وکیل آنلاین

بخشنامه شماره ٩٠٠٠/١۶۴٩٢/١٠٠ ـ ١٣٩١/۵/٨ به رؤسای کل دادگستری استان ھا

١۶۴٩٢

بخشنامه شماره ٩٠٠٠/١۶۴٩٢/١٠٠ ـ ١٣٩١/۵/٨ به رؤسای کل دادگستری استان ھا

 

جناب آقای محمد سینجلی جاسبی
رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

 

با احترام تصویر بخشنامه شماره ٩٠٠٠/١۶۴٩٢/١٠٠ ـ ١٣٩١/۵/٨ ریاست محترم قوه قضائیه جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست
ارسال می گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
٨/۵/١٣٩١ ١٠٠/١۶۴٩٢/٩٠٠٠شماره
رؤسای محترم کل دادگستری استان ھا
به موجب تبصره ٢ قانون اصلاح ماده ٣٣ اصلاحی قانون حفاظت و بھره برداری از جنگلھا و مراتع کشور مصوب ١٣٩٠ مجمع تشخیص
مصلحت نظام، مقرر شده شعبه یا شعب ویژه مرکب از سه نفر از قضات به درخواست و اقامه دعوی از سوی وزارت جھادکشاورزی
درخصوص موارد مذکور در تبصره یادشده رسیدگی و رأی صادر نماید. بدینوسیله به رؤسای کل دادگستری استان ھا تفویض اختیار
می شود تا به تعداد لازم شعب دادگاه ھای عمومی حقوقی در مرکز استان را به این امر اختصاص داده و نسـبت به تعیین و صـدور
ابلاغ برای رییس یا رؤسای شعب مزبور و ھمچنین دادرسـان مجرب اسـتان به تعداد لازم جھت تکمیل ترکیـب شعبه اقدام نمایند.
رئیس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی

 

 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
telegram بخشنامه شماره ٩٠٠٠/١۶۴٩٢/١٠٠ ـ ١٣٩١/۵/٨ به رؤسای کل دادگستری استان ھاinstagram بخشنامه شماره ٩٠٠٠/١۶۴٩٢/١٠٠ ـ ١٣٩١/۵/٨ به رؤسای کل دادگستری استان ھا
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :

android بخشنامه شماره ٩٠٠٠/١۶۴٩٢/١٠٠ ـ ١٣٩١/۵/٨ به رؤسای کل دادگستری استان ھا

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز