وکیل آنلاین

رأی شماره ١٢۴١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-1241

رأی شماره ١٢۴١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند ٢ ماده ١۶ تعرفه عوارض شورای اسلامی شھر خوی در صورتی که مشمول
اراضی کمتر از ۵٠٠ مترمربع باشد

شماره    ٩٧/١٣۶١     ١٣٩٧/۵/٣

 

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٢۴١ مورخ ١٣٩٧/۴/١٢ جھت درج در روزنامه رسمی به
پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/۴/١٢

شماره دادنامه: ١٢۴١

کلاسه پرونده: ١٣۶١/٩٧

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سلمان ولیزاده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ٢ ماده ١۶ تعرفه عوارض شورای اسلامی شھر خوی در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون
تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست ابطال بند ٢ ماده ١۶ تعرفه عوارض شورای اسلامی شھر خوی در اجرای مقررات ماده ٩٢
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است
که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرای متعددی به صراحت اصل موضوعات مورد استفاده توسط شوراھای اسلامی جھت وضع و
تعیین عوارض سالانه را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است. لیکن علیرغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام
مستقیم آن توسط اشخاص به آن شوراھا، تاثیری در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی اعتنا بوده یا
با ایجاد شاخ و برگ اضافی به اصل موضوع ابطالی توسط ھیأت عمومی، موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراھم می نماید.
این در حالی است که دیوان عدالت اداری به عنوان عالی ترین مرجع اداری کشور محسوب و آرای وحدت رویه صادره از ھیأت عمومی
آن مرجع برای تمامی مراجع اداری ونھادھا و مؤسسات غیردولتی عمومی از جمله شھرداریھا و نیز شوراھای اسلامی لازم الاتباع
بوده و تنھا قوانین لاحق میتواند برطرف کننده آنھا باشند.

در ارتباط با بند ٢ ماده ١۶ مصوبه معترض عنه با عنوان اخذ عوارض تفکیک عرصه از ساخت و سازھای غیرمجاز، بر اساس دادنامه ھای
دادنامهً مخصوصا و ١٣٩٢ سال ٣٩ و ١٣٩١ سال ٢٧۵ ،١٣٩١ سال ۶٢١ ،١٣٩١ سال ۶٣۴ ،١٣٩٣ سال ١٠١٨ ،١٣٩٠ سال ٣٨١ شماره
۶٨۶ سال ١٣٩۵ ھیأت عمومی دیوان (که طی آن مصوبه شورای شھر خوی در سال ١٣٩۴ در خصوص اخذ عوارض تفکیک ابطال شده
است) تعیین و دریافت عوارض تفکیک عرصه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراھای اسلامی شھرھای کشور تشخیص داده
شده است.

٣ـ مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ مجمع تشخیص مصلحت نظام که بیان
می دارد «چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی
است. ھرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر با رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت
مفاد ماده ٨٣ این قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع کننده، در ھیأت عمومی دیوان مطرح می نماید.» شورای اسلامی شھر
خوی آرای فوق الاشاره را در تعرفه ھای درآمدی سال ١٣٩٣ رعایت نکرده و مجدداً به تصویب رسانده اند.
با عنایت به مطالب معنونه و ابطال تعرفه سال ١٣٩۴ شورای شھر خوی با ھمین موضوع، استدعای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال
بند ٢ ماده ١۶ تعرفه درآمد شھرداری خوی در سال ١٣٩٣ با وحدت ملاک از آرای وحدت رویه قبلی و بعدی وفق ماده ٩٢ قانون دیوان
عدالت اداری مورد استدعاست.»

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«در جھت حفظ ساختار و ارگانیسم شھری و جلوگیری از تخلفات مالکین و سودجویانی که بدون رعایت مقررات طرح تفصیلی و
تفکیک، اقـدام بـه قطعه بندی اراضی و سـاخت و ساز غیرمجـاز می نمایند که از طریق کمیسیون مـاده ١٠٠ ابقاء می گردد و یـا از
طریق قانون مـاده ١۴٧ –0 و… سند دریافت می دارند و امکان تأمین قدرالسھم شھرداری میسر نمی باشد شھرداری معادل قیمت آن
را به نرخ کارشناسی روز دریافت خواھد نمود.»

رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال
١٣٩٢ به ھیأت عمومی ارجاع کرد.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/۴/١٢ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به
صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی ھیأت عمومی

به موجب آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک املاک کمتر از ۵٠٠ مترمربع مطابق تبصره ٣ ماده ١٠١
اصلاحی قانون شھرداری مصوب سال ١٣٩٠ مغایر قانون تشخیص شده و مصوبات شورای اسلامی شھرھای متعدد ابطال شده
است، بنابراین مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی برای شوراھای
اسلامی شھرھای مختلف در تصویب مصوبات بعدی الزامی است. نظر به اینکه شورای اسلامی شھر خوی در تصویب مصوبه مورد
اعتراض علی الاطلاق برای تفکیک اراضی وضع عوارض کرده در حالی که برای اراضی کمتر از ۵٠٠ مترمربع امکان وضع عوارض نداشته
است از این روی اطلاق مصوبه در حد شمول بر اراضی کمتر از ۵٠٠ مترمربع مغایر قانون و آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری است
و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

 

جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

لینک کانال ایتا

لینک کانال سروش

لینک صفحه اینستاگرام

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار

 

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز