وکیل آنلاین

دستورالعمل ترفیع دارندگان پایه قضایی

دستورالعمل ترفیع دارندگان پایه قضایی

شماره ۱۰۰/۲۲۸۴۸۸/۹۰۰۰ – ۲۵/۱۲/۱۳۹۸ 

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

با احترام دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۲۲۸۰۸۹/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «ترفیع دارندگان پایه قضایی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ دکتر محسن محدث

شماره ۱۰۰/۲۲۸۴۸۸/۹۰۰۰ – ۲۵/۱۲/۱۳۹۸

دستورالعمل ترفیع دارندگان پایه قضایی

به استناد بند ۳ ماده ۶ قانون نظارت بر رفتار قضات و در اجرای ماده ۶ آیین نامه اجرایی آن و با رعایت موازین مقرر در مواد ۵ ،۶ و ۷ قانون راجع به استخدام قضات و شرایط کارآموزی مصوب ۱۳۴۳ و اصلاحات بعدی، مواد ۴۷ ،۴۹ و ۵۰ قانون اصول تشکیلات دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و ماده ۱۳ قانون استخدام قضات مصوب ۱۳۰۶ و مواد ۱۱ ،۱۳ و ۱۵ قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون استخدام قضات مصوب ۱۳۱۲ و اصلاحی ۱۳۱۵ و با لحاظ آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات، «دستورالعمل ترفیع دارندگان پایه قضایی» به شرح مواد آتی است.

کلیات

ماده۱ـ مرجع رسیدگی و تصویب ترفیع پایه قضایی تمامی دارندگان پایه قضایی، دادگاه عالی انتظامی قضات است.

ماده۲ـ تمامی قضاتی که به حکم رییس قوه قضاییه به سمت قضایی منصوب میشوند، اعم از شاغلان در دادسراها و دادگاه های بدوی، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح و بخشهای ستادی، اداری، آموزشی، بازرسی و سازمان های تابعه مشمول این دستورالعمل هستند.

ماده۳ـ مأموریتهای تحصیلی تمام وقت قضات و مأموریتهای تمام وقت آنان در دستگاه های اجرایی خارج از قوه قضاییه برای ترفیع قابل احتساب نیست.

ماده۴ـ ورود به خدمت قضایی در مرکز با پایه ۴ و خارج از مرکز با پایه ۵ قضایی میباشد و بالاترین پایه قضایی ۱۱ است.

ماده۵ ـ تکمیل و به روزرسانی فیش استخدامی قضات؛ به طوری که توسط دادگاه عالی انتظامی قضات در حد مطلوب قابل بهره برداری باشد، بر عهده امور اداری و استخدامی قضات است.

ماده۶ ـ تأثیر پایه قضایی در سمت و گروه شغلی قضات مطابق آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات میباشد.

ماده۷ـ تصمیمات قطعی شعب دادگاه عالی انتظامی قضات در مورد ترفیع پایه قضایی، پس از موافقت رییس قوه قضاییه جهت اجرا به امور اداری و استخدامی قضات ارسال میگردد. امور مذکور حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ وصول به طریق مقتضی اجرا و ضمن مطلع ساختن قاضی ذینفع، مراتب را به رییس شعبه اول دادگاه عالی انتظامی گزارش میدهد.

فصل اول ـ سنوات خدمت قابل احتساب و مدت توقف برای ترفیع

ماده۸ ـ ترفیع قضاتی که شروع خدمت آنها در مرکز با پایه ۴ بوده به پایه ۵ ،پس از ۲ سال توقف و برای پایه های بعدی ۳ سال توقف در پایه قبلی است.

ماده۹ـ ترفیع قضاتی که شروع خدمت آنها خارج از مرکز با پایه ۵ بوده به پایه ۶ ،پس از ۴ سال توقف و برای پایه های بعدی ۳ سال توقف در پایه قبلی است.

ماده۱۰ـ پس از شروع به خدمت قضایی، مبدأ توقف برای اولین ترفیع پایه قضایی اول فروردین ماه میباشد و شرط تثبیت پایه قضایی پس از شروع به خدمت برای دارندگان پایه ۴ سپری شدن مدت ۲ سال کامل و برای دارندگان پایه ۵ قضایی سپری شدن ۴ سال کامل میباشد و اگر پیش از تثبیت پایه قضایی محل خدمت تغییر یابد پایه قضایی محل خدمت جدید مالک خواهد بود.

تبصره ـ در مناطق بد آب و هوا توقف دو سوم مدت مقرر برای ترفیع کافی است؛ به شرط اینکه مدت خدمت در مناطق مذکور کمتر از ۲ سال نباشد. در مورد مشمولان ماده ۴ قانون نقل و انتقال دورهای قضات نیز به همین ترتیب عمل میشود، ولی ایام مرخصی و معذوریت جزء این مدت احتساب نخواهد شد.

ماده۱۱ـ سنوات خدمت غیرقضایی و مدت زمان انفصال موقت از کار قضایی و زمان تعلیق، مادام که منجر به منع تعقیب یا برائت قاضی معلق از خدمت نشده و نیز مرخصی بدون حقوق و استعلاجی بیش از ۶ ماه در سال برای ترفیع محاسبه نمیشود.

ماده۱۲ـ محکومیت انتظامی درجه۳ و بالاتر موجب یکسال تأخیر در ترفیع میشود و نیز سنواتی که دادگاه عالی انتظامی قضات، ترفیع قضات را به دلیل عدم احراز پیشرفت علمی و عملی آنها یا به جهات اعلامی از سوی حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و یا معاونت دادسرای انتظامی در امور نظارت و ارزشیابی قضات رد نموده است، جزء سنوات توقف محاسبه نمیشود.

ماده۱۳ـ در مورد سابقه محکومیت به تنزل رتبه و انفصال موقت، محاسبه مجدد سنوات مربوط به رتبه سلب شده و سنوات حد فاصل ترفیع قبلی تا تاریخ انفصال حداکثر به مدت ۳ سال مجاز نیست و سنوات بیش از آن در ترفیع محاسبه میشود.

ماده۱۴ـ ترفیع قضات حالت اشتغال و قضات دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت نیز مطابق این دستورالعمل است و در مورد قضات حالت اشتغال بر مبنای سنوات خدمت قابل احتساب، اتخاذ تصمیم میشود.

ماده۱۵ـ توقف مازاد در هر پایه با رعایت ماده ۱۲ این دستورالعمل هنگام ترفیع در پایه های بعد محاسبه میشود.

ماده۱۶ـ موارد زیر در ترفیع قابل احتساب است:

الف ـ خدمت قضایی در سازمان قضایی نیروهای مسلح پیش از انتقال به قوه قضاییه؛

ب ـ خدمت نظام وظیفه.

تبصره۱ـ در مورد محاسبه مدت خدمت سربازی تصویر خوانا از مدرک مربوط پیوست میشود.

تبصره۲ـ مدت کارآموزی تنها جزء سنوات خدمت محاسبه میشود و در ترفیع مؤثر نیست.

فصل دوم ـ نحوه درخواست ترفیع

ماده۱۷ـ امور اداری و استخدامی قضات تا پایان مرداد ماه هر سال طبق کاربرگی که با همکاری دادگاه عالی انتظامی قضات به این منظور تهیه میشود و حاوی مشخصات مورد نیاز است، اسامی افراد واجد شرایط ترفیع را همراه با تصویر فیش استخدامی به تدریج به دادگاه ارسال و مراتب را به نحو مقتضی به قاضی ذیربط اعلام مینماید.

تبصره ـ دارنده پایه قضایی در صورت عدم اعلام از سوی امور اداری و استخدامی قضات میتواند از اول شهریور ماه هر سال ظرف ۱۵ روز درخواست ترفیع خود را مستقیمًا به دفتر دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال نماید.

ماده۱۸ـ درخواست ترفیع بیش از یک پایه قضایی همزمان در یکسال مجاز نیست، ولی ترفیع پایه قضایی طی ۲ یا چند سال متوالی به شرط کفایت سنوات خدمت با رعایت دیگر مواد این دستورالعمل بلامانع است.

فصل سوم ـ نحوه رسیدگی به درخواست ترفیع پایه قضایی

ماده۱۹ـ پس از اعلام امور اداری و استخدامی قضات، اداره کل دفتر دادگاه عالی انتظامی قضات پرونده ای برای هر قاضی به شرط کامل بودن برگ درخواست و فیش استخدامی، تشکیل میدهد و به منظور ارجاع به نظر رییس شعبه اول دادگــاه میرساند و اسامی قضات به ترتیب وصول جهت اظهارنظر به معاونت دادسرای انتظامی در امور نظارت و ارزشیابی قضات و حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه ارسال میشود.

ماده۲۰ـ معاونت دادسرای انتظامی در امور نظارت و ارزشیابی قضات و حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه نظر خود راجع به ترفیع قضات را ظرف چهل روز از تاریخ استعلام به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال میکنند.

ماده۲۱ـ شعب دادگاه عالی انتظامی قضات پس از بررسی اولیه پرونده های مربوط به ترفیع و احراز کفایت سنوات خدمت، دستور مطالبه حداقل ۲ پرونده از عملکرد ۲ سال آخر خدمت آنان را صادر خواهند نمود. رؤسای دادگستری ها و مدیران قضات شاغل در قسمتهای ستادی و موارد مشابه مکلفند مطابق درخواست دادگاه عالی نسبت به ارسال پرونده عملکرد قضات به طور محرمانه و در مدت مقرر تعیین شده اقدام نمایند.

ماده۲۲ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه زمینه دسترسی کامل قضات دادگاه عالی انتظامی قضات به فیش قضایی و سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) را جهت ملاحظه سوابق قضایی و اخذ گزارش عملکرد قضایی قضات سراسر کشور به صورت الکترونیکی فراهم مینماید. با حصول دسترسی کامل به فیش قضایی و سامانه مدیریت پرونده قضایی، مطالبه فیزیکی فیش قضایی و پرونده عملکرد، تنها در موارد ضرورت مجاز خواهد بود.

ماده۲۳ـ دادگاه عالی انتظامی قضات ضمن بررسی پرونده های واصل شده، با لحاظ میزان پیشرفت علمی و عملی آنان، نحوه دادرسی و کیفیت آراء و دیگر تصمیمات قضایی و با توجه به سایر عوامل مؤثر در ترفیع و ملاحظه نظر معاونت دادسرای انتظامی در امور نظارت و ارزشیابی قضات و حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، راجع به تصویب ترفیع یا رد درخواست اتخاذ تصمیم میکند.

تبصره ـ پیشرفت علمی و عملی قضات بر اساس اقدام آنها در پرونده های قضایی یا پرونده عملکرد مربوط به امور محول شده که دلالت بر آن بنماید احراز میشود. میزان پیشرفت باید با پایه پیشنهادی متناسب باشد.

ماده۲۴ـ عدم ارسال پرونده عملکرد در موعد مقرر یا ارسال نکردن پرونده راجع به عملکرد در مقطع زمانی که دادگاه عالی انتظامی قضات تعیین میکند، مانع اتخاذ تصمیم مقتضی توسط دادگاه عالی انتظامی قضات نخواهد بود.

ماده۲۵ـ این دستورالعمل در ۲۵ ماده و ۵ تبصره به پیشنهاد رییس دادگاه عالی انتظامی قضات در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.

رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی

افزودن یک دیدگاه