نام و نام خانوادگی خواهان (الزامی)

نام پدر خواهان (الزامی)

شغل خواهان (الزامی)

نام و نام خانوادگی خوانده (الزامی)

نام پدر خوانده (الزامی)

شغل خوانده (الزامی)


آدرس خواهان (الزامی)

آدرس خوانده (الزامی)

دلائل و ضمائم
موضوع دادخواست

شماره تماس (الزامی)

ارسال مدارک فرمت قابل قبول zip ، rar ، jpg

ایمیل شما (الزامی)4 تنظیم دادخواست شورای حل اختلاف

قبل از پر کردن فرم موارد زیر را در نظر داشته باشید :

 

ابتدا از فروشگاه اقدام به ثبت سفارش تنظیم دادخواست کرده

سپس فرم مقابل را پر نمایید

ظرف مدت ۴۸ ساعت فایل مربوطه آماده و برای شما ارسال می گردد

توجه داشته باشید که اطلاعات ثبتی شما چه زمان خرید سفارش و چه زمان پر کردن فرم صحیح باشد

شماره تماس درخواستی شما جهت ارتباط کارشناسان با شما بوده پس لطفا شماره صحیح وارد نمایید