رأی شماره ١٠٢٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-۱۰۲۲

رأی شماره ١٠٢٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ٢۶٠/۴٩١٣/د ـ ١٣٩٢/١١/١۴ سازمان امور مالیاتی کشور از حیث
رعایت نکردن تاریخ عدم شمول قانون مالیات برارزش افزوده بر روغن نباتی خام

شماره     ٩۵/۵١٨/ھـ     / /١٣٩۶

 

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٠٢٢ مورخ ١٣٩۶/١٠/١٢ جھت درج در روزنامه رسمی به
پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/١٠/١٢

شماره دادنامه: ١٠٢٢

کلاسه پرونده: ۵١٨/٩۵

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : شرکت پشتیبان توسعه مھرونداد با وکالت آقای علی رضانژاد

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ٢۶٠/۴٩١٣/د ـ ١٣٩٢/١١/١۴ سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار : شرکت پشتیبان توسعه مھرونداد با وکالت آقای علی رضانژاد به موجب دادخواست ابطال بخشنامه شماره
٢۶٠/۴٩١٣/د ـ ١٣٩٢/١١/١۴ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری (ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

با سلام

احتراماً ضمن پوزش خواھی از تصدیع اوقات به استحضار می رساند در تاریخ ١٣٩٢/١٠/٢٢ معاونت حقوقی رئیس جمھور نظریه ای
مبنی بر معافیت روغن نباتی تصفیه نشده از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده صادر که این نظریه منجر به صدور بخشنامه ای در
تاریخ ١٣٩٢/١١/١۴ توسط معاونت مالیاتی ارزش افزوده تھران گردید و متأسفانه در این بخشنامه معاونت مالیاتی تاریخ اجرای این
بخشنامه را برای ١٣٩٢/١٠/٢٢ معین نموده است. در حالی که به استناد مواد ٢ و ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و
قانون نسبت به ماقبل خود ھیچ اثری ندارد و عطف به ماسبق نمی گردد و به ھمین منظور آیین نامه ھا و تصویب نامه ھا و
بخشنامه ھای دولتی به طریق اولی باید از این قاعده تبعیت نمایند. لذا چون بخشنامه مزبور برخلاف این قاعده وضع شده است و
تاریخ اجرای آن را ١٣٩٢/١٠/٢٢ تعیین نموده ناگزیر تسری آن به ماقبل صحیح نمی باشد. لذا با عنایت به مراتب فوق تقاضا داریم به
منظور جلوگیری از تضییع حقوق این شرکت این قسمت از بخشنامه مذکور را که تاریخ اجرای آن را از ١٣٩٢/١٠/٢٢ به بعد تعیین نموده
است را ابطال فرمایند. ضمناً جھت تضییع حقوق موکل اثر ابطال به زمان تصویب طبق ماده ١٣ قانون دیوان مورد استدعاست. »

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

در پاسخ به شکایت مذکور، به موجب لایحه شماره ٢١٢/٢٧۵۶١١/د ـ ١٣٩۵/٧/١٣ توضیح داده است که:

«به استحضار می رساند:

با توجه به نظریه حقوقی شماره ١٧٠٧۵/۶٧٧۶٧ ـ ١٣٩٢/۵/٩ سرپرست امور ھماھنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاھھای اجرایی
معاونت حقوقی ریاست جمھوری که به موجب نظریه شماره ١٧٠٧۵/١۵٨۵٩١ ـ ١٣٩٢/١٠/٢٢ معاونت حقوقی رئیس جمھور مورد تأیید
و تأکید واقع شده است، «روغن نباتی خام (تصفیه نشده) نیز مشمول بند (۴ (ماده (١٢ (قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار گرفته و
معاف از مالیات بر ارزش افزوده می باشد.»

در این راستا، سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه شماره ٢۶٠/۴٩١٣/د ـ ١٣٩٢/١١/١۴) بخشنامه موضوع شکایت) مفاد
نظریه ھای یاد شده را مبنی بر معافیت روغن نباتی خام (تصفیه نشده) از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده به واحدھای مالیاتی
ابلاغ و آن را از تاریخ ١٣٩٢/١٠/٢٢) زمان صدور نظریه اخیرالذکر معاونت محترم حقوقی رئیس جمھور) لازم الاجرا اعلام کرده است.

با عنایت به مراتب فوق و با استناد به نامه شماره ٢۶٠/٣٣۴٨/د ـ ١٣٩۵/٧/۶ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان متبوع و نظر به
عدم نقض و تجاوز به قوانین و عدم خروج از صلاحیتھای ذاتی سازمان امور مالیاتی کشور در راستای مواد ٧ و ٩) بند ث آن) از آیین نامه
اجرایی بند (الف) ماده (۵٩» (قانون برنامه سوم توسعه …» موضوع مصوبه شماره ٢٧١٣٣/ت٢٣٩١٣ ھـ ـ ١٣٨٠/۶/١٠ ھیأت وزیران، با
توجه به ماده ١٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ ،رسیدگی و رد شکایت شاکی را درخواست
می نماید.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١٠/١٢ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی ھیأت عمومی

مطابق ماده ۵٣ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧/٢/١٧ مقرر شده «تاریخ اجرای این قانون در رابطه با مواد ١٨ ،٢۴ ،٢۵ ،٢٨،
٣١ ،٣۵ ،٣۶ ،۴٢ و ۴٨ از تاریخ تصویب و در مورد ماده ۵١ از اول ماه پس از تصویب ایـن قانون خواھـد بـود و سایر مواد آن از اول مھر ماه
سال ١٣٨٧ است.» با توجه به اینکه مطابق بنـد ۴ ماده ١٢ قانون مذکور عرضه و واردات روغن نباتی از پرداخت مالیات معاف بوده و با
لحاظ حکم مـاده ۵٣ قانون مذکور، حکم مـاده ١٢ از ابتدای مھر سال ١٣٨٧ مجری است، بنابراین حکـم بخشنامه شماره ٢۶٠/۴٩١٣/د
ـ ١٣٩٢/١١/١۴ از این حیث که تاریخ اجرای عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر روغن نباتی خام (تصفیه نشده) را
١٣٩٢/١٠/٢٢ تعیین کرده در حالی که از ابتدای مھر سال ١٣٨٧ باید اجرا می شد، مغایر قانون است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد
٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

 

 

جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .

جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .

لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

لینک کانال ایتا

لینک کانال سروش

لینک صفحه اینستاگرام

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز