وکیل آنلاین

بخشنامه شماره ٩٠٠٠/۴٧٩٨١/١٠٠ قوه قضائیه درخصوص «تفویض اختیار به رؤسای کل دادگستری ھای سراسر کشور در راستای اعطای مأموریت موقت به قضات سطح استان ھا»

بخشنامه درخصوص «تفویض اختیار به رؤسای کل دادگستری ھای سراسر کشور در راستای اعطای مأموریت موقت به قضات سطح استان ھا»

شماره ١٠٠/۴٨٠٣٩/٩٠٠٠ ۵/١٠/١٣٩٧ 

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر بخشنامه شماره ٩٠٠٠/۴٧٩٨١/١٠٠ مورخ ١٣٩٧/١٠/۵ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «تفویض اختیار به رؤسای کل دادگستری ھای سراسر کشور در راستای اعطای مأموریت موقت به قضات سطح استان ھا» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

شماره ١٠٠/۴٧٩٨١/٩٠٠٠ ۵/١٠/١٣٩٧

رؤسای کل دادگستری استان ھای سراسر کشور

به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده ھای مطرح در مراجع قضایی و با توجه به نیازمندی ھای فعلی دستگاه قضایی، در مورد اعطای مأموریت کارکنان قضایی، به رؤسای کل دادگستری استان ھای سراسر کشور تفویض اختیار می گردد با رعایت شرایط زیر نسبت به صدور ابلاغ مأموریت برای قضات، در سطح استان مربوطه اقدام نمایند.

١ـ مدت مأموریت، حداکثر ۶ ماه در سال (اعم از متوالی یا متناوب) و این مدت برای مدت یک دوره شش ماھه دیگر قابل تمدید می باشد.

٢ ـ صدور ابلاغ مأموریت به سمت ھایی که از لحاظ گروه شغلی با سمت فعلی شخص مأمور یکسان یا پایین تر می باشند، بلامانع است.

٣ـ مأموریت برای سمت ھای ثابت، به دلیل ھمترازی بلامانع است.

۴ ـ مأموریت به حوزه ھای قضایی استان و ھمچنین بخش به شھرستان در صورت رعایت ھمترازی بلامانع است.

۵ ـ چنانچه دادگستری یا حوزه قضایی بخش به ھردلیل فاقد رئیس باشد، اعطاء سرپرستی به قاضی دیگر شاغل در ھمان حوزه یا سایر حوزه ھای قضایی با حفظ سمت فعلی امکان پذیر است.

۶ ـ اعطای مأموریت صرفاً جھت انجام امور قضایی و عنداللزوم با حفظ سمت قضایی، جھت سرپرستی امور می باشد.

٧ـ اخذ تمایل کتبی از قاضی جھت اعزام به مأموریت مدنظر قرار گیرد.

٨ ـ چنانچه مأموریت براساس نیاز مرجع قضایی باشد، حق مأموریت مطابق مقررات پرداخت خواھدشد و چنانچه اعطای مأموریت براساس درخواست قاضی صورت پذیرد، پرداخت حق مأموریت منتفی است.

٩ـ درخصوص دادسرا و دادگاه ھای نظامی اختیار اعزام به مأموریت موضوع این بخشنامه در سطح کشور به رئیس سازمان قضایی نیروھای مسلح تفویض می گردد.

١٠ـ کلیه بخشنامه ھای سابق الصدور در این خصوص ملغی می گردد.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

افزودن یک دیدگاه