وکیل آنلاین

بخشنامه شماره ٩٠٠٠/٢٢٩١٢/١٠٠ـ ١٣٩٣/۴/٢۴ به واحدھای قضایی و دادسراھای سراسر کشور

بخشنامه شماره 900022912100 - بخشنامه شماره ٩٠٠٠/٢٢٩١٢/١٠٠ـ ١٣٩٣/۴/٢۴ به واحدھای قضایی و دادسراھای سراسر کشور

بخشنامه شماره ٩٠٠٠/٢٢٩١٢/١٠٠ـ ١٣٩٣/۴/٢۴ به واحدھای قضایی و دادسراھای سراسر کشور
شماره  ٩٠٠٠/٢٣٠٩١/١٠٠-١٣٩٣/۴/٢۵

 

جناب آقای سینجلی جاسبی
رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

 

تصویر بخشنامه شماره ٩٠٠٠/٢٢٩١٢/١٠٠ـ ١٣٩٣/۴/٢۴ ریاست محترم قوه قضائیه جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال
می گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
٢۴/۴/١٣٩٣ ١٠٠/٢٢٩١٢/٩٠٠٠شماره
بخشنامه به واحدھای قضایی و دادسراھای سراسر کشور

به مناسبت فرا رسیدن لیالی قدر و در پیش بودن عید سعید فطر و با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به
منظور نیل به اھداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنھا
مقتضی است به زندانیان محکوم با رعایت شرایط ذیل و اخذ تأمین مناسب ١۵ روز مرخصی داده شود. این مرخصی به مدت ١۵ روز
دیگر نیز قابل تمدید خواھد بود.
الف ـ زندانیان محکوم به حبس:
١ (محکومین به حبس ابد به شرط تحمل حداقل ۵ سال حبس.
٢ (محکومین به حبس بیش از ١٠ سال به شرط تحمل حداقل دو سال حبس.
٣ (محکومین به حبس از ۵ تا ١٠ سال به شرط تحمل یک سال حبس.
۴ (محکومین به حبس از یک سال تا ۵ سال به شرط تحمل حداقل سه ماه حبس.
۵ (محکومین به حبس کمتر از یک سال به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس.
تبصره: محکومین به حبس که باقیمانده حبس آنھا کمتر از دو ماه باشد، مرخصی منتھی به آزادی اعطاء می شود.
ب ـ زندانیانی که صرفاً به دلیل عجز از پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می برند:
١ ( محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن بیش از پنجاه میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس.
٢ (محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن بیش از بیست تا پنجاه میلیون ریال باشد، به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس.
مرخصی منتھی به آزادی اعطاء می شود.
تبصره: محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن تا بیست میلیون ریال باشد، مرخصی منتھی به آزادی اعطاء می شود.
ج ـ محکومین جرائم غیرعمدی و محکومین مالی:
زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت دیه در جرائم غیرعمد بازداشت ھستند و ھمچنین دارندگان محکومیت ھای مالی، صرف نظر از
مدت اقامت در زندان از مرخصی موضوع این بخشنامه برخوردار خواھندبود.
د ـ مرتکبین جرایم ذیل از شمول این بخشنامه مستثنی خواھند بود:
محکومین جرایم سرقت مسلحانه و سرقت مقرون به آزار، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور، آدم ربائی، جرایم باندی و
سازمان یافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء ، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی، ورود، تولید، توزیع و فروش
مشروبات الکلی، محکومین به قصاص و اعدام و حدود شرعی، محکومین دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب ھمان جرم،
محکومینی که به شرارت مشھورند، قاچاق مسلحانه و یا عمده موادمخدر و روان گردان ھا و سایر محکومینی که اخلاق و رفتار آنھا در
زندان به گونه ای بوده که بنا به نظر دادستان یا قاضی ناظر زندان یا رئیس زندان یا شورای طبقه بندی شایستگی برخوردار از مرخصی
را ندارند.
تبصره یک: در مورد سارقین دارای محکومیت بیش از یک سال و محکومان مواد مخدری که میزان محکومیت آنان بیش از پنج سال
باشد ترتیبی اتخاذ گردد ھر چھل و ھشت ساعت یکبار خود را به مراجع انتظامی محل سکونت خویش معرفی نمایند.
تبصره دو: منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روان گردانھا عبارت است از:
١ـ بیش از ۵ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن موضوع بند ۴ ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر.
٢ـ بیش از ١٠٠ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن، موضوع بند ۶ ماده ۵ قانون مذکور.
٣ـ بیش از ٣٠ گرم ھرویین و روان گردانھا و ملحقات آنھا، موضوع بند۶ ماده ٨ قانون مذکور.
دادستانھای سراسر کشور ملزم به اجرای این بخشنامه بوده و بر حسن اجرای آن نظارت خواھند نمود.
رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
telegram بخشنامه شماره ٩٠٠٠/٢٢٩١٢/١٠٠ـ ١٣٩٣/۴/٢۴ به واحدھای قضایی و دادسراھای سراسر کشورinstagram بخشنامه شماره ٩٠٠٠/٢٢٩١٢/١٠٠ـ ١٣٩٣/۴/٢۴ به واحدھای قضایی و دادسراھای سراسر کشور
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :

android بخشنامه شماره ٩٠٠٠/٢٢٩١٢/١٠٠ـ ١٣٩٣/۴/٢۴ به واحدھای قضایی و دادسراھای سراسر کشور

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز