وکیل آنلاین

رأی شماره ١٣٩٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-1397

رأی شماره ١٣٩٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: تسری ابطال ماده ۵ دستورالعمل کسر درآمد مربوط به پروانه بھره برداری مصوب
ھیأت تنظیم بازار برق ایران از تاریخ تصویب

 

شماره     ١٧٢٢ /٩٧     ١٣٩٧/۶/٢۴

 

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٣٩٧ مورخ ١٣٩/۶/۶ ٧ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست
ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/۶/۶

شماره دادنامه: ١٣٩٧

کلاسه پرونده: ١٧٢٢/٩٧

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا

موضوع شکایت و خواسته: درخواست اعمال ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢
نسبت به رأی شماره ۶٣٩ ـ ١٣٩۶/٧/١١ ھیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصویب آن

گردش کار: ١ـ با شکایت شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا و به موجب دادنامه شماره ۶٣٩ ـ ١٣٩۶/٧/١١ ھیأت عمومی، ماده ۵
دستورالعمل کسر درآمد مربوط به پروانه بھره برداری وزارت نیرو ابطال شده است.

٢ـ متعاقباً شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا به موجب لایحه ای ابطال ماده ۵ دستورالعمل کسر درآمد مربوط به پروانه بھره برداری
وزارت نیرو را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست می کند.

٣ـ پرونده در اجرای فراز دوم ماده ٣۵ آیین نامه اداره جلسات ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی بدواً به ھیأت تخصصی اقتصادی، مالی
و اصناف دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از وصول نظریه آن ھیأت، پرونده در دستور کار ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار
گرفت.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/۶/۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی ھیأت عمومی

نظر به اینکه در رأی شماره ۶٣٩ ـ ١٣٩۶/٧/١١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۵ دستورالعمل کسر درآمد مربوط به پروانه
بھره برداری مصوب ھیأت تنظیم بازار برق ایران ابطال شده است، ھیأت عمومی با لحاظ درخواست شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا
و در اجرای ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ و فراز دوم ماده ٣۵ آیین نامه اداره جلسات
ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، رأی به تسری ابطال ماده ۵ دستورالعمل مورد
شکایت از تاریخ تصویب دستورالعمل صادر و اعلام می شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

 

 

جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .

جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .

لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

لینک کانال ایتا

لینک کانال سروش

لینک صفحه اینستاگرام

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار

 

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز