وکیل آنلاین

تخریب و نوسازی آپارتمان های فرسوده

تخریب و نوسازی آپارتمان های فرسوده

آیا می‌دانید:

درصورتی که به تشخیص 3 نفر از کارشناسان رسمی دادگستری عمر مفید ساختمان به پایان برسد و یا به هر دلیلی ساختمان دچار فرسودگی شده باشد و بیم خطر و یا ضرر جانی و مالی رود و اقلیت مالکان قسمت‌های اختصاصی در تجدید بنای آن موافق نباشند، آن دسته از مالکان که قصد بازسازی مجموعه را دارند، می‌توانند براساس حکم دادگاه با تأمین مسکن استیجاری مناسب برای مالک یا مالکان که از همکاری خودداری می‌کنند، نسبت به تجدید بنا اقدام نمایند و پس از اتمام عملیات بازسازی و تعیین سهم هریک از مالکان بنا و هزینه‌های انجام شده، سهم مالک یا مالکین یاد شده را به اضافه اجور مسکن استیجاری از اموال آنان استیفا نمایند.

درصورت عدم توافق در انتخاب کارشناسان، وزارت مسکن و شهرسازی با درخواست مدیر ساختمان اقدام به انتخاب کارشناس خواهد کرد فلذا چنانچه به تشخیص و تأیید کارشناسان رسمی دادگستری ادامه زندگی در ساختمان موجب ضرر و زیان باشد دادگاه حکم به تجویز بازسازی و نوسازی ساختمان می‌دهد.

جهت تنظیم لایحه و درخواست وکیل با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .

افزودن یک دیدگاه