رأی شماره ١٣١٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-۱۳۱۷

رأی شماره ١٣١٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند ٢ مصوبه شماره ٢٨٩ ـ ١٣٩٠/١١/١٢ و بند ٢ مصوبه شماره ٢٩٧ ـ ١٣٩١/١/٢٧ شورای اسلامی شھر چھاردانگه مبنی بر: تصویب مصوبات قبل از اعلان عمومی قابلیت اجرایی ندارد

شماره ٩١/١۴۴/ھـ  -٢٨/١٢/١٣٩۵
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٣١٧ مورخ ١٣٩۵/١٢/١٠ با موضوع:
«ابطال بند٢ مصوبه شماره ٢٨٩ـ ١٣٩٠/١١/١٢ و بند ٢ مصوبه شماره ٢٩٧ـ ١٣٩١/١/٢٧ شورای اسلامی شھر چھاردانگه مبنی بر:
تصویب مصوبات قبل از اعلان عمومی قابلیت اجرایی ندارد» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۵/١٢/١٠ شماره دادنامه: ١٣١٧ کلاسه پرونده: ١۴۴/٩١
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ھادی برجی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ٢ مصوبه شماره ٢٨٩ ـ ١٣٩٠/١١/١٢ و بند ٢ مصوبه شماره ٢٩٧ ـ ١٣٩١/١/٢٧ شورای اسلامی شھر چھاردانگه
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ٢ مصوبه شماره ٢٨٩ ـ ١٣٩٠/١١/١٢ و بند ٢ مصوبه شماره ٢٩٧ ـ ١٣٩١/١/٢٧شورای اسلامی شھر چھاردانگه را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می رسانم شورای اسلامی شھر چھاردانگه وفق تبصره ماده ٧٧ شوراھای اسلامی شھر، ماده ١٢ آیین نامه
اجرایی نحوه وضع عوارض توسط شوراھای اسلامی شھر مصوب سال١٣٧۵ و تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده که مقرر
می دارند شوراھای اسلامی شھر مکلف اند مصوبات مربوط به عوارض را از طریق درج در روزنامه و جراید محلی و روزنامه ھای
کثیرالانتشار یا از ھر طریق که جنبه عمومی دارد عوارض را به آگاھی عموم برسانند. عوارض از تاریخ اعلام قابل وصول است با عنایت
بر متن صریح تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر مھلت تعیین شده در قانون در خصوص اعلان به عموم مصوبات
مربوط به عوارض (عوارض حداکثر تا ١۵ بھمن ماه ھر سال برای اجرای در سال بعد) مقرر داشته حال آن شورای محترم شھر پس از
مصـوب نمودن عوارض سالیانه ١٣٩١ طی بند ٢ مصوبه شماره ٢٨٩ ـ ١٣٩٠/١١/١٢ و بند ٢ مصوبه شماره ٢٩٧ ـ ١٣٩١/١/٢٧ اقدام و از
اعلان به عموم مصوبات مربوط به عوارض برابر مھلت تعیین شده در قانون امتناع ورزیده است.
با عنایت به اینکه شھرداری چھاردانگه در مقام اجرا و اخذ عوارض از مردم است به صورت سلیقه ای مبادرت به محاسبه عوارض
می نماید و در خصوص محاسبه و منبع و مأخذ عوارض ھیچ گونه توضیحی به مردم و اینجانب نمی نماید و در نھایت به صورت پنھانی و
ناآگاھانه عوارض از مردم و اینجانب اخذ شده است طی مراجعات مکرر و درخواست از طریق اظھارنامه دادگاه عمومی چھاردانگه به
شماره ١ـ ١٣٩٠/١/١۴ مبنی بر اعلان عموم عوارض از آن شورای محترم متأسفانه نسبت به اجابت خواسته اینجانب وفق قوانین
بی اعتنا بوده است.
شایان ذکر است در وب سایت شھرداری چھاردانگه و روزنامه ھای منطقه ھیچ گونه مدرکی دال بر اعلان عموم شدن عوارض… به
عمل نیامده لذا با توجه به اینکه مھلت قانونی مبنی بر اعلان عموم مصوبات مربوط به عوارض وفق قوانین منقضی گردیده است (به
اتمام رسیده) نقض قوانین از سوی آن شورای محترم مشھود می باشد درخواست ابطال مصوبات به شماره ذکر شده مورد استدعا
می باشد.»
متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:
بند ٢ مصوبه شماره ٢٨٩ ـ ١٣٩٠/١١/١٢ شورای اسلامی شھر چھاردانگه:

«٢ـ نامه شماره ٢۴/١۴٣١٩ـ ١٣٨٨/١٠/١٩ شھرداری مبنی بر درخواست مجوز درخصوص ارسال یک نسخه تعرفه عوارض پیشنھادی و
کسب و پیشه سال ١٣٩٠ مطرح و به استناد بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور بررسی و
با ۵ رأی مثبت کلیات آن مورد موافقت واقع گردید.»
بند ٢ مصوبه ٢٩٧ ـ ١٣٩١/١/٢٧ شورای اسلامی شھر چھاردانگه:
«٢ـ نامه شماره ٢۴/۵٧٣ـ ١٣٩١/١/٢٠ شھرداری در خصوص اصلاح بند ٢ مصوبه ٢٨٩ شورای اسلامی مبنی بر تعرفه عوارض
پیشنھادی و کسب و پیشه سال ١٣٩١ ،با توجه به عبارت تعرفه عوارض پیشنھادی و کسب و پیشه سال ١٣٩١ عبارت سال ١٣٩٠
قید گردیده و تعرفه پیشنھادی طی نامه شماره ٢۴/١۴٠٨ـ ١٣٩٠/١٠/٢٠ ارسال شده که در متن مصوبه یاد شده به نامه شماره
٢۴/١۴٣١٩ـ ١٣٨٨/١٠/١٩ اشاره گردیده، مطرح و به استناد بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی
کشور بررسی و با ۵ رأی مثبت مورد اصلاح واقع گردید.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۵/١٢/١٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

مطابق تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ مقرر شده است که: «شوراھای اسلامی شھر و بخشجھت وضع ھر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزده بھمن ماهھر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند.» نظر به اینکه مصوبات مورد شکایت بعد از تصویب اعلام عمومی نشدهو به مورد اجرا درآمده است، بنابراین به لحاظ عـدم رعایت تشریفات مقرر قانونی، مصوبه مورد شکایت واجد اعتبار قانونی نیست ولیبه لحاظ اینکه مفاد آن به اجرا درآمده است مستنداً به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری  مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
telegram رأی شماره ١٣١٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداریinstagram رأی شماره ١٣١٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :

android رأی شماره ١٣١٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کارشناس حقوقی سایت

افزودن یک دیدگاه