تحصیل مدرک جدید بعد از رای دیوان عدالت اداری

رای-دیوان-عدالت-اداری

تحصیل مدرک جدید بعد از رای دیوان عدالت اداری

آیامیدانید

در صورتی که یکی از طرفین دعوی بعد از صدور رای ، مدارک جدیدی تحصیل نماید که مؤثر در رأی باشد، میتواند با ارائه مدارک جدید از شعبه صادرکننده رأی، تقاضای اعاده دادرسی نماید. شعبه خارج از نوبت به موضوع رسیدگی میکند.

در صورتی که شعبه تقاضای مزبور را موجه تشخیص دھد، دستور توقف اجراء رأی را صادر مینماید

 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

telegram تحصیل مدرک جدید بعد از رای دیوان عدالت اداریinstagram تحصیل مدرک جدید بعد از رای دیوان عدالت اداری

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار :

android تحصیل مدرک جدید بعد از رای دیوان عدالت اداری

 

 

 

 

 

 

افزودن یک دیدگاه