رأی شماره١٢۶٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-۱۲۶۹

رأی شماره١٢۶٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مبنی بر عدم تعارض آراء شعب ٢۶ و ٢٩ دیوان عدالت درخصوص رأی کمیسیون ماده٧٧ قانون شھرداری

شماره ٩۵/١۴۶۶/ھـ  -١۵/١٢/١٣٩۵ 
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٢۶٩ مورخ ١٣٩۵/١١/٢۶ جھت درج در روزنامه رسمی به
پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ١٣٩۵/١١/٢۶ شماره دادنامه: ١٢۶٩ کلاسه پرونده : ١۴۶۶/٩۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض : شھردار پل سفید
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ٢۶ و ٢٩ دیوان عدالت اداری
گردش کار : شھردار پل سفید به موجب لایحه شماره ٨٢٢٨ ـ ١٣٨٩/١٠/١١ اعلام کرده است که:
« ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
١ـ احتراماً در خصوص دعوی آقایان غلامرضا حسنی و یداله روئین تن به نمایندگی از شرکت دوآب ترابر علیه شھرداری پل سفید در
پرونده کلاسه ٨٨ ـ ١٣٣٠ شعبه ۴٩ دیوان عدالت اداری به خواسته نقض رأی کمیسیون ماده ٧٧ قانون شھرداری که حکم به غیر وارد
بودن شکایت صادر گردیده است.
٢ـ در خصوص دعوی آقایان فیروز دلاوری و منوچھر فتاحی به نمایندگی از شرکت کمپرسی داران سوادکوه علیه شھرداری پل سفید
در پر ونده کلاسه ٨٨١١٢٧ شعبه ٢۶ دیوان عدالت اداری به خواسته نقض رأی کمیسیون ماده ٧٧ قانون شھرداری حکم به وارد بودن
شکایت صادر گردیده است.
ریاست محترم دیوان اگر به دو رأی صادره که از دو شعبه در موضوع واحد بنگریم تعارض در آراء را مشاھده خواھیم کرد چرا که ھر دو
رأی مربوطه به ماده ٧٧ قانون شھرداریھا که ماحصل اعتراض ھر دو نیز بابت عوارض ٢ درصد حمل بار از طرف شھرداری می باشد حال
شعبه ٢٩ حکم به رد اعتراض و شعبه ٢۶ حکم به وارد بودن اعتراض صادر نموده است. لذا از آن مقام محترم اعمال ماده ۴٣ قانون
دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٨۵ که اشعار می دارد: ھرگاه در موارد مشابه آراء متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود
دیوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را در ھیأت عمومی دیوان مطرح نماید و ھیأت پس از بررسی و احراز تعارض، نسبت به
صدور رأی اقدام نماید. جھت احقاق حق این شھرداری مورد استدعاست.
در پایان خاطر نشان می گردد مستندات قانونی این شھرداری (رأی ھیأت عمومی شماره ٣٠۴/٨۶ و بخشنامه شماره ٣٠١۴٠/۶١ دفتر
حقوقی وزارت کشور) ضمیمه می گردد تا راه گشای قضات محترم دیوان در حل این موضوع در ھیأت عمومی گردد. »
گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ٢۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٨٨٠٩٩٨٠٩٠٠٠٣٨٣۶٧ با موضوع دادخواست آقایان فیروز دلاوری و
منوچھر فتاحی به طرفیت شھردار پل سفید و به خواسته نقض رأی شماره ۶٩۶۶ ـ ١٣٨٨/۶/٢۵ کمیسیون ماده ٧٧ قانون شھرداریھا
به موجب دادنامه شماره ٨٩٠٩٩٧٠٩٠٢۶٠٠٧۶٠ ـ ١٣٨٩/٨/٢٩ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:
با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه جوابیه مشتکی عنه و نظر به اینکه اولاً: قانونگذار به صراحت مواد ۵٠ و ۵٢ قانون مالیات بر
ارزش افزوده حق وضع عوارض حمل و نقل کالا در جاده ھای برون شھری را عوارض محلی تلقی نموده و وضع آن توسط مراجع ذیصلاح
قانون به صورت یکپارچه و ملی تعیین نموده است. ثانیاً: برای ارائه یک خدمت نمی توان ٢ عوارض اخذ نمـود. ثالثاً: حسب اعـلام
سـازمان حمـل و نقل جـاده ای کشور طی نـامه شماره ١/٣١٠٧/٧١/۵ـ ١٣٨٩/٨/٢٣ فعالیت شرکت شاکی را حمل و نقل کالا در
سطح جاده ھای کشور اعلام نموده است. رابعاً: به صراحت ماده قانون اساسی قضات نباید به مصوبات مغایر قانون ترتیب اثر بدھند لذا
شکایت شاکی وارد تشخیص و رأی معترض عنه نقض بلاارجاع می گردد. رأی صادر قطعی است.
ب: شعبه ٢٩ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ١٣٣٠/٨٨/٢٩ با موضوع دادخواست آقایان غلامرضا حسنی و یداله
روئین تن به طرفیت شھردار پل سفید و به خواسته نقض رأی ۶٩۶۵ ـ ١٣٨٨/۶/٢۵ کمیسیون ماده ٧٧ قانون شھرداریھا به موجب
دادنامه شماره ١٠۵۵ ـ ١٣٨٩/۵/٣٠ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:
نظر به اینکه رأی معترض عنه مادام که مصوبه شورای اسلامی شھر پل سفید مبنی بر وصول عوارض ٢ %بھاء کرایه حمل بار و برگ
باسکول دارای اعتبار باشد قانونی اصدار یافته است و از ناحیه شاکی دلیل موجه و مدللی بر فسخ آن ارائه نگردیده است و از حیث
رعایت قوانین و مقررات نیز تخلفی مشھود نمی باشد. علی ھذا شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر می گردد. رأی
صادره قطعی است
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۵/١١/٢۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

نظر به اینکه در پرونده ھای فوق الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات ھـر پرونده انشاء رأی شدهاست و تفـاوت مـدلول آنھا مبتنی بـر استنباط متفاوت از حـکم واحـد قانونگذار نمی باشد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقضموضوع بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ تشخیص نمی شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
telegram رأی شماره١٢۶٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداریinstagram رأی شماره١٢۶٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :

android رأی شماره١٢۶٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کارشناس حقوقی سایت

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز