود آن صادر و اعلام می گردد رأی صادره قطعی است.
شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٩٣٩ـ ١٣٩٢/٧/٣٠ به شرح ذیل رأی شعبه ١۴ را نقض کرده است:
درخصوص تقاضای اعمال ماده ٧٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ٩٣٩ ـ ١٣٩٠/٧/٣٠ صادره
از شعبه ١۴ دیوان عدالت اداری در کلاسه ٢٢٨/٨٩/١۴ توسط رئیس سازمان بورس اوراق بھادار و دستور ریاست محترم دیوان عدالت
اداری مبنی بر ارجاع پرونده در تاریخ ١٣٩٣/١٠/١۵ و تصریح به اینکه شکایت علیه سازمان بورس در دیوان مجوز قانونی ندارد. با عنایت
به محتویات پرونده و ملاحظه شرح شکایت و دفاعیات به عمل آمده و بررسی رأی موصوف و مستنداً تقاضای مطروحه و با عنایت به
احصاء سازمانھا و شرکتھای عمومی غیردولتی در قانون فھرست نھادھا و عدم ذکر نام سازمان بازار بورس و اوراق بھادار در نتیجه
مستنداً به ماده ۵ قانون بازار اوراق بھادار مصوب ١٣٨۴ و ماده ٧٩ قانون صدرالاشاره با پذیرش، تقاضای مطروحه ضمن نقض رأی مذکور
قرار عدم استماع شکایت و رد آن صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.
ب: شعبه ٢٢ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٨٩٠٩٩٨٠٩٠٠٠٨٩۶٢١ با موضوع دادخواست خانم نیره خالقی
میرنامی به طرفیت سازمان بورس و اوراق بھادار و به خواسته اعتراض به نامه شماره ١٢١٩/٩٠۶۶۵ ـ ١٣٨٨/٩/٩ و پرداخت حقوق و
بیمه مزایای مربوط به سالھای ١٣٨۶ و ١٣٨٨ به موجب دادنامه شماره ٩٠٠٩٩٧٠٩٠٢٢٠٠۵۴۶ ـ ١٣٩٠/۴/١۴ به شرح ذیل به انشاء
رأی مبادرت کرده است:
مطابق ماده ۵ قانون بازار اوراق بھادار جمھوری اسلامی ایران مصوب ١٣٨۴/٩/١» ،سازمان بورس و اوراق بھادار، موسسه عمومی
غیردولتی است که دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل می باشد» و به موجب اصل ١٧٣ قانون اساسی و نیز مطابق ماده ١٣
قانون دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٨۵ موضوع رسیدگی به خواسته مذکور با توجه به طرف شکایت مذکور، خارج از صلاحیت رسیدگی
دیوان عدالت اداری می باشد بنابراین در اجرای اصل ١۵٩ قانون اساسی و به موجب ماده ٢١ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار
عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادگاھھای عمومی حقوقی تھران صادر و اعلام می گردد و قرار صادره وفق ماده ٧ قانون دیوان
عدالت اداری قطعی است.
ج: شعبه ١٠ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠۵٠١۶٧ با موضوع دادخواست خانم مریم طاھری
آشتیانی به طرفیت سازمان بورس و اوراق بھادار و به خواسته بازگشت به کار به موجب دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٩٠١٠٠٠٩٣٨ ـ
١٣٩٢/۴/٢۶ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:
صرف نظر از ماھیت دعوا چون از مصادیق ماده ١٣ قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد قابل طرح و رسیدگی در این مرجع نمی باشد و
قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. این قرار وفق ماده ٧ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۵/١٢/١٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی ھیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: با توجه به اینکه مطابق ماده ۵ قانون بازار اوراق بھادار جمھوری اسلامی ایران مصوب ١٣٨۴/٩/١ ،سازمان بورس و اوراق بھاداربه عنوان موسسه عمومی غیردولتی شناسایی شده است و مطابق جزء الف بند ١ ماده ١٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوانعدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،رسیدگی به شکایات و تظلمات از موسسات عمومی غیردولتی در شایستگی دیوان عدالت اداریلحاظ نشده است و فقط رسیدگی به شکایات، تظلمات از شھرداریھا و سازمان تامین اجتماعی به عنوان دو مصداق از موسساتغیردولتی در شایستگی شعب دیوان عدالت اداری پیش بینی شده است، بنابراین رسیدگی به شکایات علیه سازمان بورسو اوراق بھادار به عنوان موسسه عمومی غیردولتی در صلاحیت و شایستگی شعب دیوان عدالت اداری قرار ندارد. با توجه به مراتبرأی شعبه ١۴ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩١٠٩٩٧٠٩٠١۴٠١۵٠١ ـ ١٣٩١/۵/٣١ و رأی شماره ٩٣٠٩٩٧٠٩٠۵۶٠٠۴۵٨ ـ١٣٩٣/۴/٢١ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و رأی شماره ٩٠٠٩٩٧٠٩٠٢٢٠٠۵۴۶ ـ ١٣٩٠/۴/١۴ شعبه ٢٢ دیوان عدالت اداریو رأی شماره ٩٢٠٩٩٧٠٩٠١٠٠٠٩٣٨ ـ ١٣٩٢/۴/٢۶ شعبه ١٠ دیوان عدالت اداری که شعبه دیوان عدالت اداری را در رسیدگی بهشکایت علیه سازمان بورس و اوراق بھادار واجد شایستگی و صلاحیت تشخیص نداده اند صحیح و مطابق مقررات تشخیص می شود.این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شعب دیوانعدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
telegram رأی شماره ١٣۴۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداریinstagram رأی شماره ١٣۴۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :

android رأی شماره ١٣۴۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز