وکیل آنلاین

رأی شماره ١٢٣٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع الزام سپاه پاسداران به پرداخت حقوق ایام بدون کاری در فرض تعلیق مستخدم موضوع بند «ج» ماده ١٠٨ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

رای-شماره-۱۲۳۰

رأی شماره ١٢٣٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع الزام سپاه پاسداران به پرداخت حقوق ایام بدون کاری در فرض تعلیق مستخدم موضوع بند «ج» ماده ١٠٨ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

 شماره  ٩١/٣٣۵/ھـ -٢٨/١١/١٣٩۴
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٢٣٠ مورخ ١٣٩۴/١١/۶ با موضوع:
«الزام سپاه پاسداران به پرداخت حقوق ایام بدون کاری در فرض تعلیق مستخدم موضوع بند «ج» ماده ١٠٨ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ١٣٩۴/١١/۶ شماره دادنامه: ١٢٣٠ کلاسه پرونده : ٣٣۵/٩١
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای غلامعلی فرھادی به وکالت از محمود خسروی
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آرای صادره از شعب ۶ و ۵ دیوان عدالت اداری
گردش کار : آقای غلامعلی فرھادی به وکالت از آقای محمود خسروی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
با سلام و احترام به استحضار می رساند: شعبه ششم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ٨٩٠٩٩٨٠٩٠٠٠۶٧٠۵٨ به موجب دادنامه شماره ٩٠٠٩٩٧٠٩٠٠۶٠٠٢۵٨ ـ ١٣٩٠/٢/١٠ ،تعلیق از خدمت موضوع ماده ١٢۴ قانون مجازات جرایم نیروھای مسلح را از مصادیق بند ج ماده ١٠٨ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دانسته و بر ھمین اساس، فرد سپاھی معلق از خدمت را طبق قسمت اخیر ماده ١۶٨ قانون صدرالذکر، مستحق دریافت حقوق وضعیت بدون کاری دانسته است.
لیــکن شعبه پنجم دیوان نسـبت به ھمان مـوضوع در پـرونده کلاسـه ٩٠٠٩٩٨٠٩٠٠٠۴٨٠۴۵ به موجب دادنامه شماره ٩١٠٩٩٧٠٩٠٠۵٠٠٢١٣ ـ ١٣٩١/٢/١١ بدون توجه به مدلول ماده ٩٧ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در مقام بیان، وضعیتھای خدمتی پرسنل سپاه را به نحو حصری در دوازده حالت تبیین و احصاء نموده (که بالطبع بایستی بر وضع تعلیق
نیز شمول داشته باشد) تعلیق را متفاوت از بدون کاری (یکی از موارد ١٢ گانه) محسوب و نظامی معلق از خدمت (بر اثر صدور قرار قضایی) را از حق دریافت حقوق بدون کاری محروم نموده است، لذا با عنایت به مراتب، شعب ششم و پنجم دیوان عدالت اداری نسبت به موضوعی واحد تصمیماتی متھافت اتخاذ نموده اند. لذا مستنداً به ماده ۴٣ قانون دیوان عدالت اداری و [٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری] تقاضای طرح در ھیأت عمومی و صدور رأی وحدت رویه را دارد.
گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۵ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩٠٠٩٩٨٠٩٠٠٠۴٨٠۴۵ با موضوع دادخواست آقای غلامعلی فرھادی به وکالت آقای محمود خسروی به طرفیت نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و به خواسته اعتراض به تصمیم قطع حقوق و بیمه درمانی و نقض آن و اعاده حقوق قانونی از تاریخ اقدام به موجب دادنامه شماره ٩١٠٩٩٧٠٩٠٠۵٠٠٢١٣ به شرح ذیل به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به اینکه وضعیت «بدون کار» متفاوت از وضعیت معلق بوده و از طرفی در صورت صدور رأی قطعی مبنی بر برائت شاکی، ایام تعلیق وی جزء خدمت وی محسوب و حقوق و مزایای ایام تعلیق به برنامه پرداخت خواھد گردید لذا با توجه به مراتب مرقوم در خصوص مورد تخطی و تخلفی از موازین قانونی متصور نبوده و لذا مستنداً به مفھوم مخالف ماده ١۴ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.
ب: شعبه ۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٨٩٠٩٩٨٠٩٠٠٠۶٧٠۵٨ با موضوع دادخواست آقای محمد یحیی زاده با وکالت آقای غلامعلی فرھادی به طرفیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و به خواسته اعتراض به عدم پرداخت حقوق ایام بدون کاری و محرومیت از پوشش بیمه درمانی و برقراری حقوق مزبور به موجب دادنامه شماره ٩٠٠٩٩٧٠٩٠٠۶٠٠٢۵٨ به شرح ذیل به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به این که طبق تبصره ماده ١٢۴ قانون مجازات جرایم نیروھای مسلح به نظامی معلق از خدمت در صورت عدم اخراج حقوق بدون کاری تعلق می گیرد و توجھاً به این که حسب بند ج ماده ١٠٨ قانون استخدام سپاه در صورتی که مستخدم با صدور قرار از سوی مراجع قضایی موقتاً بدون کار مقرر در حکم مستخدمین بدون کار بوده که باید با حفظ پست سازمانی موقتاً از کار برکنار گردد و با التفات به این که حسب نامه شماره ٨۶/١١٣۴٢ک١٢ـ١٣٨٨/١٢/٣ دادیار اظھار نظر دادسرای نظامی تھران شاکی را به لحاظ صدور کیفرخواست از مصادیق تعلیق شغل دانسته و خطاب به قرارگاه عملیاتی ساحفا سا اعلام داشته نامبرده را از تاریخ ١٣٨٨/١٢/٢ از شغل خود معلق کنند و با امعان نظر به این که شاکی معلق از خدمت شده و با تعلیق از خدمت می بایست از حقوق و مزایای بدون کاری بھره مند می گردید لکن طرف شکایت به این تکلیف قانونی خود عمل ننموده بنابراین حکم به ورود شکایت و الزام سپاه پاسداران به پرداخت حقوق ایام بدون کاری از تاریخ ١٣٨٨/١٢/٢ و تحت پوشش بیمه درمانی قرار دادن شاکی صادر و اعلام می نماید.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۴/١١/۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی
اولاًَ : تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است.
ثانیاً : مطابق بند (ک) ماده ٩٧ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مـصوب سال ١٣٧۴» بدون کاری» یکی از وضعیتھای خدمتی پرسنل مشمول قانون یاد شده است و به موجب ماده ١٠٨ این قانون، مقرر شده است که: بدون کار وضع پرسنلی است که به یکی از علل زیر بدون حفظ پست سازمانی موقتاً از کار برکنار می گردند: الف ـ ب ـ ج: « به علت ارتکاب تخلفات انضباطی یا قرارھای صادره از مراجع ذی صلاح قضایی موقتاً بدون کار شوند .»
نظر به این که تعلیق از خدمت یکی از موارد بدون کاری است، با تعلیق مستخدم نظامی از خدمت می بایست از حقوق و مزایای بدون کاری موضوع ماده ١۶٨ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به میزان یک دوم حقوق درجه یا رتبه و مزایای مستمر بھره مند شود. با توجه به مراتب رأی شعبه ششم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٠٠٢۵٨ ـ ١٣٩٠/٣/١٠ که به شرح آن حکم به وارد دانستن شکایت و الزام سپاه پاسداران به پرداخت حقوق ایام بدون کاری و تحت پوشش بیمه درمانی قرار دادن شاکی صادر شده است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان
عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع ذی ربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
telegram رأی شماره ١٢٣٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری  با موضوع الزام سپاه پاسداران به پرداخت حقوق ایام بدون کاری در فرض تعلیق مستخدم موضوع بند «ج» ماده ١٠٨ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامیinstagram رأی شماره ١٢٣٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری  با موضوع الزام سپاه پاسداران به پرداخت حقوق ایام بدون کاری در فرض تعلیق مستخدم موضوع بند «ج» ماده ١٠٨ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :

android رأی شماره ١٢٣٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری  با موضوع الزام سپاه پاسداران به پرداخت حقوق ایام بدون کاری در فرض تعلیق مستخدم موضوع بند «ج» ماده ١٠٨ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

افزودن یک دیدگاه