اصلاح آراء شماره ۵٣٩ الی ۵۴۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-۵۳۹

اصلاح آراء شماره ۵٣٩ الی ۵۴۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

عطف به نامه شماره ھـ/١٢٠٣/٩۴ تاریخ ١٣٩۵/١٢/١۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

در بند (د) موضوع شکایت و خواسته از دادنامه ھای ۵٣٩ الی ۵۴۵ مندرج در روزنامه رسمی شماره ٢٠٩٠٩ مورخ ١٣٩۵/٩/٣٠ به استناد نسخه ارسال شده از دیوان عدالت اداری، عبارت: «شھر جدید ھشتگرد در سال ١٣٩۵ «به اشتـباه «شھر قدس در سال ١٣٩۴ «درج شده است که بدینـوسیله اصلاح وبه آگاھی می رسد. 

روزنامه رسمی کشور

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
telegram اصلاح آراء شماره ۵٣٩ الی ۵۴۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداریinstagram اصلاح آراء شماره ۵٣٩ الی ۵۴۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :

android اصلاح آراء شماره ۵٣٩ الی ۵۴۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کارشناس حقوقی سایت

افزودن یک دیدگاه