رأی شماره ١٠۴٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-۱۰۴۹

رأی شماره ١٠۴٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال تاریخ اجرای بخشنامه شماره کشور مالیاتی امور سازمان ٢۶/٨/١٣٩۵ـ۵۵/٩۵/٢٠٠

شماره     ٩۵/١٢٣٣/ھـ     ١٣٩۶/١١/١٠

 

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٠۴٩ مورخ ١٣٩۶/١٠/١٩ با موضوع:

«ابطال تاریخ اجرای بخشنامه شماره ٢٠٠/٩۵/۵۵ـ١٣٩۵/٨/٢۶ سازمان امور مالیاتی کشور» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست
ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/١٠/١٩

شماره دادنامه: ١٠۴٩

کلاسه پرونده: ١٢٣٣/٩۵

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : شرکت بازرگانی توسعه نیشکر کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ٢٠٠/٩۵/۵۵ ـ ١٣٩۵/٨/٢۶ سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار : شرکت بازرگانی توسعه نیشکر و صنایع جانبی به موجب دادخواستی در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام واحترام

به استحضار می رساند مستفاد از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوبه ١٣٨٧/٣/١٩ مجلس شورای اسلامی در فصل دوم، موضوع
معافیتھا در بند (۴ (ماده ١٢ شکر را از شمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف اعلام نموده است ولی سازمان امور مالیاتی کشور
با استنباط یک جانبه و تفسیر اشتباه فنی و حقوقی که برای آن سازمان حکم بخشنامه را دارا می باشد به استناد یک پرسش و
پاسخ داخلی فقط شکر سفید را مشمول معافیت دانسته و سایر اقلام شکر مثل شکر خام را معاف ندانسته و طی این مدت از زمان
اجرایی شدن قانون فوق الذکر تاکنون مبادرت به اخذ مالیات بر ارزش افزوده از شکر خام نموده است و اعتراض ھای صورت گرفته
اشخاص ذینفع من جمله این شرکت نتیجه ای دربر نداشته و موجب تضییع حقوق این اشخاص گردیده است این در حالی است که
شکر خام در جریان فرآیند تبدیل به شکر سفید متحمل ھزینه ای بیشتر از تولید شکر سفید می باشد که به جھت کاھش ھزینه ھای
تولید می بایست به طریق اولی از این معافیت بھره مند گردد. چنان که در دیگر فرآورده ھای مندرج در قانون مارالذکر مثل روغن نباتی
چنین امری معمول گردیده و تمامی فرآورده ھای روغن نباتی مشمول معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بوده و در مواردی ھم
که مالیات مزبور اخذ گردیده است به واحدھای ذینفع مسترد شده است. با توجه به توضیحات مزبور و نظر به تشابه وضعیت شکر خام
با روغن نباتی و ابلاغ نظریه معاونت حقوقی ریاست جمھوری و به لحاظ پیگیری واحدھای ذیربط در تاریخ ١٣٩۵/٨/٢۶ سازمان امور
مالیاتی کشور طی بخشنامه ای به شماره ٢٠٠/٩۵/۵۵ با ابلاغ نظر معاونت حقوقی ریاست جمھوری در خصوص مشمولیت یا عدم
مشمولیت شکر خام موضوع بند (۴ (ماده ١٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده به شماره ١٧٠٧۵/٩٢٢٣١ ـ ١٣٩۵/٧/٢٨ دایر بر اینکه «نظر
به اینکه شکر، در بند (۴ (ماده ١٢ به طور مطلق ذکر شده و مقید به نوع خاصی از شکر نشده است، کما اینکه «نان» نیز
علی الاطلاق مورد حکم قرار گرفته است و مقید به نان خاصی نشده است، بنابراین شکر خام نیز که از انواع شکر است مشمول بند
(۴ (ماده ١٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.» شکر خام را نیز مشمول معافیت از پرداخت ارزش افزوده اعلام نموده است
منتھی با قید تاریخ اجرا ١٣٩۵/٧/٢٨ در ذیل بخشنامه شمول معافیت را از این تاریخ اعلام داشته است. نظر به اینکه نظریه معاونت
حقوقی رئیس جمھور کاشف از این مسئله است که شکر خام نیز از زمان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت مالیات بر
ارزش افزوده معاف بوده است و موارد دریافتی از ذینفعان از جمله این شرکت خارج از حدود اختیارات قانونی و موجب تضییع حقوق
اشخاص مذکور گردیده است و میبایست به آنان مسترد گردد لذا به نظر می رسد سازمان امور مالیاتی کشور با درج تاریخ اجرا در
ذیل بخشنامه مزبور قصد عدم استرداد وجوه ماخوذه را داشته است حال آن که به موجب آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در
مواردی که ابطال بخشنامه ای در برگیرنده تضییع حقوق اشخاص بوده است قابل تسری به قبل از تاریخ ابطال و موجب استرداد یا
پرداخت خسارتھای مربوطه می باشد و استناد به ماده ۴ قانون مدنی دایر بر اینکه اثر قانون نسبت به آتیه می باشد و قابل اثر به
ماقبل خود ندارد در مواردی است که حقوق اشخاص ضایع نگردیده باشد و رویه تصمیمات ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر این
منوال است که آنچه از نتیجه ابطال بخشنامه ھای سازمانھا و ادارات دولتی حاصل می گردد چنانچه از موجبات تضییع حقوق اشخاص
باشد قابل تسری به ماقبل از بخشنامه نیز می باشد ولی در مواردی که حقی ضایع نشده باشد و یا در برگیرنده خسارتی نباشد اثر
ابطال نسبت به موارد آتی خواھد بود. لذا از محضر آن مقام استدعا دارد دستور فرمایید موضوع در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطرح و ابطال و حذف تاریخ اجرای بخشنامه شماره ٢٠٠/٩۵/۵۵ ـ ١٣٩۵/٨/٢۶ سازمان امور مالیاتی کشور اعلام گردد.»

متن بخشنامه ای که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:

« بخشنامه

طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده ھیچ گونه پاسخی ارسال نکرده
است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١٠/١٩ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و
دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی ھیأت عمومی

مطابق ماده ۵٣ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧/٢/١٧ مقرر شده «تاریخ اجرای این قانون در رابطه با مواد ١٨ ،٢۴ ،٢۵ ،٢٨،
٣١ ،٣۵ ،٣۶ ،۴٢ و ۴٨ از تاریخ تصویب و در مورد ماده ۵١ از اول ماه پس از تصویب ایـن قانون خواھـد بـود و سایر مواد آن از اول مھر ماه
سال ١٣٨٧ است.» با توجه به اینکه مطابق بنـد ۴ ماده ١٢ قانون مذکور عرضه و واردات روغن نباتی از پرداخت مالیات معاف بوده و با
لحاظ حکم مـاده ۵٣ قانون مذکور، حکم مـاده ١٢ از ابتدای مھر سال ١٣٨٧ مجری است، بنابراین حکـم بخشنامه شماره ٢٠٠/٩۵/۵۵ ـ
١٣٩۵/٨/٢۶ از این حیث که تاریخ اجرای عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر شکر خام را ١٣٩۵/٧/٢٨ تعیین کرده در حالی که
از ابتدای مھر سال ١٣٨٧ باید اجرا می شد، مغایر قانون است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین
دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

 

 

جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .

جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .

لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

لینک کانال ایتا

لینک کانال سروش

لینک صفحه اینستاگرام

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز