خودرو بدون بیمه که در اختیار دیگری قرار دارد

خودرو-بدون-بیمه-که-در-اختیار-دیگری-قرار-دارد

خودرو بدون بیمه که در اختیار دیگری قرار دارد

آیامیدانید

در صورتی که خودرو ، فاقد بیمه نامه موضوع این قانون بوده و وسیله نقلیه با اذن مالک در اختیار راننده مسبب حادثه قرار گرفته باشد، در صورتی که مالک، شخص حقوقی باشد، به جزای نقدی معادل بیست درصد(۲۰%) و در صورتی که مالک شخص حقیقی باشد به جزای نقدی معادل ده درصد(۱۰%) مجموع خسارات بدنی واردشده محکوم می شود. مبلغ مذکور به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و با پیش بینی در بودجه های سالانه، صددرصد(۱۰۰%) آن به صندوق اختصاص می یابد.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

telegram خودرو بدون بیمه که در اختیار دیگری قرار داردinstagram خودرو بدون بیمه که در اختیار دیگری قرار دارد

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار :

android خودرو بدون بیمه که در اختیار دیگری قرار دارد

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز