رأی شماره ١٣٠٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره۱۳۰۸

رأی شماره ١٣٠٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال ماده ٢٩ دفترچه عوارض شورای اسلامی شھر صفادشت در سال ١٣٩۴ در خصوص وضع عوارض بر املاک رھا شده از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

٢٨/١٢/١٣٩۵ ٩۵/۶٠/ھـ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٣٠٨ مورخ ١٣٩۵/١٢/١٠ با موضوع:
«ابطال ماده ٢٩ دفترچه عوارض شورای اسلامی شھر صفادشت در سال ١٣٩۴ درخصوص وضع عوارض بر املاک رھاشده از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۵/١٢/١٠ شماره دادنامه: ١٣٠٨ کلاسه پرونده: ۶٠/٩۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امید محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ٢٩ دفترچه عوارض شورای اسلامی شھر صفادشت در سال ١٣٩۴ در خصوص وضع عوارض بر املاک رھا شده در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢
گردش کار: ١ـ به موجب ماده ٢٩ دفترچـه عوارض شورای اسلامی شھر صفادشت در سال ١٣٩۴ در خصوص وضع عوارض بر املاک رھا شده مقرر شده است که:
«ماده ٢٩ ـ عوارض املاک رھا شده:
مالکان کلیه قطعات مسکونی رھا شده در محدوده قانونی در صورت عدم اخذ پروانه احداث ملزم به پرداخت عوارض به شرح جدول ذیل می باشد.
عوارض سالانه قطعه زمین مسکونی رھاشده عوارض سالانه قطعه زمین مسکونی رھاشده
سطح شھر یا نوسازی + ٣۵ %سطح شھر و نوسازیسطح شھر و نوسازی + ٢۵ %سطح شھر و نوسازی
٢ـ آقای امید محمدی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که در تصویب این مقرره مفاد آرای شماره ۵۵۶ ـ ١٣٨٧/٨/١٩ و ١٨۵٠ ـ
١٣٩٣/١١/١٣ ھیأت عمومی رعایت نشده است.
٣ـ متن آرای مذکور ھیأت عمومی بدین شرح است:
الف) رأی شماره ۵۵۶ ـ ١٣٨٧/٨/١٩ ھیأت عمومی:
«به صراحت بند ١۶ ماده ٧١ و ماده ٧٧ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخابات شھرداران مصوب
١٣٧۵ اختیار شوراھای اسلامی شھر و روستا در وضع و برقراری عوارض مقید و مشروط به رعایت سیاستھای کلی دولت و ضوابط و
شرایط مندرج در مادتین ١۴ و ١۵ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراھای اسلامی شھر بخش و شھرک مصوب
١٣٧٨ ھیأت وزیران به ویژه عدم تجاوز میزان عوارض از حداکثر مقرر در تبصره ماده ١۵ آیین نامه مزبور به میزان نیم درصد ارزش
معاملاتی دارایی و ثروت اشخاص است. نظر به مراتب فوق الذکر و اعتبار اصل تسلیط و عدم جواز مطالبه عوارض به ادعای عدم اعمال
حقوق مالکانه در اراضی اشخاص، مصوبه چھل و پنجمین جلسه مورخ ١٣٨٢/١١/١٢ شورای اسلامی شھر تھران مبنی بر تعیین
عوارض سالیانه اراضی و املاک بلااستفاده و خالی و متروکه به مأخذ ٢٠درصد قیمت منطقه ای موضوع دفترچه بھاء معاملات املاک
خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا در وضـع عوارض تشخیص داده می شود و مصوبه معترض عنه مستنداً به قسمت دوم
اصل ١٧٠ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران، ماده ١ و بند ١ ماده ١٩ و ماده ۴٣ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.»
ب) رأی شماره ١٨۵٠ ـ ١٣٩١/١١/١٣ ھیأت عمومی:
«ھر چند مطابق بند ٢۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخابات شھرداران مصوب سال ١٣٧۵
از جمله وظایف شوراھای اسلامی شھر، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شھرداری و سازمانھای وابسته به آن با رعایت
آیین نامه مالی و معاملاتی شـھرداریھا است، اما نظر به این که تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمات از سوی شھرداری است و در
بند ٢ مصوبه شماره ٢/۶١٠٢/ش ـ ١٣٨۴/١٢/٢٠ شوراھای اسلامی شھر مشھد، شھرداری خدمتی به اراضی محصور ارائه نمی کند
تا مجاز به وضع و دریافت عوارض باشد، بنابراین بند ٢ مصوبه مذکور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده
می شود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال
می شود.»
۴ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه مشاوران خود مبنی بر این که مصوبه مورد اعتراض با آرای مذکور ھیأت عمومی
مغایر است، با اعمال ماده ٩٢ و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع موافقت می کند.
در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب سال ١٣٩٢ از شورای اسلامی شھر صفادشت خواسته
شد نماینده خود را به جلسه ھیأت عمومی معرفی کنند.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۵/١٢/١٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد. علی رغم دعوت از شورای اسلامی شھر صفادشت بـرای معـرفی نماینـده جھت شرکت در جلسه و ادای
توضیحات نماینده ای از سـوی شورا بـه ھیأت عمومی معرفی نشد. ھیأت پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی
مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای درھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایررأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خـارج از نوبت، بـدون رعایت مفاد مـاده ٨٣ قانون مذکور و فقط بـا دعوت نمایندهمرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۵۵۶ ـ ١٣٨٧/٨/١٩ و ١٨۵٠ ـ ١٣٩١/١١/١٣ ھیأتعمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای تھران و مشھد در خصوص تعیین عوارض از اراضی و املاکبلااستفاده و خالی و متروکه به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شـورای اسلامی شھر صفادشتدر تصویب مـاده ٢٩ از تعـرفه عـوارض سـال ١٣٩۴ بـدون رعایت مفاد آراء مـذکور عـوارض املاک رھا شـده را وضع کرده است بنابراین بااستناد به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٩٢ ،٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ماده ٢٩ تعرفهمورد اعتراض از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
telegram رأی شماره ١٣٠٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداریinstagram رأی شماره ١٣٠٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :

android رأی شماره ١٣٠٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

افزودن یک دیدگاه