وکیل آنلاین

بخشنامه شماره ٩٠٠٠/٧٣٣٠١/١٠٠-١٣٩۴/١٠/٢٧ آیین نامه اجرایی شیوه نگھداری اموال توقیف شده

بخشنامه-شماره-۷۳۳۰۱

آیین نامه اجرایی شیوه نگھداری اموال توقیف شده
٢٧/١٠/١٣٩۴ ١٠٠/٧٣٣٠١/٩٠٠٠شماره

 

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

 

تصویر آیین نامه اجرایی شماره ٩٠٠٠/٧٣٠۶۴/١٠٠ مورخ ١٣٩۴/١٠/٢٧ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «شیوه نگھداری اموال
توقیف شده» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
شماره  ٩٠٠٠/٧٣٠۶۴/١٠٠- ١٣٩۴/١٠/٢٧
آیین نامه اجرایی شیوه نگھداری اموال توقیف شده
در اجرای تبصره ماده ١۴٧ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ١٣٩٢ و اصلاحیه آن و به پیشنھاد وزیر دادگستری «آیین نامه اجرایی
شیوه نگھداری اموال توقیف شده»، به شرح مواد آتی است.
ماده١ـ اموال توقیف شده عبارت است از آلات و ادوات جرم و نیز تمامی اشیایی که حین بازرسی به دست می آید و در جرم مکشوفه
دخیل بوده یا حسب اقرار متھم ذی مدخل در ارتکاب جرم تشخیص داده شود؛ از قبیل اسلحه و مھمات، اسناد و مدارک ساختگی و
غیره که به دستور مقام قضایی توقیف می شود.
ماده٢ـ در کلیه مواردی که به موجب قوانین خاص راجع به اموال توقیف شده از حیث شیوه نگھداری و تعیین محل مناسب برای
نگھداری موقت تعیین تکلیف نشده باشد تا تعیین تکلیف قطعی از سوی دادگاه رسیدگی کننده، بشرح ذیل طبقه بندی می شوند:
١ـ اسلحه و مھمات، مواد منفجره، مواد محترقه و اقلام و مواد تحت کنترل و بیولوژیک
٢ـ مواد مخدر و روان گردان
٣ـ تجھیزات اطلاعاتی و امنیتی
۴ـ اسناد و مدارک
۵ ـ اسناد و ادله الکترونیکی و داده ھا و سامانه ھای مخابراتی و رایانه ای
۶ ـ نقود، ارز، مسکوکات و فلزات گرانبھا
٧ـ اموال تاریخی و فرھنگی
٨ ـ وسایل نقلیه
٩ـ مواد خوراکی، دارویی، آرایشی و بھداشتی
١٠ـ احشام، طیور و گونه ھای حیوانی حفاظت شده
١١ـ کالای قاچاق
١٢ـ سایر موارد
ماده٣ـ اسلحه و مھمات و تجھیزات و مواد محترقه و منفجره و مواد تحت کنترل به شرح ذیل نگھداری می شوند:
١ـ انواع سلاح جنگی، مھمات، تجھیزات، مواد محترقه و مواد منفجره خطرساز که سریع الاشتعال یا سریع الانفجار باشد و ھمچنین
مواد شیمیایی بلافاصله پس از کشف از سوی ضابطان، به دستور مقام قضایی، از طریق یگان کاشف به نماینده ذیربط وزارت دفاع و
پشتیبانی نیروھای مسلح تحویل داده می شود.
٢ـ سلاح شکاری و انواع سلاح سرد، گازھای بی حس کننده، بیھوش کننده و اشک آور و شوکرھا به دستور مقام قضایی جھت نگھداری
موقت به آماد ناجا تحویل می گردد.
٣ـ مواد رادیواکتیو برای انجام کارشناسی و نگھداری بلافاصله پس از کشف به دستور مقام قضایی به سازمان انرژی اتمی تحویل
می گردد.
۴ـ مواد بیولوژیک برای انجام کارشناسی و نگھداری به دستور مقام قضایی به وزارت اطلاعات تحویل داده می شود.
ماده۴ـ مواد مخدر و روان گردان مکشوفه پس از توزین و اخذ نظریه آزمایشگاه به تشخیص مقام قضایی، در انبار مخصوص مرجع
قضایی مربوط یا پلیس مبارزه با مواد مخدر با رعایت استانداردھای مربوط نگھداری می شود.
ماده۵ ـ تجھیزات اطلاعاتی و امنیتی برای انجام کارشناسی و نگھداری به دستور مقام قضایی به وزارت اطلاعات یا سایر مراجع
امنیتی مربوط تحویل و لیست آن از سوی مراجع فوق به مرجع قضایی مربوط ارسال می شود.
ماده۶ ـ اسناد و مدارک مکشوفه اعم از اسناد و مدارکی که نسبت به آن ادعای جعل شده است، باید در لفاف مخصوص بسته بندی
و با ذکر مشخصات ظاھری اسناد و تعداد برگ ھا و ذکر کلاسه پرونده در قفسه ھا و کمدھای فلزی امن (رمزدار) در دفتر قاضی
رسیدگی کننده به پرونده یا مخزنی که در ھر مجتمع یا حوزه قضایی ایجاد خواھد شد، نگھداری گردد. در خصوص اسناد مجعول ضمن
تنظیم صورتجلسه و تعیین محل نگھداری، یک نسخه از صورتجلسه ضمیمه پرونده می شود.
ماده٧ـ نگھداری تجھیزات رایانه ای و اسناد و ادله الکترونیکی تابع مقررات آیین نامه ماده ۶٨۴ قانون آیین دادرسی کیفری خواھد بود.
ماده٨ ـ نقود، ارز، مسکوکات و فلزات و اشیاء گرانبھا طی صورتمجلس با توصیف مشخصات ظاھری، وزن، تعداد و ھرگونه مشخصات
دیگر و ذکر کلاسه پرونده به بانک مرکزی و یا به بانکی که نماینده بانک مرکزی می باشد برای نگھداری تحویل می گردد.
تبصره ـ ارز و مسکوکات و اسکناس ھایی که موضوع جعل یا تقلب است، تا انجام کارشناسی و تعیین تکلیف قطعی باید با تنظیم
صورتمجلس و ذکر مشخصات ظاھری، تعداد و ذکر کلاسه پرونده و نام متھم در لفاف مخصوص بسته بندی و در کمد فلزی رمزدار در
مرجع قضایی یا مخزنی که در ھر مجتمع یا حوزه قضایی ایجاد خواھد شد، نگھداری گردد.
ماده٩ـ اموال فرھنگی و تاریخی آثار ھنری که از نفایس ملی باشد یا دارای ارزش ھای ویژه ای است که نشان دھنده ھنر ملی است
و ھمچنین نمونه تقلبی آثار فرھنگی و تاریخی اعم از ایرانی یا خارجی طی صورتمجلسی بطور امانی به سازمان میراث فرھنگی
تحویل می گردد. سازمان مزبور موظف است اموال امانی را در محل مناسب با رعایت موازین حفاظت علمی و فنی نگھداری نماید.
ماده١٠ـ کلیه وسایل نقلیه توقیف شده، به دستور مقام قضایی تا صدور دستور رفع توقیف یا رأی قطعی از مراجع قضایی، به
پارکینگ ھایی که از سوی نیروی انتظامی تعیین می شود منتقل می گردد. وضعیت خودروی توقیف شده در سه برگ صورتمجلس و به
نحو زیر اقدام می گردد:
نسخه اول صورتمجلس باید در داخل خودرو نگھداری و سپس درب ھای خودرو، درب موتور و صندوق عقب مھر و موم گردد. نسخه دوم
باید نزد مسئول پارکینگ نگھداری شود و نسخه سوم در پرونده مربوط ضبط گردد.
تبصره١ـ پارکینگ ھای مورد نیاز برای نگھداری وسائل نقلیه توقیف شده، با نظارت دادگستری ھر حوزه قضایی توسط نیروی انتظامی
و در صورت لزوم با انعقاد قرارداد با بخش خصوصی تأمین می گردد.
تبصره٢ـ در خصوص وسایل نقلیه مرتبط با مواد مخدر مطابق دستورالعمل ستاد مبارزه با مواد مخدر عمل خواھد شد.
تبصره٣ـ نحوه نگھداری وسایل نقلیه توقیفی باید به گونه ای باشد که از ھرگونه آسیب در امان باشد.
ماده١١ـ مواد خوراکی، داروئی و آرایشی و بھداشتی توقیف شده باید در محل مناسب با رعایت حقوق صاحب آن نگھداری شود.
مواد فاسد شدنی موضوع این ماده در اجرای تبصره ٢ ماده ٢١۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ بلافاصله به دستور مقام قضایی
به فروش می رسد و وجوه حاصله به حساب سپرده دادگستری واریز می گردد.
ماده١٢ـ احشام و طیور توقیف شده با ذکر نوع دام و ذکر مشخصات در صورتمجلس منعکس و به دستور مقام قضایی در محل
مناسبی که توسط دادگستری محل و با ھمکاری وزارت جھاد کشاورزی تعیین می شود، نگھداری و در صورت بیم تلف شدن به
تشخیص مقام قضایی به فروش می رسد. وجوه حاصله از فروش به حساب سپرده دادگستری واریز می گردد.
تبصره ـ گونه ھای حیوانی نادر و حفاظت شده برای نگھداری به صورت امانی در اختیار ادارات حفاظت از محیط زیست محل قرار
می گیرد.
ماده١٣ـ در مورد کالای قاچاق باید مطابق ماده ۵٣ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ١٣٩٢/١٠/٣ اقدام گردد.
ماده١۴ـ مشروبات الکلی مکشوفه در اجرای ماده ٢١۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ بلافاصله پس از نمونه برداری و در صورت
لزوم اخذ نظریه آزمایشگاه، طی صورتمجلسی به دستور مقام قضایی معدوم می گردد.
ماده١۵ـ در مورد سایر اشیاء و اموال که در این آیین نامه تعیین تکلیف نشده است، چنانچه به موجب قوانین خاص اشیاء و اموال
توقیف شده به نفع سازمان یا دستگاه خاصی مصادره یا ضبط می شوند، نگھداری این اموال تا تعیین تکلیف نھایی از سوی مراجع
قضایی به عھده آن سازمان می باشد. در غیر این صورت در محل مناسبی که باید در دادگستری ھر شھرستان ایجاد شود نگھداری
می شود.
ماده١۶ـ اعتبارات لازم به منظور تأمین ھزینه ھای مربوط به نگھداری اموال، اشیاء ، آلات و ادوات جرم و اسناد و مدارک موضوع این
آیین نامه ھمه ساله جھت درج در بودجه کل کشور از طریق معاونت راھبردی قوه قضائیه اقدام می شود.
این آیین نامه در ١۶ ماده و ۵ تبصره در تاریخ ١٣٩۴/١٠/٢۶ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجراء است.
رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
telegram بخشنامه شماره  ٩٠٠٠/٧٣٣٠١/١٠٠ ١٣٩۴/١٠/٢٧ آیین نامه اجرایی شیوه نگھداری اموال توقیف شدهinstagram بخشنامه شماره  ٩٠٠٠/٧٣٣٠١/١٠٠ ١٣٩۴/١٠/٢٧ آیین نامه اجرایی شیوه نگھداری اموال توقیف شده
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :

android بخشنامه شماره  ٩٠٠٠/٧٣٣٠١/١٠٠ ١٣٩۴/١٠/٢٧ آیین نامه اجرایی شیوه نگھداری اموال توقیف شده

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز