رأی شماره ١١۴۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-1145

رأی شماره ١١۴۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مصوبات شماره ٩١/٢١۶ـ ١٣٩١/٢/٢۶ ،٩٢/١٣۵٩ـ ٢۵/١٢/١٣٩٢ ـ١٧۴٠/٩٢ و
١۵/٩/١٣٩٣ ـ١٢٩۶/٩٣ ،٢١/١١/١٣٩٢ شورای اسلامی 
شھر ماھدشت در خصوص تجویز  افزایش
پرداخت حق الجلسه اعضای کمیسیونھای شھرداری و پرداخت پاداش به اعضای کمیسیونھای
مذکور

شماره    ٩۵/٩٣٨/ھـ    ١٣٩۶/١٢/٢

 

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١١۴۵ مورخ ١٣٩۶/١١/١٠ با موضوع:

« ابطال مصوبات شماره ٢۵/١٢/١٣٩٢ ـ١٧۴٠/٩٢ و ١۵/٩/١٣٩٣ ـ١٢٩۶/٩٣ ،٢١/١١/١٣٩٢ ـ١٣۵٩/٩٢ ،٢۶/٢/١٣٩١ ـ٢١۶/٩١ شورای
اسلامی شھر ماھدشت در خصوص تجویز افزایش پرداخت حق الجلسه اعضای کمیسیونھای شھرداری و پرداخت پاداش به اعضای
کمیسیونھای مذکور» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/١١/١٠

شماره دادنامه: ١١۴۵

کلاسه پرونده: ٩٣٨/٩۵

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره  ،١۵/٩/١٣٩٣ ـ١٢٩۶/٩٣ ،٢١/١١/١٣٩٢ ـ١٣۵٩/٩٢ ،٢۶/٢/١٣٩١ ـ٢١۶/٩١
 ٣/١٠/١٣٩٣ ـ١۵۶٣/٩٣ و ٢۵/١٢/١٣٩٢ ـ١٧۴٠/٩٢  شورای اسلامی شھر ماھدشت

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت ھمگانی و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاھھای اداری در سازمان بازرسی
کل کشور به موجب شکایتنامه شماره ١۴۶٨٠۵ ـ ١٣٩۵/٧/١۴ اعلام کرده است که:

«حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بھرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احترامـا بـهً استحضار می رسانـد مصوبـات شماره ھای ١۵/٩/١٣٩٣ ـ١٢٩۶/٩٣ و ٢١/١١/١٣٩٢ ـ١٣۵٩/٩٢ ،٢۶/٢/١٣٩١ ـ٢١۶/٩١
شورای اسلامی شھر ماھدشت مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس مصوبات فوق ھر ساله با افزایش درصدی به مبلغ پرداختی در
مصوبات قبلی، اقدام به پرداخت حق الجلسات اعضای کمیسیونھای شھرداری اعم از اعضای شورا، نمایندگان نھادھا و شخص
شھردار به صورت ماھیانه و به میزان ثابت شده است که در سال ١٣٩٣ رقم آن معادل ١۵/٠٠٠/٠٠٠ ریال برای ھر یک از اعضا بوده
است. با توجه به این که مطابق مقررات ذیل:

١ـ ماده (۴ (آیین نامه نحوه پرداخت حق الجلسه مزایا به اعضای شورای اسلامی مصوب ١٣٨۴/٩/٢ به آن دسته از اعضای شورا که
فقط در جلسات رسمی شورا، کمیسیونھا با سایر جلسات فرعی شرکت می نمایند صرفاً حق حضور در جلسات پرداخت خواھد شد و
برابر بند ٣ از بخشنامه شماره ١١٩١۵۴ـ ١٣٩٣/٩/٢۵ وزارت کشور منظور از جلسات فرعی نیز مشخص گردیده است.

٢ـ برابر ماده (٨ (آیین نامه اجرایی قسمتی از تبصره (٢ (ماده (۴٣ (قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن، حق حضور در جلسه
برای ھر جلسه (٢ (ساعته حداکثر به میزان یک بیستم حقوق و فوق العاده شغل مستخدم می باشد. در چنین مواردی برای بیش از ٨
جلسه در ماه وجھی پرداخت نخواھد شد. با توجه به مراتب پرداخت حقالجلسات به صورت ثابت و ماھانه (به مانند حقوق ثابت) و
بدون در نظر گرفتن تشکیل یا عدم تشکیل جلسات و تعداد و ساعات جلسات برگزار شده، فاقد وجاھت قانونی و بر خلاف ضوابط و
مقررات از جمله ماده (٧٩ (قانون شھرداری و ماده (٨ (آیین نامه اجرایی مذکور می باشد.

ب ـ شھرداری ماھدشت با استناد به مصوبه شماره ٩٢/١٧۴٠ـ ١٣٩٢/١٢/٢۵ شورای اسلامی شھر ماھدشت اقدام به پرداخت
مبالغی به ھر یک از اعضای کمیسیونھای مذکور و دبیران آن تحت عنوان پاداش نموده است که با توجه به مقررات قانونی ذیل:
١ـ ماده ۴٣ قانون استخدام کشور و تبصره ذیل آن که مقرر شده است: به غیراز موارد مصرح در قانون، کارکنان حق دریافت مبالغی
غیراز آنچه که قانون مشخص نموده، نخواھند داشت.

٢ـ اعضای شورای اسلامی شھر که عضو این کمیسیونھا می باشند، مشمول ممنوعیت مصرح در ماده (۴ (آیین نامه نحوه پرداخت
حق الجلسه و مزایا به اعضای شورای اسلامی شھر (مصوب ١٣٨۴/٩/٢ (می باشند، لذا پرداخت مبالغی تحت عنوان پاداش به غیراز
حق الجلسات به شھردار، کارکنان شھرداری، نمایندگان دولتی و قوه قضاییه در کمیسیونھا و نیز اعضای شورای اسلامی شھر فاقد
وجاھت قانونی و مغایر ضوابط و مقررات می باشد. از این رو مصوبه شماره ٩٢/١٧۴٠ـ ١٣٩٢/١٢/٢۵ شورای اسلامی شھر ماھدشت
بر خلاف قانون تشخیص می گردد.

ج ـ شھردار ماھدشت علاوه بر دریافت حقوق و مزایا، اضافه کاری و تعطیل کاری ماھیانه و حق ایاب و ذھاب تحت عنوان استفاده از
خودروی شخصی خود، به استناد مصوبه شماره ٩٣/١۵۶٣ـ ١٣٩٣/١٠/٣ ماھیانه معادل ھفتصد ساعت اضافه کاری از زمان تصدی به
عنوان پاداش دریافت کرده است که بر اساس سند حسابداری شماره ٨٢۶ ـ ١٣٩٣/١٠/٢٠ از تاریخ ١٣٩٢/٨/١ تا ١٣٩٣/١٠/٣٠ مبلغ
٣١١/١۵٧/٠٠٠ ریال به ایشان پرداخت شده است که مستند اقدام فوق (مصوبه شماره ٩٣/١۵۶٣ (با توجه به مقررات قانونی ذیل:

١ـ ماده (٧٩ (قانون شھرداریھا که مقرر می دارد، پرداختھا می بایست در حدود اعتبار مصوب و برابر آیین نامه مالی شھرداریھا و با اسناد
مثبته صورت گیرد و پرداخت مبالغ مذکور تحت عنوان اضافه کار فاقد ھر یک از عوامل و مولفه ھای مورد تأکید در این ماده قانونی
می باشد.

٢ـ ماده (١١ (آیین نامه حقوق و مزایای شھرداران (مصوب ١٣٧٠/٣/١١ (که در آن پرداخت ھر گونه وجه دیگری و به ھر عنوان غیراز آنچه
که در قانون پیش بینی شده است، فاقد وجاھت قانونی اعلام شده، مغایر با قانون تشخیص داده می شود. بنا به مراتب درخواست
دارد:

الف ـ مصوبات شماره ١۵/٩/١٣٩٣ ـ١٢٩۶/٩٣ و ٢١/١١/١٣٩٢ ـ١٣۵٩/٩٢ و ٢۶/٢/١٣٩١ ـ٢١۶/٩١ (راجع به حق الجلسات اعضای
کمیسیونھای شھرداری) به میزان ثابت ١۵/٠٠٠/٠٠٠ ریال به صورت ماھانه برای سال ١٣٩٣ به لحاظ مغایرت با ماده (٧٩ (قانون
شھرداری و ماده (٨ (آیین نامه اجرایی قسمتی از تبصره (٢ (ماده (٩٣ (قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن.

ب ـ مصوبه شماره ٩٢/١٧۴٠ـ ١٣٩٢/١٢/٢۵) تحت عنوان پرداخت پاداش، اعضای کمیسیونھای شھرداری به لحاظ مخالف با ماده ۴٣
قانون استخدام کشوری و تبصره ذیل آن).

ج ـ مصوبه شماره ٩٣/١۵۶٣ـ ١٣٩٣/١٠/٣ شورای اسلامی شھر ماھدشت (تحت عنوان پرداخت مبلغ ٣١١/١۵٧/٠٠٠ ریال در قالب
اضافه کاری (علاوه بر ١٧۵ ساعت اضافه کاری ماھانه) به شھردار ماھدشت به دلیل مغایرت با ماده (٧٩ (قانون شھرداریھا و ماده
(١١ (آیین نامه حقوق و مزایای شھرداران مصوب ١٣٧٠/٣/١١ رسیدگی و ابطال شوند. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این
سازمان را مطلع فرمایید.»

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف) مصوبه شماره ٢١/١١/١٣٩٢ ـ١٣۵٩/٩٢:

«شھرداری محترم ماھدشت

با سلام

در راستای اجرای ماده ٩٣ قانون شوراھای اسلامی شھر، بخش، روستا در خصوص ارسال مصوبات مرتبط به نھادھا و سازمانھا بدین
وسیله عین متن بندی از مصوبه نوزدھمین جلسه رسمی مورخ ١٣٩٢/١١/٧ این شورا جھت اطلاع و اقدام قانونی به شرح ذیل ارائه
می گردد.

۶ ـ لایحه شماره ١٢٠۴۴ـ ٢٣ـ ١٣٩٢/١٠/١۴ شھرداری ماھدشت

شھرداری مـاھدشت طی لایحـه مـذکور اعلام نموده در نظر دارد جھت قـدردانی از زحمـات و تـلاشھای اعضـای کمیسیونھای
متشکله در شھرداری، از دی ماه سال جاری نسبت به افزایش ٢۵ %حق الجلسات از محل اعتبارات ردیف ٢٠۵١٠ وظیفه خدمات
اداری و شھری اقدام نماید. موضوع ضمن بررسی در کمیسیون طرح، برنامه و بودجه و امور حقوقی در جلسه رسمی شورا مطرح و به
اتفاق آراء با رعایت کلیه ضوابط و مقررات لایحه شھرداری مورد تصویب قرار گرفت.»

ب) ١۵/٩/١٣٩٣ ـ١٢٩۶/٩٣:

«شھرداری محترم ماھدشت

با سلام

در راستای اجرای ماده ٩٢ قانون شوراھای اسلامی شھر، بخش، روستا در خصوص ارسال مصوبات مرتبط به نھادھا و سازمانھا بدین
وسیله عین متن بندی از مصوبه پنجاه و نھمین جلسه رسمی مورخ ١٣٩٣/٩/۵ این شورا جھت اطلاع و اقدام قانونی به شرح ذیل
ارائه می گردد.

۴ـ لایحه شماره ٩۴٣۵ ـ ٢۴ـ ١٣٩٣/٨/١٩ شھرداری ماھدشت

شھرداری ماھدشت طی لایحه مذکور اعلام نموده با عنایت به زحمات و تلاشھای اعضای کمیسیونھای عنوان شده در قانون
شھرداریھا، پیشنھاد می شود از دی ماه سال جاری نسبت به افزایش حق الجلسه اعضا به میزان ٢۵ %از محل اعتبارات ردیف ٢٠۵٠١
وظیفه خدمات اداری و شھری اقدام گردد. موضوع ضمن بررسی در کمیسیون طرح، برنامه و بودجه و امور حقوقی در جلسه رسمی
شورا مطرح و به اتفاق آراء با رعایت کلیه ضوابط و مقررات لایحه شھرداری مورد تصویب قرار گرفت.»

ج) ٢۵/١٢/١٣٩٢ ـ١٧۴٠/٩٢:

«شھرداری محترم ماھدشت

با سلام

در راستای اجرای ماده ٩٣ قانون شوراھای اسلامی شھر، بخش، روستا در خصوص ارسال مصوبات مرتبط به نھادھا و سازمانھا بدین
وسیله عین متن بندی از مصوبه بیست و پنجمین جلسه رسمی مورخ ١٣٩٢/١٢/١۴ این شورا جھت اطلاع و اقدام قانونی به شرح
ذیل ارائه می گردد.

١٧ـ لایحه شماره ١۴١۴١ـ ٢٣ـ ١٣٩٢/١٢/١ شھرداری ماھدشت

شھرداری ماھدشت طی لایحه مذکور اعلام نموده به منظور قدردانی از زحمات و تلاشھای یک ساله اعضای کمیسیونھای شھرداری
از جمله کمیسیون ماده ١٠٠) ١ و ٢ (ماده ٧٧ ،معاملات، بند ٢٠ و قطع اشجار در نظر است نسبت به پرداخت پاداش حداکثر به مبلغ
٣٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال و دبیر مربوطه ھر کدام ١٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال به نسبت مدت ھمکاری با شھرداری و به تشخیص اینجانب به استناد
بند ١٠ ماده ۵۵ قانون شھرداریھا از محل اعتبارات ردیف ۴٠١٧٢ وظیفه خدمات اداری و شھری اقدام گردد. موضوع ضمن بررسی در
کمیسیون طرح، برنامه و بودجه و امور حقوقی در جلسه رسمی شورا مطرح و به اتفاق آراء با رعایت کلیه ضوابط و مقررات با پرداخت
مبلغ ٢٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال به اعضای کمیسیونھا و مبلغ ۵/٠٠٠/٠٠٠ ریال به دبیران کمیسیونھا به شرط تشکیل کمیسیونھا موافقت به
عمل آمد.»

د) ٣/١٠/١٣٩٣ ـ١۵۶٣/٩٣:

«شھرداری محترم ماھدشت

با سلام

در راستای اجرای ماده ٩٢ قانون شوراھای اسلامی شھر، بخش، روستا در خصوص ارسال مصوبات مرتبط به نھادھا و سازمانھا بدین
وسیله عین متن بندی از مصوبه شصتمین جلسه رسمی مورخ ١٣٩٣/٩/٢۴ این شورا جھت اطلاع و اقدام قانونی به شرح ذیل ارائه
می گردد.

١ـ نامه شماره ٩٣/١١٠۵ـ ١٣٩٣/٧/١۵ رئیس شورای شھر ماھدشت

رئیس شورای شھر طی نامه مذکور به دلیل زحمات و تلاشھای آقای میرزایی شھردار ماھدشت پیشنھاد نموده ھر سه ماه یک بار
مقدار ھفتصد ساعت اضافه کاری از زمان تصدی به عنوان پاداش جھت قدردانی از زحمات ایشان پرداخت گردد. موضوع ضمن بررسی
در کمیسیون طرح، برنامه و بودجه و امور حقوقی در جلسه رسمی شورا مطرح و به اتفاق آراء پیشنھاد رئیس شورا مورد موافقت قرار
گرفت.»

هـ) ٢۶/٢/١٣٩١ ـ٢١۶/٩١:

«شھرداری محترم ماھدشت

با سلام

در راستای اجرای مصوبات شورای اسلامی شھر توسط شھرداری بدین وسیله نتیجه و بررسی نامه ذیل الذکر در دویست و شصت و
نھمین جلسه رسمی مورخ ١٣٩١/٢/٢۴ این شورا جھت اطلاع و اقدام قانونی به شرح ذیل ارائه می گردد.

٢٧ـ لایحه شماره ١٢١۴ـ ٢٢ـ ١٣٩١/٢/١٨ شھرداری ماھدشت

شھرداری ماھدشت طی لایحه مذکور اعلام نموده در نظر دارد ھمچون سالھای گذشته نسبت به افزایش حق الجلسات دریافتی
اعضای کمیسیون متشکله شھرداری اقدام نماید و جھت یکسان سازی پرداختھا به ھر یک از اعضا پیشنھاد می گردد مبلغ
١/٠٠٠/٠٠٠ ریال به حق الزحمه دریافتی ماھیانه ھر یک از اعضای کمیسیون ماده صد شھرداری و نیز مبلغ ٢/۵٠٠/٠٠٠ ریال به سایر
پرداختھا اضافه گردد. موضوع ضمن بررسی در کمیسیون، برنامه و بودجه و امور حقوقی در جلسه رسمی شورا مطرح و به اتفاق آراء
مقرر شد شھرداری به اعضای……..»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر ماھدشت به موجب لایحه شماره ٩۵/١۴۴٨ ـ ١٣٩۵/١٠/٢٢ اعلام کرده
است که:

«مدیر محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً پاسخ این شورای شھر در خصوص موارد مطروحه در پرونده کلاسه شماره ٩٣٨/٩۵ و شماره پرونده ٩۵٠٩٠۵٨٠٠٠٠۶٠٠ به
شرح ذیل تقدیم حضورتان می گردد.

١ـ ماده ۴ آیین نامه پرداخت حق الجلسه به اعضای شورای اسلامی فقط شامل جلسات رسمی و کمیسیونھا یا سایر جلسات فرعی
شورای شھر بوده که حق حضور (حق الجلسه) آن از اعتبارات شورای شھر پرداخت می گردد، می شود. کمیسیونھای شھرداری که
برابر قانون شھرداریھا که در شھرداریھای سراسر کشور تشکیل می شود و شھرداری ماھدشت نیز از این موضوع مستثنی نبوده و
حق الجلسه اعضای آن نیز که متشکل از نمایندگان شورای شھر، وزارت کشور و قوه قضایی و در بعضی از کمیسیونھا شھردار
می باشد از اعضای شھرداری پرداخت می شود و ھیچ ارتباطی به ماده فوق الاشاره ندارد.

٢ـ ماده٨ آیین نامه اجرایی و تبصره٢ ماده۴٣ قانون استخدام کشوری مربوط به کارکنان و مستخدمین می باشد با عنایت به اینکه به
استناد ماده١۴ قانون شوراھا عضویت در شورای شھر افتخاری بوده و شغل محسوب نمی شود و از طرف دیگر اعضای شورای شھر،
نماینده وزارت کشور و نماینده قوه قضایی مستخدم محسوب نمی شوند لذا مشمول ماده ۴٣ استخدام کشوری نمی شوند چه بسا
که ماده ۶ آیین نامه نحوه پرداخت حق الجلسه و مزایا به اعضای شورای شھر میزان دریافت حق الجلسه اعضای شورای اسلامی
شھرھا را ماھیانه ۵٠ ساعت تعیین نموده است. ضمناً ماده ٧٩ قانون شھرداری نیز کاملاً رعایت شده است چون تمام این پرداختیھا
در حد بودجه مصوب و با اسناد مثبت بـوده کـه به امضای رئیس حسابداری و شھردار رسیده است لـذا مصوبـه شورا قانونی بوده و
مغایرتی با قانون اساسی و با قوانین شورای شھر و شھرداری ندارد.

ب: پرداخت مبالغی به ھر یک از اعضای کمیسیونھای مذکور تحت عنوان پاداش:

١ـ ھمان طور که گفته شد ماده ۴٣ قانون استخدام کشوری مربوط به کارکنان و مستخدمین نھادھا و ادارات می باشد نه اعضای
شورای شھر، نماینده وزارت کشور، نماینده قوه قضایی و شھردار.

٢ـ ممنوعیت مصرح در ماده ۴ آیین نامه نحوه پرداخت حق الجلسه و مزایا به اعضای شورای اسلامی شھر دریافت پاداش و ھرگونه
وجھی از اعتبارات شورای شھر علاوه بر دریافت حق الجلسه جلسات رسمی، کمیسیونھا و جلسات فرعی شورای شھر می باشد و
ھیچ ارتباطی به شھرداری و دریافت پاداش از سوی اعضای کمیسیونھا (نماینده شورای شھر، نماینده وزارت کشور، نماینده قوه
قضایی و شھردار) از اعتبارات شھرداری ندارد. لذا پیشنھاد شھرداری و مصوبه شورای شھر و دریافت پاداش توسط اعضای
کمیسیونھا که مصوبه شورای شھر به تأیید فرمانداری کرج نیز رسیده است با طی مراحل اداری بوده و کاملاً قانونی می باشد.

ج: پرداخت ٧٠٠ ساعت اضافه کاری به شھردار با عنایت به تلاش مضاعف نامبرده در انجام کارھای عمرانی و آبادانی شھر بوده و به
نظر نمی رسد که غیرقانونی بوده و فاقد وجاھت قانونی باشد. شایان ذکر است پرداخت پاداش به شھرداری با رعایت ماده ٧٩ قانون
شھرداریھا در حد بودجه مصوب و با استناد مثبته صورت گرفته که اسناد مالی آن به امضای رئیس حسابداری و شھرداری رسیده
است. لذا با توجه به مراتب فوق تقاضای تأیید مصوبات شورای شھر از محضر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری را داریم. در پایان از
حضور اعضای ھیأت عمومی تقاضا داریم در روز رسیدگی به موضوع اجازه فرمایند نماینده این شورا جھت دفاع از موارد مطروحه در
جلسه حضور داشته باشد.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١١/١٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی ھیأت عمومی

الف ـ نظر به اینکه مصوبه شماره ٩٣/١۵۶٣ـ ١٣٩٣/١٠/٣ شورای اسلامی شھر ماھدشت در خصوص پرداخت اضافه کار ساعتی به
شھردار وقت ماھدشت متضمن وضع قاعده الزام آور کلی نمی باشد و در خصوص مورد صادر شده است بنابراین قابل رسیدگی و اتخاذ
تصمیم در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.

ب ـ نظر به اینکه وضع قاعده توسط شورای اسلامی شھر در زمینه پرداخت حق الزحمه به اعضای کمیسیونھای قانونی نظیر
کمیسیونھای موضوع مواد ٧٧ و ١٠٠ قانون شھرداری از صلاحیت شورای اسلامی شھر مصرح در ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و
انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ خارج است، بنابراین مصوبات شماره ٩١/٢١۶ـ ١٣٩١/٢/٢۶،
خصوص در ماھدشت شھر اسلامی شورای ٢۵/١٢/١٣٩٢ ـ١٧۴٠/٩٢ شماره مصوبه، ١۵/٩/١٣٩٣ ـ١٢٩۶/٩٣ ،٢١/١١/١٣٩٢ ـ١٣۵٩/٩٢
تجویز افزایش پرداخت حق الجلسه اعضای کمیسیونھای شھرداری و پرداخت پاداش به اعضای کمیسیونھای مذکور به علت خارج بودن
از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

 

 

جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .

جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .

لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

لینک کانال ایتا

لینک کانال سروش

لینک صفحه اینستاگرام

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار

 

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز