وکیل آنلاین

رأی شماره ١٢٨٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-1289

رأی شماره ١٢٨٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ٩۵/١٠۵٠٩٠ـ ١٣٩۵/٣/٣٠ سازمان بیمه سلامت ایران

شماره   ٩۵/٧٠۶/ھـ   ١٣٩٧/١/٢٧

 

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٢٨٩ مورخ ١٣٩۶/١٢/٢٢ با موضوع:

«ابطال بخشنامه شماره ٩۵/١٠۵٠٩٠ـ١٣٩۵/٣/٣٠ سازمان بیمه سلامت ایران.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال
می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/١٢/٢٢

شماره دادنامه: ١٢٨٩

کلاسه پرونده: ٧٠۶/٩۵

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مھدی حامدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطـال بخشنامه شمـاره ٩۵/١٠۵٠٩٠ـ١٣٩۵/٣/٣٠ سازمان بیمه سلامت ایران

گردش کار: آقای مھدی حامدی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ٩۵/١٠۵٠٩٠ ـ ١٣٩۵/٣/٣٠ سازمان بیمه سلامت
ایران را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«در تاریخ ١٣٩۴/١/٢٣ ویرایش دوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت طی تصویب نامه ۵٣٧٩/ت۵١٧٠٠ھـ ھیأت وزیران ابلاغ گردید که
از تاریخ ١٣٩۴/١/١ برای کلیه ارائه دھندگان خدمات سلامت در بخشھای دولتی، عمومی غیر دولتی، خصوصی و سازمانھای بیمه گر
پایه و تکمیلی لازم الاجراء می باشد. در این کتاب خدمات روانپزشکی به وضوح و بدون ھیچگونه ابھامی آورده شده اند. این خدمات بدون
ستاره می باشند و طبق صفحه اول کتاب ارزش نسبی خـدمات فـاقد ستاره، دارای پوشش بیمه ای می باشند متأسفانه سازمان بیمه
سلامت ایران بـه عنـوان یکی از چھار سـازمان بیمه گر پایـه تاکنون از پـذیرش این خـدمات سرباز زده است و اعـلام کرده است کـه
ھزینه این خـدمات را تقبل نمی نماید. حتی در شھرستان بناب واقع در استان آذربایجان شرقی اداره بیمـه آن شھرستان بدون ارائه
ھیچگونه توضیحی از پذیرش اسناد مربوط به این خدمات سرباز زده است، که این موضوع صورتجلسه شده و به اطلاع معاونت درمان
دانشگاه علوم پزشکی تبریز رسانده شده است.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز بارھا از سازمان بیمه سلامت استان آذربایجـان شرقـی طـی نـامـه ھـای شمـاره ۵/٧٣٠٠١
  ٢٣/١٠/١٣٩۴ ـ ١٢٨٨۶٢/۵ و ٣٠/٩/١٣٩۴ ـ ١١٨٣٠١/۵ ،٢٣/٧/١٣٩۴ ـ ٨٩٣٨٩/۵ ،١٧/۶/١٣٩۴ ـ خواسته است که طبق کتاب ارزش
نسبی خدمات سلامت، این خدمات را تحت پوشش قرار دھند. تنھا دلیلی که به صورت شفاھی سازمان بیمه سلامت برای عدم
پرداخت ھزینه خدمات روانپزشکی عنوان نموده است، عدم وجود دستورالعمل برای کدھای مذکور است که کدھای مذکور فاقد
راھنمای بالینی و استاندارد از جانب وزارت بھداشت برای پرداخت می باشد. که معاونت درمان وزارت بھداشت در نامه ۴٠٠/٩۶٧١د ـ
١٣٩۵/٣/٢٩ تصریح کرده است کدھای مذکور فاقد راھنمای بالینی بوده و عدم پوشش بیمه ای این خدمات بر خلاف مصوبه ھیأت
وزیران می باشد. در نھایت در دستورالعمل داخلی به شماره ٩۵/١٠۵٠٩٠ که سازمان بیمه سلامت ایران در تاریخ ١٣٩۵/٣/٣٠ به
نمایندگی ھای تحت پوشش خود ابلاغ نمود، این خدمات را به صورت کاملاً محدود و با اعمال سلیقه شخصی خود قبول کرده است. به
عنوان مثال در بند شماره ٣ این بخشنامه آمده که کد ٩٠٠٠۴۵ فقط به عنوان ویزیت روز اول بستری در بیماران بستری روانی قابل
پرداخت است و طبعاً به صورت سرپایی قابل پرداخت نمی باشد. در حالی که در صفحه ۶٣ ویرایش دوم کتاب ارزش نسبی مصوبه
ھیأت وزیران اشاره ای به سرپایی یا بستری بودن این خدمت نکرده است و طبعاً به صورت سرپایی و بستری قابل پرداخت می باشد.

در بنـد شمـاره پنـج ایـن دستـورالعمل پـرداخت کـدھای ٩٠٠٠۵٠ ،٩٠٠٠۵١ ،٩٠٠٠٩١ ،٩٠٠٠٩٣ فقـط در بیمارستانھای روانپزشکی و یا
بیمارستانھای دارای بخش روان میسر دانسته است. در حالی که در شرح کدھای ذکر شده در صفحه ٣۶ و ۶٣ ویرایش دوم کتاب
ارزش نسبی اشاره ای به اینکه این خدمات منحصراً در بخش روانپزشکی قابل انجام است نشده است.

در بند ۶ دستورالعمل عنوان شده کد ٩٠٠٠٩۶ تنھا به صورت بستری در بخش روانپزشکی قابل پرداخت است و بصورت سرپایی قابل
پرداخت نمی باشد که با شرح کد ذکر شده در صفحه ٣۶ کتاب ارزش نسبی در تناقض است.

در بند ٧ این دستورالعمل پرداخت کدھای ٩٠٠١٠٠ ،٩٠٠١٠۵ و ٩٠٠٠١١٠) که در ویرایش اول کتاب ارزش نسبی آمده، ولی در ویرایش
دوم کتاب بدون تغییر مانده است) منحصراً منوط به بستری بخش روانپزشکی کرده است. در حالی که در صفحه ۴٧۶ ویرایش اول
کتاب ارزش نسبی اشاره ای به منحصر بودن این خدمات به صورت بستری نکرده است.

در حالی که سازمان بیمه تامین اجتماعی (دیگر سازمان بیمه گر پایه)، طبق بخش نامه شماره ۴٠٢٠/٩۵/١٠٨۶ ـ ١٣٩۵/۵/٢٣ پرداخت
خدمات روانپزشکی را طبق کتاب ارزش نسبی خدمات کاملاً پذیرفته است (به صورت بستری و سرپایی و در تمامی بیمارستانھا اعم
از اینکه دارا یا فاقد بخش روانپزشکی باشند) و در استان آذربایجان شرقی اسناد مذکور را پذیرفته و طبق کتاب ارزش نسبی پرداخت
نموده است. عدم پوشش بیمه ای خدمات مذکور باعث ایجاد مشکلات فراوان در بیمارستانھا و مراکز درمانی بالاخص مراکز دولتی
شده است. از طرفی این خدمات برای درمان بیماران روانپزشکی لازم است. از طرف دیگر عدم پرداخت ھزینه این خدمات از جانب
سازمانھای بیمه گر پایه باعث ضرر مراکز درمانی شده و منجر به عدم ارائه خدمات مذکور از جانب روانپزشکان می شود که در نتیجه
بیماران مراجعه کننده به مراکز دولتی متضرر می شوند، چرا که توان مالی مراجعه به بخش خصوصی را ندارند. نھایتاً مستدعی است
دستور فرمایید به دلیل مغایرت بخشنامه داخلی سازمان بیمه سلامت ایران به شماره ٩۵/١٠۵٠٩٠ با ویرایش اول و دوم کتاب ارزش
نسبی خدمات سلامت مصوبه ھیأت وزیران نسبت به پرداخت مطالبات خدمات روانپزشکی ارائه شده توسط اینجانب در بیمارستانھای
شھرستان بناب و ملکان از تاریخ ١٣٩۴/٠١/٠١ طبق مصوبه ھیأت وزیران به بیمارستانھای مذکور توسط سازمان بیمه سلامت ایران،
اقدام لازم را مبذول نمایید.»

شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ٢١٢٢ ـ ١٣٩۵/١٢/٢٨ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام
کرده است که:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و عرض ادب

احتراماً پیرو شکوائیه قبلی به شماره پرونده ٩۵٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠۴۵٣ با ردیف فرعی یک به کلاسه پرونده ٧٠۶/٩۵ مبنی بر مغایرت
بخشنامه داخلی سازمان بیمه سلامت ایران بشماره٩۵/١٠۵٠٩٠ ـ١٣٩۵/٣/٣٠ با ویرایش اول و دوم کتاب ارزش نسبی خدمات
سلامت مصوبه ھیأت وزیران و پرداخت خدمات روانپزشکی از تاریخ ١٣٩۴/١/١ به بیمارستانھای بناب و ملکان طبق مصوبه ھیأت وزیران
که به آن ھیأت ارجاع داده شده است، نظر به اینکه دستورالعمل جدیدی تحت شماره ۴٠٠/٣۴۵٧٢د ـ ١٣٩۵/١١/١٣ از طرف معاونت
درمان وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص استانداردھای روانپزشکی صادر شده، که با بخشنامه داخلی سازمان
بیمه سلامت ایران نیز در تضاد می باشد. این استانداردھا به تمامی دانشگاه ھای علوم پزشکی کشور و سازمانھای بیمه گر پایه از
جمله سازمان بیمه سلامت ایران ابلاغ شده است. ولی کماکان سازمان بیمه سلامت ایران از قبول تعھد بیمه ای آن سرباز می زند و
به صورت سلیقه ای با خدمات مورد نظر برخورد می نماید. لذا به پیوست در دو برگ دستورالعمل استانداردھای تعیین شده وزارت
بھداشت به انضمام موارد مطروحه جھت مزید استحضار تقدیم می گردد.

به عنوان مثال در بند شماره ٣ این بخشنامه سازمان بیمه سلامت ایران آمده که کد ٩٠٠٠۴۵ فقط به عنوان ویزیت روز اول بستری در
بیماران بستری روانی قابل پرداخت است و طبعاً به صورت سرپایی قابل پرداخت نمی باشد. در حالی که در صفحه ٢ و ٣ استاندارد کد
٩٠٠٠۴۵) تحت عنوان مصاحبه و معاینه تشخیصی روانپزشکی به ازای ھر جلسه (عمل مستقل) ابلاغی وزارت بھداشت، واضحاً
چنین عنوان شده است: «٣ ـ در شرایط بستری، مصاحبه و معاینه تشخیصی روانپزشکی اولیه بیمار در ھر بار بستری شامل این کد
می شود. ۴ ـ در شرایط سرپایی، در موارد زیر این خدمت لحاظ می شود: اولین مراجعه به ھر روانپزشک اگر فاصله آخرین مراجعه بیمار
به ھمان پزشک با مراجعه فعلی بیش از یک سال باشد.» لذا این خدمت به صورت سرپایی نیز در شرایط فوق قابل پرداخت می باشد.

در بند شماره پنج بخشنامه سازمان بیمه سلامت ایران پرداخت کدھای ٩٠٠٠۵٠ ،٩٠٠٠۵١ ،٩٠٠٠٩١ ،٩٠٠٠٩٣ فقط در بیمارستانھای
روانپزشکی و یا بیمارستانھای دارای بخش روان میسر دانسته است. در حالی که در صفحه ٢ استاندارد کدھای٩٠٠٠۵٠) روان
درمانی فردی، با رویکردھایی مانند تحلیلی، شناختی، رفتاری، شناختی ـ رفتاری، حمایتی و ھیپنوتراپی، توسط روانپزشک، به ازای
ھر جلسه٣٠ دقیقه ای (عمل مستقل)، ٩٠٠٠۵١) روان درمانی فردی، با رویکردھایی مانند تحلیلی، شناختی، رفتاری، شناختی ـ
رفتاری، حمایتی و ھیپنوتراپی، توسط روانپزشک، به ازای ھر جلسه بیش از ٣٠ دقیقه (عمل مستقل)، ٩٠٠٠٩١) خانواده درمانی،
زوج درمانی، درمان زناشویی و سکس تراپی تا ٣٠ دقیقه، توسط روانپزشک (عمل مستقل)، ٩٠٠٠٩٣) خانواده درمانی، زوج درمانی،
درمان زناشویی و سکس تراپی بیش از ٣٠ دقیقه، توسط روانپزشک) ابلاغی وزارت بھداشت، واضحاً چنین عنوان شده است: «این
خدمت می تواند در عرصه ھای بستری (بخش و بیمارستان عمومی یا روانپزشکی یا مراکز نگھداری و بازتوانی)، سرپایی یا جامعه نگر،
در بخش دولتی، عمومی غیردولتی یا خصوصی انجام شود.» بنابراین این خدمات در تمامی بیمارستانھا (اعم از روانپزشکی یا
عمومی)، کلینیکھا و … قابل پرداخت است.

در بند ۶ دستورالعمل سازمان بیمه سلامت ایران عنوان شده کد ٩٠٠٠٩۶ تنھا به صورت بستری در بخش روانپزشکی قابل پرداخت
است و به صورت سرپایی قابل پرداخت نمی باشد. در حالی که در صفحه ٢ استاندارد کد ٩٠٠٠٩۶ تحت عنوان گروه درمانی با
رویکردھایی مانند تحلیلی، شناختی، رفتاری، شناختی ـ رفتاری، حمایتی، توسط روانپزشک، به ازای ھر جلسه به ازای ھر نفر، در
گروھھای ٨ تا ١٢ نفر، ابلاغی وزارت بھداشت، واضحاً چنین عنوان شده است: « این خدمت می تواند در عرصه ھای بستری (بخش و
بیمارستان عمومی یا روانپزشکی یا مراکز نگھداری و بازتوانی) یا سرپایی، در بخش دولتی، عمومی غیردولتی یا خصوصی انجام
شود.» بنابراین این خدمت به صورت سرپایی و بستری در بیمارستانھای عمومی و روانپزشکی قابل پرداخت است. مستدعی است
امر مقرر فرمایند در مورد شکوائیه مربوطه موارد فوق نیز مورد عنایت آن ھیأت قرار گیرد.»

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«نظر به سؤالات مکرر ادارات کل در خصوص کدھای روانشناسی و با عنایت به تشکیل جلسات فی ما بین در محل دبیرخانه شورای
عالی بیمه در ارتباط با شفاف سازی نحوه پرداخت کدھای مذکور تا اطلاع ثانوی و تعیین تکلیف نھـایی، مقتضی است براساس شرایط
ذیل نسبت به رسیدگی اسناد ھزینه ھای مربوطه اقدام گردد.

١ـ ویزیت بیمار توسـط روانپزشکان در بخش سرپایی، بر اساس تعرفه مـصوب ھیأت دولت قـابل پرداخت می باشد.

٢ـ با توجه به عدم وجود قرارداد با روانشناسان، امکان پرداخت ویزیت و خرید خدمت از این گروه از پیراپزشکان تا اطلاع ثانوی، وجود
ندارد.

٣ـ کد ٩٠٠٠۴۵ به عنوان ویزیت روز اول بستری در اسناد بستری بیماران روانی قابل پرداخت می باشد.

۴ـ کـد ٩٠٠٠۴۶ بـه عنـوان مشاوره بستری بیماران روانی تنھا در اسنـاد بستری قابل محاسبه و پرداخت بـوده و ھمزمان با کد
٩٠٠٠۴۵ غیر قابل پرداخت می باشد.

۵ ـ کدھای ٩٠٠٠۵٠ و ٩٠٠٠۵١ و ٩٠٠٠٩١ و ٩٠٠٠٩٣ در موارد بستری و جھت بیماران حاد روانی (در بیمارستانھای روانپزشکی و یا
بخش روانپزشکی) حداکثر ھفته ای دو جلسه جھت ھر بیمار و یا احتساب پرداخت ویزیت بستری ھمزمان قابل محاسبه خواھند بود
و در موارد سرپائی حداکثر یک جلـسه در ھفته و بدون محاسبه ویزیت ھمزمان قـابل پرداخت می باشند.

۶ ـ کد ٩٠٠٠٩۶ تنھا در بیماران بستری (در بیمارستانھای روانپزشکی و یا بخش روانپزشکی) به صورت تنھا و یا ترکیبی با جلسات
روان درمانی فردی تنھا دو جلسه در ھفته در تعھد سازمانھای بیمه گر می باشد.

٧ـ کدھای ٩٠٠١٠٠ و ٩٠٠١٠۵ و ٩٠٠١١٠ تنھا برای رسیدگی به تشخیص در بیماران روانی در بخش بستری به ھمراه سایر
سرفصل ھای ھزینه ای اسناد بستری، قابل محاسبه و پرداخت می باشد.

٨ ـ کلیه کدھای یاد شده به غیر از مجموعه تستھای روانشناسی بایستی شخصا توسط روانپزشک ارائه گردند و تنھا تستھای
روانشناسی با نظارت و تائید روانپزشک قابل محاسبه و پرداخت می باشند.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ٩۶/۴٣٧٩٣٢
ـ ١٣٩۶/١١/١٨ توضیح داده است که:

«دفاع تکمیلی:

١ـ چنانچه آن مرجع مستحضر می باشند، تعھدات این سازمان وفق مستندات ذیل منحصراً محدود به تعرفه ھا و خدمات مصوبات ھیأت
وزیران می باشد و مازاد بر بیمه پایه در تعھدات بیمه ھای تکمیلی و تجاری است.

٢ـ ماده (١٠ (قانون بیمه ھمگانی خدمات درمانی کشور مقرر می دارد: « حداقل شمول و سطح خدمات پزشکی و دارو شـامل
خـدمات پزشکی اورژانس، عمـومی و تخصصی (سرپـایی و بستری) کـه انجام و ارائه آن در نظام بیمـه خدمات درمانی به عھده
سازمانھای بیمه گر قرار می گیرد و لیست خدمات فوق تخصصی که مشمول بیمه ھای مضاعف (مکمل) می باشد به پیشنھاد وزارت
بھداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید شورای عالی و تصویب ھیأت وزیران تعیین و اعلام می شود.»

٣ـ ماده (٨ (قانون بیمه ھمگانی خدمات درمانی کشور مقرر می دارد: «تعرفه ھای خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس قیمتھای
واقعی و نرخ سرانه حق بیمه درمانی مصوب به پیشنھاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی
با تایید شورای عالی به تصویب ھیأت وزیران خواھد رسید که در این راستا ھیأت وزیران سالانه و پس از جری تشریفات قانونی
اخیرالذکر مبادرت به تصویب نرخ خدمات تشخیصی می نماید. پر واضح است که این سازمان صرفاً بر مبنای تعرفه ھای مصوب مجاز به
پرداخت خواھد بود و ھرگونه اقدام مغایر با رویه مذکور نقض قوانین و مقررات و موجد مسئولیت برای این سازمان خواھد بود.

۴ـ بر اساس بند «ز» ماده (٣٨ (قانون برنامه پنجم توسعه « سازمان بیمه سلامت ایران مکلف است با رعایت نظام ارجاع و سطح
بندی خدمات بر اساس سیاستھای مصوب نسبت به خرید راھبردی خدمات سلامت از بخشھای دولتی و غیر دولتی اقدام نماید.»

۵ ـ حسب مفاد ماده (۴ (آیین نامه اجرایی بند «ز» ماده (٣٨ (قانون برنامه پنجم توسعه، « سازمان موظف است نسبت به خرید
راھبردی خدمات سلامت با کیفیت، مطابق استانداردھای مصوب و مورد تعھد بیمه پایه سلامت از مراکز و فروشندگان کالاھای
سلامت … اقدام نموده و این اقدام در قالب حفظ فضای رقابتی تولید و واردات کالا و خدمات بخش سلامت و عدم ایجاد انحصار و بدون
ورود مستقیم در تولید و عرضه کالا و خدمات توسط سازمان باشد.

۶ ـ مطابق ماده (۶ (آیین نامه اجرایی بند «ز» ماده (٣٨ (قانون مزبور «ملاک تعھد سازمانھای بیمه گر، فھرست خدمات مورد تعھد بیمه
پایه سلامت بر اساس مصوبات ھیأت وزیران می باشد.»

٧ـ با استناد به ماده (٨ (آیین نامه اجرایی بند «ز» ماده (٣٨ (قانون برنامه پنجم توسعه «وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی
موظف است نسبت به تھیه و تدوین راھنماھای بالینی و استانداردھای خدمات نظام سلامت به منظور ارتقای کیفیت خدمات مورد
تعھد بیمه پایه سلامت، ھر ساله در خصوص حداقل پنجاه مورد اقدام نماید. سازمان موظف است با رعایت راھنماھای بالینی اعلام
شده نسبت به خرید راھبردی خدمات اقدام نماید.» و بر اساس تبصره ماده مزبور «ورود خدمات نوین به فھرست خدمات مورد تعھد
بیمه پایه سلامت منوط به تدوین راھنماھای بالینی و استانداردھای خدمات مربوط می باشد.»

علیھذا با عنایت به بخشنامه شماره ٢٠٣٠٧/ک ـ ١٣٧٨/١١/٢۶ معاونت وقت درمان و دبیر شورای عالی بیمه خدمات درمانی،
مجموعه تستھای مورد استفاده جھت ارزیابی بالینی، شخصیت و ھوش منحصراً در شرایطی قابل پرداخت خواھند بود که در راستای
رسیدن به تشخیص صحیح بیماران روانی بوده و در مواردی که جنبه screening دارند (قابلیتھای تحصیلی دانش آموزان و سایر بیماران
نوروتیک) در تعھد پرداخت قرار دارند. از این رو مجموعه تستھای مذکور صرفاً در مراکز بیمارستانی روانپزشکی و یا دارای بخشھای
روان و به ضمیمه اسناد بستری قابل پذیرش و محاسبه بوده و در موارد سرپایی و کلینیکھای روانپزشکی به علت عدم امکان کنترل
موارد screening قابل پرداخت نخواھند بود.

با عنایت به موارد یاد شده و امعان نظر به اینکه ھرگونه تغییر در کدھای روانپزشکی مندرج در کتاب «ارزش نسبی خدمات و مراقبتھای
سلامت» نیازمند ابلاغ راھنمای بالینی از سوی وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد و این امر نیز تاکنون توسط آن
وزارتخانه ارائه نشده است، لذا تا زمان تحقق این امر از سوی مرجع یاد شده اقدامی در جھت اجابت خواسته شاکی متصور نخواھد
بود. بدین حیث رد دعوای خواھان از آن مرجع مورد استدعاست. شایـان ذکر است بـا توجه بـه سیاستھای خریـد راھبردی سازمـان،
خدمات مـذکور در دادخواست که پیش از این بـه صورت بستری پرداخت می شده است ھمچنان در بخش بستری بیمارستانھای
روانپزشکی و یـا بیمارستانھای دارای بخش روان قابل پرداخت می باشد. پیشاپیش از تدقیق نظر و بذل توجه ویژه حضرتعالی به مفاد
این لایحه، لوایح قبلی، دلایل و مستندات ابرازی و اھتمام به حفظ حقوق حق دولت و بیمه شدگان معزز این سازمان، نھایت تشکر و
قدردانی به عمل می آید.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١٢/٢٢ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی ھیأت عمومی

با عنایت به تکلیف مقرر در بند (ز) ماده ٣٨ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران و مفاد ماده ۶ آیین نامه اجرایی
بند مذکور مصوب سال ١٣٩٣ ھیأت وزیران که حسب آن ملاک تعھد سازمانھای بیمه گر (از جمله سازمان بیمه سلامت) فھرست
خدمات مورد تعھد بیمه پایه سلامت بر اساس مصوبات ھیأت وزیران اعلام شده است و ھمچنین با توجه به مفاد ماده ٧ آیین نامه
مذکور که بازنگری در فھرست خدمات مورد تعھد بیمه پایه سلامت را به پیشنھاد بیمه سلامت و تصویب ھیأت وزیران موکول کرده
است و با عنایت به مفاد بند ١ تصویب نامه ۵٣٧٩/ت۵١٧٠٠ھـ ـ ١٣٩۴/١/٢٣ ھیأت وزیران که کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت
پیوست آن را برای سازمانھای بیمه گر پایه، لازم الاجراء دانسته است و با لحاظ اینکه مفاد ماده ٨ آیین نامه پیش گفته، متضمن اعطای
اختیاری به سازمان بیمه سلامت برای تغییر در فھرست خدمات مورد تعھد بیمه سلامت نیست، بنابراین بخشنامه مورد شکایت به
لحاظ محدود کردن خدمات مورد تعھد مقرر در کتاب ارزش نسبی خـدمات مصوب ھیأت وزیران خارج از حـدود اختیار مرجع تصویب کننده
وضع شده و با استناد به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال
می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

 

 

جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .

جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .

لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

لینک کانال ایتا

لینک کانال سروش

لینک صفحه اینستاگرام

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار

 

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز