وکیل آنلاین

دستورالعمل شماره ٩٠٠٠/۵۵٣١٧/١٠٠ مورخ ١٣٩٧/١١/١٠ درخصوص شرایط و ضوابط عفو به مناسبت چھلمین سالگرد انقلاب شکوھمند اسلامی که به تأیید مقام معظم رھبری (دام عزه العالی) رسیده است

دستورالعمل شرایط و ضوابط عفو به مناسبت چھلمین سالگرد انقلاب شکوھمند اسلامی که به تأیید مقام معظم رھبری (دام عزه العالی) رسیده است

شماره  ١٠٠/ ۵٧٢٣٠/ ٩٠٠٠  ٢٣/١١/١٣٩٧

 جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر دستورالعمل شماره ٩٠٠٠/۵۵٣١٧/١٠٠ مورخ ١٣٩٧/١١/١٠ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «شرایط و ضوابط عفو به مناسبت چھلمین سالگرد انقلاب شکوھمند اسلامی که به تأیید مقام معظم رھبری (دام عزه العالی) رسیده است» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

شماره ١٠٠/۵۵٣١٧/٩٠٠٠ ١٠/١١/١٣٩٧

محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی خامنه ای «ادام الله ظله الوارف»

رھبر معظم انقلاب اسلامی

با اھداء سلام و تحیات؛

احتراماً ضمن عرض تبریک به مناسبت فرا رسیدن چھلمین سالروز پیروزی انقلاب شکوھمند اسلامی و ایام الله دھه مبارک فجر و٢٢ بھمن ماه، در اجرای بند ١١ از اصل ١١٠ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران و در راستای کاھش اثرات سوء حبس بر خانواده زندانیان و باز اجتماعی شدن آنان، بدینوسیله شرایط و ضوابط عفو به محضر مبارک تقدیم می شود تا در صورت تصویب آن مقام عالی، محکومان دادگاھھای عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروھای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی که محکومیت آنھا تا تاریخ ١٣٩٧/١١/٢٢ قطعیت یافته و به شرح آتی واجد شرایط استفاده از عفو یا تخفیف تشخیص داده می شوند، مشمول عفو یا تخفیف مجازات واقع و از رأفت اسلامی بھره مند شوند.

الف ـ محکومیت محکومان به حبس تا شش ماه که به ھر علت تاکنون اجرا نشده باشد، مشروط بر اینکه فاقد شاکی یا مدعی خصوصی باشند و یا بتوانند حداکثر تا ٩٧/١٢/١۵ رضایت شاکی را تحصیل نمایند.

ب ـ محکومان به حبس که در زندان بسر می برند:

١ـ باقیمانده محکومیت محکومان به حبس تا یکسال،

٢ـ سه چھارم محکومیت محکومان به حبس بیش از یک سال تا پنج سال.

٣ـ دو سوم محکومیت محکومان به حبس بیش از پنج سال تا ده سال.

۴ـ یک دوم محکومیت محکومان به حبس بیش از ده سال تا ٢٠ سال، مشروط بر اینکه حداقل یک سال حبس را تحمل کرده باشند.

۵ ـ باقیمانده محکومیت محکومان به حبس بیش از ٢٠ سال برای مردان در صورتی که حداقل١٢سال و برای زنان در صورتی که حداقل ١٠ سال تحمل حبس نموده باشند.

۶ ـ باقیمانده محکومیت محکومان به حبس ابد برای مردان در صورتی که حداقل ١۵سال و برای زنان در صورتی که حداقل ١٢سال تحمل حبس نموده باشند.

٧ـ باقیمانده محکومیت حبس کلیه محکومان جرائم غیر عمدی.

٨ ـ باقیمانده محکومیت حبس (غیر از حبس ابد) زنانی که به حکم قانون سرپرستی یا حضانت فرزندانشان را بر عھده دارند، در صورتیکه حداقل یک پنجم حبس را تحمل کرده باشند.

٩ـ باقیمانده محکومیت حبس محکومان ایثارگر و خانواده معظم شھداء (پدر، مادر، ھمسر، فرزند، برادر، خواھر) که به دلایل مختلف در زندان بسر می برند به شرط آنکه درمحکومیت حبس بیش از پنج سال، حداقل یک پنجم و در محکومیت به حبس ابد، حداقل پنج سال تحمل حبس نموده باشند.

تبصره ـ مشمولین این بند ملزم به ارائه تأیید یة لازم از مراجع ذیربط بوده و مصادیق ایثارگری نیز تابع قوانین و مقررات مربوط می باشد.

١٠ـ باقیمانده محکومیت حبس بیماران صعب العلاج یا لاعلاج که مراتب بیماری آنان تا قبل از پایان دورة محکومیت مورد تأیید کمیسیون پزشکی قانونی قرارگیرد. بدیھی است اقدامات دادگاه در جھت اجرای مواد ۵٠٢ و۵٢٢ قانون آیین دادرسی کیفری مانع اعمال این عفو نیست.

١١ـ باقیمانده محکومیت حبس محکومان ذکور بالای ٧٠ سال تمام و اناث بالای۶٠ سال تمام به استناد اسناد سجلی و در مورد اتباع بیگانه فاقد اسناد معتبر به تأیید پزشکی قانونی به شرط آنکه در محکومیت حبس بیش از پنج سال، حداقل یک پنجم و در محکومیت به حبس ابد، حداقل ۵ سال تحمل حبس نموده باشند.

١٢ـ باقیمانده محکومیت حبس و یا جزای نقدی اتباع بیگانه که به جرم ورود یا اقامت غیر مجاز محکوم شده اند.

تبصره ـ مشمولین این بند پس از طرد از کشور چنانچه ظرف مدت ده سال بدون مجوز وارد قلمرو جمھوری اسلامی ایران شوند، عفو آنان کان لم یکن تلقی و باقیمانده مجازات آنان اجرا خواھد شد.

پ ـ محکومیت محکومان به جزای نقدی تا ده میلیون ریال که به ھر علت تاکنون اجرا نشده باشد.

ت ـ محکومان به جزای نقدی که به علت عجز از پرداخت جزای نقدی در زندان بسر می برند:

١) باقیمانده محکومیت محکومان به جزای نقدی تا ھفتصد میلیون ریال.

٢) دو سوم محکومیت محکومان به جزای نقدی بیش از ھفتصد میلیون ریال تا دو میلیارد ریال.

٣) یک دوم محکومیت محکومان به جزای نقدی بیش از دو میلیارد ریال تا پنج میلیارد ریال.

تبصره ـ محکومین به حبس و جزای نقدی که حبس آنھا مشمول عفو قرار گرفته باشد، محکومیت قطعی جزای نقدی آنان نیز مشمول این دستورالعمل قرار خواھد گرفت.

ث ـ کلیه محکومان به شلاق ھای تعزیری

ج ـ شرایط استفاده از عفو:

١) نداشتن بیش از دو فقره سابقه محکومیت مؤثر کیفری.

٢) عدم ارتکاب جرم عمدی جدید مستوجب مجازات درجه یک تا پنج موضوع ماده ١٩ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢/٢/١ در ایام تحمل حبس در حال اجرا یا در زمان مرخصی اعطایی.

٣) نداشتن مدعی خصوصی و یا جلب رضایت وی و یا جبران ضرر و زیان و یا ترتیب پرداخت خسارت مدعی خصوصی و زیان دیده (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) تا قبل از پایان دوره محکومیت.

تبصره: معاونت در جرائم، باستثناء قتل عمد نیاز به جلب رضایت شاکی خصوصی نداشته و مانع اعمال عفو نمی باشد.

۴) عدم استفاده از عفو در محکومیت ھای قبلی متضمن مجازات درجه یک تا سه.

چ ـ مرتکبین جرائم ذیل از شمول این عفو مستثنی می باشند:

١) قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر (منظور از قاچاق عمده مواد مخدر، بیش از ١٠٠ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن، و بیش از دو کیلوگرم ھرویین و روان گردان ھا و ملحقات آن می باشد)

٢) قاچاق اسلحه و مھمات.

٣) جرائم امنیتی که محکومیت آنھا بیش از یک سال باشد.

۴) آدم ربایی در صورت عدم گذشت شاکی.

۵) اسیدپاشی.

۶) تجاوز به عنف.

٧) دایر کردن مرکز فساد و فحشاء.

٨) سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار یا سرقت سارقینی که میزان محکومیت حبس آنان بیش از پنج سال باشد.

٩) اختلاس.

١٠) ارتشاء.

١١) کلاھبرداری.

١٢) جعل اسکناس و ضرب سکه تقلبی.

١٣) پولشویی.

١۴) اخلال در نظام اقتصادی کشور.

١۵) قاچاق مشروبات الکلی.

١۶) قاچاق کالا و ارز سازمان یافته، حرفه ای و عمده.

تبصره: معاونین جرائم موضوع بندھای١ ،۵ و ١۴ این قسمت نیز از شمول عفو مستثنی می باشند.

والامر الیکم والسلام علیکم ورحمة اللّه وبرکاته

رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

پست های مرتبط

دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران

دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران شماره ۱۰۰/۵۸۱۴۳/۹۰۰۰ – ۱۹/۵/۱۳۹۸  جناب آقای اکبرپور

ادامه مطلب "دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران"

دستورالعمل اجرایی اعلام بر خط ظرفیت پذیرش زندانیان به مقامات قضایی صلاحیت‌دار

دستورالعمل اجرایی اعلام بر خط ظرفیت پذیرش زندانیان به مقامات قضایی صلاحیت‌دار شماره ۱۰۰/۴۹۵۰۳/۹۰۰۰ – ۷/۵/۱۳۹۸  جناب

ادامه مطلب "دستورالعمل اجرایی اعلام بر خط ظرفیت پذیرش زندانیان به مقامات قضایی صلاحیت‌دار"

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز