اعمال تخفیف در مجازات تعزیری

اعمال-تخفیف-در-مجازات-تعزیری

اعمال تخفیف در مجازات تعزیری

آیامیدانید

درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب‌ تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:

الف– تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه
ب– تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار
پ– تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال
ت- تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه از‌‌ همان نوع یا انواع دیگر

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

telegram اعمال تخفیف در مجازات تعزیریinstagram اعمال تخفیف در مجازات تعزیری

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار :

android اعمال تخفیف در مجازات تعزیری

افزودن یک دیدگاه