وکیل آنلاین

رأی شماره۴۴۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-۴۴۶

رأی شماره۴۴۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال ماده ٨ تعرفه عوارض سال ١٣٩٢ شورای اسلامی شھر اردبیل تحت عنوان
«بھای خدمات بیش از سطح اشغال مجاز به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود
اختیارات مرجع تصویب

شماره     ٩۵/۴٠١      ٢۴ /۵ /١٣٩۶

 

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۴۶ مورخ ١٣٩۶/۵/١٠ با موضوع:

«ابطال ماده ٨ تعرفه عوارض سال ١٣٩٢ شورای اسلامی شھر اردبیل تحت عنوان «بھای خدمات بیش از سطح اشغال مجاز» به لحاظ
مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/۵/١٠

شماره دادنامه: ۴۴۶

کلاسه پرونده: ۴٠١/٩۵

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ٨ تعرفه عوارض سال ١٣٩۴ شورای اسلامی شھر اردبیل تحت عنوان «بھای خدمات بیش
از سطح اشغال مجاز»

گردش کار: سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ٢٨٨۵٨ ـ ١٣٩۵/٢/١٨ اعلام کرده است که:

«حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بھرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان اردبیل و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت مصوبه شورای شھر
اردبیل با قوانین و مقررات موضوعه که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاھھای اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تأیید قرار
گرفته است، ارسال می گردد به حکایت گزارش مزبور:

شورای شھر مزبور به موجب ماده ٨ تعرفـه عـوارض شھرداری اردبیل بـرای سـال ١٣٩۴) جھت انجام تخلفات ساختمانی بیش از
سطح اشغال مجاز) اقدام به وضع عوارض کرده است که به موجب آن برای کمتر از ٢٠ مترمربع، ھر مترمربع حداکثر شش میلیون ریال
و بین ٢٠ تا ٢۵ مترمربع حداکثر پنج میلیون ریال به ازای ھر مترمربع و بین ٢۵ تا ۵۵ مترمربع ١٢ برابر ارزش منطقه ای تعیین گردیده
است در حالی که عدم رعایت مراتب و مقررات گرفتن پروانه احداث بنا یا احداث بنا مازاد بر پروانه ساختمانی مستلزم بررسی در
کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شھرداری و تصمیم اعضای سه گانه کمیسیون بر باقی ماندن بنا با اخذ پروانه و یا قلع بنای احداثی
می باشد.

بنا به مراتب و با عنایت به اینکه اخذ ھر گونه مبلغ مازاد بر میزان جریمه مقرر در رأی کمیسیون اخیرالذکر مغایر با مقررات قانونی
است و با امعان نظر به رأی شماره ١۵٢٩ ـ ١٣٩٣/٩/٢۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که اخذ عوارض تحت عنوان عوارض کسر
فضای آزاد (ماده ٨ تعرفه عوارض شھرداری اردبیل برای اجرا در سال ١٣٩١ (را ابطال کرده است، وضع ماده ٨ تعرفه عوارض شھرداری
اردبیل (برای اجرا در سال ١٣٩۴ (توسط شورای شھر یاد شده مغایر با ماده ١٠٠ قانون شھرداری و تبصره ھای ذیل آن و خارج از حدود
و اختیارات واضع تشخیص می گردد.

خواھشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (٢ (ماده (٢ (قانون تشکیل این سازمان موضوع در ھیأت عمومی آن دیوان مطرح و به
طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»

متن ماده ٨ از تعرفه عوارض شھرداری اردبیل در سال ١٣٩۴ به قرار زیر است:

«ماده ٨ :بھای خدمات بیش از سطح اشغال مجاز

١ـ مبنای بھای خدمات بیش از سطح اشغال مجاز در زمان صدور پروانه در قالب چھار واحد و کمتر برای ھر واحد ٢٠ مترمربع و در
قالب پنج واحد و بیشتر برای ھر واحد ۵۵ مترمربع می باشد.

جدول شماره (١ـ ٩(

١ـ بھاء خدمات بیش از سطح اشغال مجاز (در زمان برخلاف یا بدون پروانه بعد از رأی کمیسیون ماده صد) در تمامی ردیفھای جداول
فوق به عدد ١/۵ ضرب خواھد شد. مشروط بر اینکه برای ھر مترمربع از مقادیر جدول شماره (١ـ ٩ (و ردیف ٢ از جدول (٢ـ٩ (
مبلغ ٧/۵٠٠/٠٠٠ ریال و در ردیف ١ از جدول شماره (٢ـ ٩ (از مبلغ ٩/٠٠٠/٠٠٠ ریال بیشتر نباشد.

٢ـ برای احداثی ھای از سال ١٣۶۶ تا ١٣٨٢ بھای خدمات بیش از سطح اشغال مجاز اخذ نخواھد شد.

٣ـ برای احداثی ھای از سال ١٣٨٢ تا پایان سال ١٣٨۴ ،۵٠ درصد بھای خدمات بیش از سطح اشغال مجاز وصول و برای احداثی ھای از
ابتدای سال ١٣٨۵ به بعد طبق ھمین ماده اخذ می شود.

۴ـ برای عرصهھای کمتر از ١٠٠ مترمربع (در مناطق مربوط به بند ١ ماده ٢٩ (در صورت احداث یک طبقه مفید با پروانه و یا بدون پروانه،
بھای خدمات بیش از سطح اشغال مجاز اخذ نخواھد شد و برای طبقات بالا طبق مقررات این ماده اقدام خواھد شد.

۵ ـ برای املاک دارای سند مالکیت واقع در تعریض معابر زیر ١٢ متری که غرامت پرداخت نمی شود طبق اصلاحیه ضوابط و مقررات
احـداث بناء ۵٠ درصد مساحت عـرصه واقع در تعریض جزء فضای بـاز مورد نیاز محسوب شده و بھای خدمات بیش از سطح اشغال
مجاز اخذ نخواھد شد (به استثناء تبصره ١ ماده ١٩ و بند ۴ ماده ٢٩«.(

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/۵/١٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی ھیأت عمومی

نظر به اینکه ردیف ٢ بند ب ماده ٨ تعرفه عوارض و بھای خدمات، مصوب سال ١٣٩١ شورای اسلامی شھر اردبیل با عنوان «عوارض
کسری فضای آزاد» به شرح دادنامه شماره ١۵٢٩ـ١٣٩٣/٩/٢۴ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری و با این استدلال که «مطابق ماده ١٠٠
قانون شھرداری و تبصره ھای ذیل آن، عدم رعایت الزامات مقرر برای اخذ پروانه احداث بنا یا احداث بنای زاید بر مندرجات پروانه
ساختمانی مستلزم رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده ١٠٠ و اتخاذ تصمیم آن کمیسیون برای ابقای بنا با اخذ جریمه یا قلع بنای
مستحدثه با رعایت ضوابط مربوط است. نظر به اینکه اخذ مبالغ دیگر علاوه بر میزان جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده ١٠٠ تحت
عنوان عوارض کسر فضای آزاد خلاف قانون است» ابطال شده است و در ماده ٨ تعرفه عوارض سال ١٣٩۴ عوارض مشابه با عوارض
ابطال شده فوق الذکر تحت عنوان «بھای خدمات بیش از سطح اشغال مجاز» توسط شورای اسلامی شھر اردبـیل به تصویب رسیده
است، لذا با توجه به استدلال مندرج در دادنامه شماره ١۵٢٩ ـ ١٣٩٣/٩/٢۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ٨ تعرفه مورد شکایت،
خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

 

 

جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .

جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .

لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

لینک کانال ایتا

لینک کانال سروش

لینک صفحه اینستاگرام

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز