بخشنامه شماره ٩٠٠٠/۶٣۶٩٨/١٠٠ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «قیمت دیه کامله در ماه ھای غیرحرام از ابتدای سال ١٣٩٧ »

بخشنامه شماره 63698 - بخشنامه شماره ٩٠٠٠/۶٣۶٩٨/١٠٠ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «قیمت دیه کامله در ماه ھای غیرحرام از ابتدای سال ١٣٩٧ »

بخشنامه شماره ٩٠٠٠/۶٣۶٩٨/١٠٠ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «قیمت دیه کامله در ماه ھای غیرحرام از ابتدای
سال ١٣٩٧ »

 

بخشنامه شماره ٩٠٠٠/۶٣۶٩٨/١٠٠ – ١٣٩۶/١٢/١٩

 

جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر بخشنامه شماره ٩٠٠٠/۶٣۶٩٨/١٠٠ مورخ ١٣٩۶/١٢/١٩ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «قیمت دیه کامله در ماه ھای
غیرحرام از ابتدای سال ١٣٩٧ «جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
١٩/١٢/١٣٩۶ ١٠٠/۶٣۶٩٨/٩٠٠٠شماره

 

بخشنامه به واحدھای قضایی و دادسراھای سراسر کشور
در اجرای ماده ۵۴٩ قانون مجازات اسلامی، مصوب ١٣٩٢ و با توجه به بررسی ھای بعمل آمده قیمت دیه کامله در ماه ھای غیرحرام از
ابتدای سال ١٣٩٧ ،مبلغ دو میلیارد و سیصد و ده میلیون ریال تعیین می گردد.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز