وکیل آنلاین

تعیین نرخ دیه کامل مرد مسلمان در ماھھای غیرحرام و حرام از تاریخ ١٣٩٠/٨/١

نرخ-دیه

تعیین نرخ دیه کامل مرد مسلمان در ماھھای غیرحرام و حرام از تاریخ ١٣٩٠/٨/١

شماره ١٩/٧/١٣٩٠ ٢۶١٧۴/٠٢/٩٠

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
به موجب نامه شماره ٩٠٠٠/٢٩١٩۴/١٠٠ مورخ ١٣٩٠/٧/١٢ حوزه ریاست محترم قوه قضائیه (تصویر پیوست) و در اجرای ماده ٢٩٧
قانون مجازات اسلامی، نرخ دیه کامل مرد مسلمان در ماھھای غیرحرام بر مبنای قیمت سوقیه شتر به مبلغ ششصد و ھفتاد و پنج
میلیون ریال (۶۷۵۰۰۰۰۰۰ ریال) و در ماه حرام نھصد میلیون ریال (۹۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال) برآورد و به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه
رسیده است و از تاریخ ١٣٩٠/٨/١ لازم الاجرا می باشـد، مراتب اعلام می شود نسبت به درج آن در روزنـامه رسمی کشور اقدام فرمایید.
وزیر دادگستری ـ سیدمرتضی بختیاری
١٢/٧/١٣٩٠ ١٠٠/٢٩١٩۴/٩٠٠٠شماره
از تاریخ ١٣٩٠/٨/١تعیین نرخ دیه کامل مرد مسلمان در ماھھای غیرحرام و حرام
جناب آقای بختیاری
وزیر محترم دادگستری
نامه شماره٩٠/٠١/٢۴٩٢٧ مورخ ١٣٩٠/٧/١٠ در خصوص قیمت سوقیه احشام، موضوع ماده٢٩٧ قانون مجازات اسلامی، به استحضار ریاست محترم قوه قضائیه رسید، مرقوم فرمودند:
با توجه به اعلام شرکتھای بیمه مبنی بر عدم توان پرداخت دیه به نرخ روز و ملاحظه مصالح عمومی و ھمچنین تعھد شرکتھای مذکور به عدم افزایش حق بیمه دریافتی تا پایان سال جاری، مبلغ دیه کامله در ماه غیرحرام، ششصد و ھفتاد و پنج میلیون ریال و در ماه حرام نھصد میلیون ریال تعیین و اعلام می گردد. مبلغ تعیین شده از تاریخ ١٣٩٠/٨/١ لازم الرعایه است.
لذا مراتب جھت ملاحظه و اقدام لازم ابلاغ می گردد.
رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ علی خلفی

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
telegram تعیین نرخ دیه کامل مرد مسلمان در ماھھای غیرحرام و حرام از تاریخ ١٣٩٠/٨/١instagram تعیین نرخ دیه کامل مرد مسلمان در ماھھای غیرحرام و حرام از تاریخ ١٣٩٠/٨/١
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :

android تعیین نرخ دیه کامل مرد مسلمان در ماھھای غیرحرام و حرام از تاریخ ١٣٩٠/٨/١

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز