اقدام اجرایی در مقابل ملکی که در تصرف دیگری است

اقدام-اجرایی-در-مقابل-ملکی-که-در-تصرف-دیگری-است

اقدام اجرایی در مقابل ملکی که در تصرف دیگری است

آیا میدانید

اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از محکوم‌ علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین‌ یا منافع آن بوده و دلائلی هم ارائه نماید در این صورت دادورز (‌مأمور اجرا) یک هفته به او مهلت می‌دهد تا به دادگاه صلاحیتدار مراجعه کند و در‌صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دائر به تأخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.

 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

telegram اقدام اجرایی در مقابل ملکی که در تصرف دیگری استinstagram اقدام اجرایی در مقابل ملکی که در تصرف دیگری است

 

 

 

 

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار :

android اقدام اجرایی در مقابل ملکی که در تصرف دیگری است

 

 

 

افزودن یک دیدگاه