رأی شماره ١٠٨١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-۱۰۸۱

رأی شماره ١٠٨١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مصوبات شماره ٢٠١٠٠٢ سال ١٣٩۵ و ٢١٠٢/٠١ سال ١٣٩٣ شورای اسلامی
شھر بھارستان درخصوص عوارض کسر و حذف پارکینگ

شماره   ٩۶/۴٣٣/ھـ    ١٣٩۶/١١/١۶

 

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٠٨١ مورخ ١٣٩۶/١٠/٢۶ با موضوع:

«ابطال مصوبات شماره ٢٠١٠٠٢ سال ١٣٩۵ و ٢١٠٢/٠١ سال ١٣٩٣ شورای اسلامی شھر بھارستان درخصوص عوارض کسر و حذف
پارکینگ» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/١٠/٢۶

شماره دادنامه: ١٠٨١

کلاسه پرونده: ۴٣٣/٩۶

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: خانم ماه سلطان رضایی برزانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره ٢٠١٠٠٢ سال ١٣٩۵ و ٢١٠٢/٠١ سال ١٣٩٣ شورای اسلامی شھر بھارستان
در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢

گردش کار: ١ـ مفاد مصوبات شماره ٢٠١٠٠٢ سال ١٣٩۵ و ٢١٠٢/٠١ سال ١٣٩٣ شورای اسلامی شھر بھارستان در خصوص
«عوارض کسر و حذف پارکینگ) می باشد.

٢ـ خانم ماه سلطان رضائی برزانی به موجب دادخواست، اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را
نسبت به مصوبات مورد اعتراض درخواست کرده است.

٣ـ مفاد رأی شماره ٧٧٠ ـ ١٣٩١/١٠/١٨ و سایر آرای ھیأت عمومی که مستند شاکی قرار گرفته به شرح زیر است:

[تعیین و اخذ عوارض عدم تأمین، حذف و کسری پارکینگ مغایر قانون و خارج از حدود اختیار شورای شھر است.]

۴ـ مشاورین محترم رئیس دیوان عدالت اداری طی نظر مورخ ١٣٩۶/٨/٢٨ ،اعمال ماده ٩٢ قانون دیوان را پیشنھاد دادند.

در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از شورای اسلامی شھر بھارستان خواسته
شد تا نماینده خود را برای شرکت در جلسه ھیأت عمومی معرفی کند.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١٠/٢۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به
صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی ھیأت عمومی

مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال١٣٩٢ مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در ھیأت
عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی
ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان عدالت اداری موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ قانون مذکور و فقط با دعوت
نماینده مرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح می نماید.» نظر به اینکه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در
آراء متعدد از جمله رأی شماره ٧٧٠ ـ ١٣٩١/١٠/١٨ اخذ عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات
شورای اسلامی شھر تشخیص و مصوبات مربوطه ابطال شده است و شورای اسلامی شھر بھارستان در تعرفهھای شماره ٢٠١٠٠٢
سال ١٣٩۵ و کـد شماره ٢١٠٢/٠١ از تعرفه عـوارض سال ١٣٩٣ عوارض کسر یا حذف پارکینگ وضع کرده است، بنابراین این قسمت از
تعرفه عوارض یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء ھیأت عمومی و با استناد به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٢٢و ٨٨ قانون تشکیلات و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود. با اعمال ماده ١٣ قانون یاد شده و عطف اثر رأی ھیأت عمومی به
تاریخ تصویب مصوبات مورد شکایت موافقت نشد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

 

 

جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .

جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .

لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

لینک کانال ایتا

لینک کانال سروش

لینک صفحه اینستاگرام

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز