وکیل آنلاین

بخشنامه شماره ٩٠٠٠/١١۵۶٩/١٠٠-١٣٩۴/٢/٢٣ آیین نامه نحوه و سطح دسترسی به پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز

بخشنامه-شماره-۱۱۵۶۹

آیین نامه نحوه و سطح دسترسی به پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز
بخشنامه شماره  ٩٠٠٠/١١۵۶٩/١٠٠-١٣٩۴/٢/٢٣

 

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

 

تصویر آیین نامه «نحوه و سطح دسترسی به پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز» به شماره ٩٠٠٠/١١۵٢٠/١٠٠ مورخ ١٣٩۴/٢/٢٢ ریاست
محترم قوه قضائیه جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
٢٢/٢/١٣٩۴ ١٠٠/١١۵٢٠/٩٠٠٠شماره
آیین نامه نحوه و سطح دسترسی به پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز
ماده١ـ در اجرای ماده٧٣ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب١٣٩٢ ،آیین نامه نحوه و سطح دسترسی به پایگاه محکومان قاچاق کالا
و ارز به شرح مواد آتی است:
ماده٢ـ واژه ھای اختصاری به کاررفته در این آیین نامه به شرح زیر می باشد:
الف) پایگاه: پایگاه اطلاعات محکومان قاچاق کالا و ارز
ب) سامانه: سامانه ثبت پرونده ھا و اطلاعات مربوط به آن در قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی
ج) محکومان: محکومان جرائم قاچاق کالا و ارز
د) شعب: شعب دادسرا، دادگاه و تعزیرات حکومتی که به جرائم قاچاق کالا و ارز رسیدگی یا احکام صادره را اجراء می نمایند.
ه) محکومیت: محکومیت ھای قطعی مربوط به جرائم قاچاق کالا و ارز
ماده٣ـ انتقال اطلاعات از سامانه ھا می بایست مطابق شرایط زیر انجام شود:
الف) پس از ثبت احکام قطعی در شعب، اطلاعات محکومان در پایگاه قرار گیرد.
ب) علاوه بر مشخصات فردی محکـومان، وضعیت اجرای حکم و در صورت عدم اجراء ، علت آن مشخص باشد.
ج) تولید و توسعه نرم افزارھای کاربردی، گزارشی، اطلاع رسانی و غیره بر روی این اطلاعات و خدمات آن بایستی بر اساس سطوح
دسترسی تعیین شده در این آیین نامه و با تأیید مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه صورت گیرد.
د) دسترسی مراجع ذی صلاح به پایگاه به صورت برخط و از طریق سامانه ھای الکترونیکی باشد؛ به نحوی که برای انتقال اطلاعات یا
دسترسی شعب و مقامات ذی ربط به پایگاه نیازی به مکاتبه و استعلام نباشد.
ه) اطلاعات پایگاه روزآمد باشد.
و) ذخیره سازی این اطلاعات در سایر پایگاه ھا به صورت موقت یا دائم ممنوع است.
تبصره: حسب مورد اطلاعات محکومیت ھایی که در پایگاه ثبت نشده اند یا اطلاعات آنھا کامل نیست، در اسرع وقت توسط مراجع
قضایی و تعزیرات حکومتی در پایگاه ثبت و تکمیل شود.
ماده۴ـ دسترسی شعب به پایگاه، صرفاً محدود به اطلاعات اشخاصی است که پرونده آنان نزد این شعب مطرح بوده و نام متھم یا
محکوم در پرونده مربوط ثبت شده باشد.
ماده۵ ـ مقاماتی که به کل اطلاعات پایگاه دسترسی دارند به شرح زیر می باشد:
الف) دادستان کل کشور.
ب) معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه.
ج) نماینده قوه قضائیه در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
د) وزیر دادگستری.
ه) رئیس سازمان تعزیرات حکومتی.
و) معاون حقوقی و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی.
ز) معاونان مقامات مذکور در امور مربوط به قاچاق کالا و ارز.
ماده۶ ـ مقامات مشروحه ذیل به سوابق محکومیت اشخاصی که حداقل یک محکومیت در حوزه قضایی محل مأموریت آنان ثبت شده
باشد، دسترسی دارند:
الف) رئیس کل دادگستری استان.
ب) رئیس کل دادگاه ھای عمومی و انقلاب مرکز استان.
ج) دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان.
د) دادستان عمومی و انقلاب شھرستان.
ه) مدیرکل تعزیرات حکومتی استان.
و) رئیس اداره تعزیرات حکومتی شھرستان.
ز) معاونان مقامات مذکور در امور مربوط به قاچاق کالا و ارز.
ماده٧ـ ھرگونه دسترسی غیرمجاز به پایگاه یا بھره برداری خارج از ضوابط قانونی و مقرراتی از آن، ممنوع و حسب مورد مشمول
مسئولیت ھای کیفری و مجازاتھای مقرر در قوانین و مقررات جزایی و اداری مربوط می باشد.
تبصره: در صورتی که این اقدام بر اثر سھل انگاری یا عمد کاربران مجاز باشد شخصی که عمل وی موجب دسترسی به اطلاعات
شده نیز مشمول مقررات مذکور خواھدبود.
ماده٨ ـ در صورت ضرورت ممکن است به حسب مأموریت ھای خاص که به یک مرجع داده می شود، دسترسی یا میزان آن با تأیید
ریاست قوه قضاییه یا مقام مجاز از سوی او تغییر نماید.
ماده٩ـ این آیین نامه در ٩ ماده و ٢ تبصره در تاریخ ١٣٩۴/٢/١۵ پانزدھم اردیبھشت نود و چھار به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
telegram بخشنامه شماره  ٩٠٠٠/١١۵۶٩/١٠٠ ١٣٩۴/٢/٢٣ آیین نامه نحوه و سطح دسترسی به پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارزinstagram بخشنامه شماره  ٩٠٠٠/١١۵۶٩/١٠٠ ١٣٩۴/٢/٢٣ آیین نامه نحوه و سطح دسترسی به پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :

android بخشنامه شماره  ٩٠٠٠/١١۵۶٩/١٠٠ ١٣٩۴/٢/٢٣ آیین نامه نحوه و سطح دسترسی به پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز

پست های مرتبط

آیین-نامه-16206

آیین نامه اجرایی شماره ٩٠٠٠/١۶٢٠۶/١٠٠ مورخ ١٣٩٧/۴/١١ مراقبت ھای الکترونیکی

آیین نامه اجرایی مراقبت ھای الکترونیکی شماره    ٩٠٠٠/١۶٢٠۶/١٠٠    ١٣٩٧/۴/١١ جناب آقای اکبرپور رئیس محترم

ادامه مطلب "آیین نامه اجرایی شماره ٩٠٠٠/١۶٢٠۶/١٠٠ مورخ ١٣٩٧/۴/١١ مراقبت ھای الکترونیکی"

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز