وکیل آنلاین

بخشنامه شماره ٩٠٠٠/١٢٠٢٨/١٠٠ مورخ ١٣٩۶/٣/٢٣ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «چگونگی رسیدگی به شکایات علیه شرکت ھای تعاونی اعتبار و مؤسسات مالی و اعتباری»

بخشنامه-شماره-۱۲۰۲۸

بخشنامه شماره ٩٠٠٠/١٢٠٢٨/١٠٠ مورخ ١٣٩۶/٣/٢٣ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «چگونگی رسیدگی به شکایات
علیه شرکت ھای تعاونی اعتبار و مؤسسات مالی و اعتباری»

 

شماره ٩٠٠٠/١٢٠۶٣/١٠٠ – ٢٣/٣/١٣٩۶ 

 

جناب آقای سینجلی جاسبی
رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر بخشنامه شماره ٩٠٠٠/١٢٠٢٨/١٠٠ مورخ ١٣٩۶/٣/٢٣ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «چگونگی رسیدگی به شکایات
علیه شرکت ھای تعاونی اعتبار و مؤسسات مالی و اعتباری» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
٢٣/٣/١٣٩۶ ١٠٠/١٢٠٢٨/٩٠٠٠شماره
بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور
نظر به ضرورت ھماھنگی ھای لازم در چگونگی رسیدگی به شکایات علیه شرکت ھای تعاونی اعتبار و مؤسسات مالی و اعتباری،
بدینوسیله مقرر می گردد، دادستان ھای سراسر کشور مکلفند در رسیدگی به پروندھ ھای این مؤسسات ھماھنگی لازم را با دادستان
محترم کل کشور معمول دارند.
دادستان محترم کل کشور با ھماھنگی رؤسای محترم کل دادگستری استانھا، مسئولیت اجرای این بخشنامه را عھده دار بوده و می
بایستی گزارش موردی از اقدامات بعملآ مده را به حوزه ریاست قوھ قضائیه ارسال نماید.
رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
telegram بخشنامه شماره ٩٠٠٠/١٢٠٢٨/١٠٠ مورخ ١٣٩۶/٣/٢٣ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «چگونگی رسیدگی به شکایات علیه شرکت ھای تعاونی اعتبار و مؤسسات مالی و اعتباری»instagram بخشنامه شماره ٩٠٠٠/١٢٠٢٨/١٠٠ مورخ ١٣٩۶/٣/٢٣ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «چگونگی رسیدگی به شکایات علیه شرکت ھای تعاونی اعتبار و مؤسسات مالی و اعتباری»
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :

android بخشنامه شماره ٩٠٠٠/١٢٠٢٨/١٠٠ مورخ ١٣٩۶/٣/٢٣ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «چگونگی رسیدگی به شکایات علیه شرکت ھای تعاونی اعتبار و مؤسسات مالی و اعتباری»

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز