رأی شماره ١٢٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-۱۲۲

رأی شماره ١٢٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: با توجه به ابطال بخشنامه شماره ٢٠٠/۵۵٩١٩ـ ١٣٨٩/١٠/٢٨ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور، رأی مبنی بر رد شکایت شاکی به خواسته پرداخت فوق العاده تطبیق صحیح می باشد

٢/٣/١٣٩۶ ٩۶/٢٣٢شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٢٢ مورخ ١٣٩۶/٢/١٩ با موضوع:
«با توجه به ابطال بخشنامه شماره ٢٠٠/۵۵٩١٩ـ ١٣٨٩/١٠/٢٨ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور، رأی مبنی بر رد شکایت شاکی به خواسته پرداخت فوق العاده تطبیق صحیح می باشد» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ١٣٩۶/٢/١٩ شماره دادنامه: ١٢٢ کلاسه پرونده : ٢٣٢/٩۶
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض : خانم فضه شریفی وند
موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار : خانم فضه شریفی وند به موجب لایحه ای که به شماره ٩٠٠٠/٢١١/۴٣٨٨٨/٢٠ ـ ١٣٩۵/٣/٢۴ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است که:
احتراماً، به استحضار آن مقام می رساند اینجانب در تاریخ ١٣٩٣/٧/٢۴ مبادرت به طرح دعوی به طرفیت اداره کل حفاظت محیط زیست
استان مازندران از جھت الزام به پرداخت فـوق العاده ویژه مخصـوص کارکنان پیمانی در دیوان عدالت اداری نموده که پرونده در شعبه
۴۵ دیوان مطرح و پس از جری تشریفات قضایی طی دادنامه شماره ٩۴٠٩٩٧٠٩۵٧٠٠٠٢۵٩ـ ١٣٩۴/٢/٢ منجر به صدور رأی، مبنی بر
حکم بر ورود شکایتم صادر شد و سپس به سبب اعتراض اداره کل موصوف، پرونده مورد اشعار به شعبه دھم تجدیدنظر دیوان ارجاع و
وفق دادنامه شماره ٩۵٠٩٩٧٠٩۵۶٠٠٠۴٠۵ ـ ١٣٩۵/٣/٩ منجر به رد شکایت اینجانب گردید. که متأسفانه این حکم بر خلاف و متعارض
با رأی صادره از شعبه دھم تجدیدنظر به شماره دادنامه ٩۴٠٩٩٧٠٩۵۶٠٠٢٩٠٨ ـ ١٣٩۴/١٢/٢۶ می باشد. چرا که طی این حکم در
موضوع مشابه و شرایط کاملاً یکسان اقدام به صدور رأی به ورود شکایت احدی از ھمکاران اینجانب گردید که این امر موجب صدور آراء
متعارض و ایجاد بلاتکلیفی در حقوق قانونی ام شده است علیھذا با عنایت به مراتب معروضه فوق و نیز مستندات مندرج در پرونده از
آنجایی که حکم صادره از سوی دادگاه محترم شعبه دھم تجدیدنظر مستنداً به ماده ٨٩ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان
عدالت اداری متعارض بوده، اکنون از محضر عالی بدواً در ماھیت دعوی ضمن رسیدگی به دلایل در صورت صحت ادعا، تقاضای صدور
تصمیم شایسته مبنی بر رفع تعارض و الغاء رأی صادره به شماره ٩۵٠٩٩٧٠٩۵۶٠٠٠۴٠۵ ـ ١٣٩۵/٣/٩ مورد درخواست می باشد.
پیش از ذکر گردش کار پرونده ھا، متن بخشنامه شماره ٢٠٠/۵۵٩١٩ ـ ١٣٨٩/١٠/٢٨ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
رئیس جمھور به شرح زیر قید می شود:
«بخشنامه به کلیه دستگاه ھای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری»
شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ١٣٨٩/٨/٣ بنا به پیشنھاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
رئیس جمھور و در اجرای ردیفھای (۴ (و (۵ (بند «ب» ماده (١١۶ (قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور ایجاد ھماھنگی و رویه واحد
اداری و استخدامی مراتب زیر را تصویب نموده و به تأیید رئیس جمھور نیز رسیده است که برای اجرا ابلاغ می شود:
دستگاھھای اجرایی موظفند احکام کارگزینی کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را که بعد از ١٣٨٨/١/١ استخدام شده
یا می شوند، با احکام کارگزینی کارمندان نظیر که در اسفند سال ١٣٨٧ استخدام شده اند، از تاریخ استخدام، تطبیق دھند. ـ معاون
توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور
گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقای رضا قاسمی کولایی به طرفیت سازمان حفاظت محیط زیست و
به خواسته الزام به اجرای بخشنامه ٢٠٠/۵۵٩١٩ ـ ١٣٨٩/١٠/٢٨ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور مبنی بر
پرداخت فوق العاده ویژه به موجب دادنامه شماره ٩۴٠٩٩٧٠٩۵٧٠٠٠٢۵٨ ـ ١٣٩۴/٢/٢ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت مطروحه به شرح فوق الذکر با توجه به لایحه دفاعیه طرف شکایت نظر به اینکه شاکی مشمول قانون مدیریت
خدمات کشوری بوده و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور در جلسه مورخ ١٣٨٩/٨/٣ دراجرای ردیفھای ۴ و ۵ بند
(پ) ماده ١١۶ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاھھای اجرایی را موظف نموده احکام کارگزینی کارمندان مشمول قانون اخیرالذکر
را که بعد از ١٣٨٨/١/١ استخدام شده یا می شوند یا استخدام شده اند از تاریخ استخدام تطبیق دھند و مراتب توسط معاون توسعه
مدیریت و سرمایه احکام کارگزینی کارمندان نظیر که اسفند سال ١٣٨٧ به دستگاھھای اجرایی ابلاغ گردیده از طرفی با توجه به
اطلاق مصوبه به معاون انسانی رئیس جمھور طی بخشنامه شماره ٢٠٠/۵۵٩١٩ ـ ١٣٨٩/١٠/٢٨ قید و شرط بدون آن که به دفاع طرف
شکایت و مقید کردن بخشنامه به طی دوره آموزشی غیرموجه و فاقد وجاھت قانونی بوده شعبه مستنداً به مواد ١٠ و ١٧ و ۶۵ قانون
تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ
قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ٩۴٠٩٩٧٠٩۵۶٠٠٢٩٠٨ ـ ١٣٩۴/١٢/٢۶ شعبه ١٠ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده
است.
ب: شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست خانم فضه شریفی وند به طرفیت سازمان حفاظت محیط زیست و به
خواسته الزام به اجرای بخشنامه ٢٠٠/۵۵٩١٩ ـ ١٣٨٩/١٠/٢٨ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور مبنی بر پرداخت
فوق العاده ویژه به موجب دادنامه شماره ٩۴٠٩٩٧٠٩۵٧٠٠٠٢٩۵ ـ ١٣٩۴/٢/٢ به شرح زیر به صدور آراء مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت مطروحه به شرح فوق الذکر با توجه به لایحه دفاعیه طرف شکایت نظر به اینکه شاکی مشمول قانون مدیریت
خدمات کشوری بوده و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور در جلسه مورخ ١٣٨٩/٨/٣ در اجرای ردیفھای ۴ و ۵ بند
(پ) ماده ١١۶ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاھھای اجرایی را موظف نموده احکام کارگزینی کارمندان مشمول قانون اخیرالذکر
را که بعد از ١٣٨٨/١/١ استخدام شده یا می شوند یا استخدام شده اند از تاریخ استخدام تطبیق دھند و مراتب توسط معاون توسعه
مدیریت و سرمایه احکام کارگزینی کارمندان نظیر که اسفند سال ١٣٨٧ به دستگاھھای اجرایی ابلاغ گردیده از طرفی با توجه به
اطلاق مصوبه به معاون انسانی رئیس جمھور طی بخشنامه شماره ٢٠٠/۵۵٩١٩ ـ ١٣٨٩/١٠/٢٨ قید و شرط بدون آن به دفاع طرف
شکایت و مقید کردن بخشنامه به طی دوره آموزشی غیرموجه و فاقد وجاھت قانونی بوده شعبه مستنداً به مواد ١٠ و ١٧ و ۶۵ قانون
تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ
قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می باشد.
در اثر تجدیدنظرخواھی از رأی مذکور، شعبه ١٠ تجدیدنظر به موجب رأی شماره ٩۵٠٩٩٧٠٩۵۶٠٠٠۴٠۵ ـ ١٣٩۵/٣/٩ به شرح زیر به
صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص تجدیدنظرخواھی اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران نسبت به دادنامه شماره ٢۵٩ ـ ١٣٩۴/٢/٢ صادره از شعبه
۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه اسناد و اوراق مضبوط در سابقه و دادخواست تقدیمی با توجه به
اینکه شعبه صادر کننده رأی مراعات جھات قانونی را نموده است و تاریخ تبدیل وضعیت استخدامی تجدیدنظر خوانده سال ١٣٩١
می باشد و از طرفی طبق ماده ١٢٧ قانون مدیریت خدمات کشوری قوانیـن و مقررات مغایر لغو نمـوده است لـذا فـوق العاده ویژه
موضوع خواسته بـه نامبـرده تعلق نگرفته است. در نتیجه مستنداً به ماده ٧١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم به رد شکایت صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٢/١٩ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسانشعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

اولاً : تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است.
ثانیاً : نظر به اینکه بخشنامه شماره ٢٠٠/۵۵٩١٩ ـ ١٣٨٩/١٠/٢٨ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور به موجب رأیشماره ٨٧٢ـ ١٣٩۴/٧/١۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، بنابراین رأی شماره ٩۵٠٩٩٧٠٩۵۶٠٠٠۴٠۵ ـ١٣٩۵/٣/٩ شعبه دھم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مبنی بر نقض دادنامه شماره ٢۵٩ ـ ١٣٩۴/٢/٢ شعبه ۴۵ بدوی و رد شکایتشاکی صحیح و موافق مقررات و موازین قانونی صادر شده است.این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
telegram رأی شماره ١٢٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداریinstagram رأی شماره ١٢٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :

android رأی شماره ١٢٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

افزودن یک دیدگاه