وکیل آنلاین

آیین نامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

ایین-نامه-قانون-تصفیه

فصل اول ـ صورت مجلسها و حسابداری

مبحث اول ـ مقررات عمومی


ماده ۱ ـ اداره تصفیه باید دارای دفاتر زیر باشد:

۱ ـ دفتر فهرست ورشکستگان‌.

۲ ـ دفتر فهرست ماموریتهای اداره تصفیه‌.

۳ ـ دفتر روزنامه‌.

۴ ـ دفتر صندوق .

۵ ـ دفتر کل‌.

۶ ـ دفتر ترازنامه آزمایش‌.

۷ ـ دفتر نماینده که خلاصه کلیه نامه‌های وارده و فرستاده در آن ثبت ‌میگردد.


ماده ۲ ـ اداره تصفیه باید دارای برگهای نمونه برای امور زیر باشد:

۱ ـ برگ صورت مجلس‌.

۲ ـ برگ صورت دارایی.

۳ ـ برگ صورت ادعای بستانکاری.

۴ ـ برگ دعوت بستانکاران‌.

۵ ـ برگ طبقه‌بندی بستانکاران‌.

۶ ـ دعاوی مشکوک‌، ۳۸برگ انتقال دعاوی مشکوک‌.

۷ ـ برگ مزایده‌.

۸ ـ برگ هزینه‌ها و تقسیم وجوه حاصله‌.

۹ ـ برگ اعلام صورت تقسیم وجوه حاصله‌.
۱۰ 
ـ سند عدم کفایت دارایی.

۱۱ ـ آگهی های مربوط به شروع به عمل ورشکستگی و طبقه‌بندی بستانکاران و خاتمه ورشکستگی.


ماده ۳ ـ اداره تصفیه باید کلیه احکام ورشکستگی را بر حسب تاریخ در دفتر فهرست ورشکستگان ثبت نماید. در اول هر سال شماره‌گذاری تجدید خواهد شدورشکستگی هایی که تا آخر هر سال خاتمه ‌نیافته باید به طور اختصار در اول دفتر سال بعد نوشته شود. درمقدمه این دفتر باید فهرست ورشکستگان به طور الفباء قید گردد.

ماده ۴ ـ ماموریت هایی که از سایر ادارات تصفیه برای انجام امور ورشکستگی می رسد باید در دفتر فهرست ماموریت های اداره تصفیه ‌ثبت گردد.

ماده ۵ ـ اداره تصفیه باید پیش‌نویس نامه‌های فرستاده را که نامه روی برگهای نمونه نوشته نمی شود نگاهداری نماید. پول و برگهای بهادار و نامه‌های سفارشی باید در قبال قبض رسید اداره پیوست فرستاده‌شود. هرگاه اقدام اداره تصفیه به وسیله آگهی رسمی به عمل آید باید یک نسخه از آگهی یا قسمتی از روزنامه که شامل آگهی با قید تاریخ ‌انتشار باشد در پرونده مربوط بایگانی شود.

ماده ۶ ـ در موقع تغییر رئیس تحویل اداره باید با حضور نماینده وزارت‌دادگستری به عمل آید. در این صورت تمام دفاتر تا آن تاریخ بسته‌شده و رئیس سابق زیر آن را امضا می نماید. سپس به حسابهای اداره‌ رسیدگی به عمل آمده و موجودی صندوق باید با مندرجات دفاتر مربوطه وفق دهد. تاریخ شروع و خاتمه به کار رئیس سابق همچنین ‌تاریخ شروع به کار رئیس لاحق باید زیر کلیه دفاتر نوشته شود و این‌ تحویل باید در صورتمجلس اداری نوشته شده و کلیه حاضرین آن را امضا نمایند.

مبحث دوم ـ صورت مجلس‌ ها

 

ماده ۷ ـ اداره تصفیه باید برای هر ورشکستگی و یا ماموریتهایی که به ‌اداره تصفیه مراجعه شود صورتمجلس تنظیم نماید. برگ‌ صورت مجلس به محض اعلام ورشکستگی یا وصول ماموریتهای ‌مرجوعه به اداره شروع شده و به ترتیب تاریخ خلاصه عملیات ‌ورشکستگی و اموری که موثر در تصفیه بوده و دارای آثار حقوقی ‌است در آن درج شده و هرگاه حکم یا قراری صادر شده باشد فقط‌ قسمت مربوط به تصمیم دادگاه به طور خلاصه در آنجا نقل می‌شود شماره برگها و احکام و قرارهای مورد اقدام در ستون مربوطه به طور ترتیب قید می‌گردد.

ماده ۸ ـ صورت مجلس‌ها باید روی برگهای جداگانه که شماره‌گذاری شده‌ به ترتیب تنظیم و در پوشه مخصوصی که به نام ورشکسته است‌ مجلد شود. در موقع خاتمه عمل ورشکستگی زیر آخرین اقدامی که‌ در صورتمجلس ثبت گردیده باید با قید تاریخ به امضای رئیس و مهر اداره تصفیه برسد. پس از خاتمه عمل ورشکستگی برگهای‌ صورت دارایی ـ صورت ادعای بستانکاری ـ طبقه‌بندی بستانکاران ـ هزینه‌ها و تقسیم وجوه حاصله و گزارشی که کارمند مربوطه به ‌رئیس اداره تصفیه مربوطه می‌دهد باید به آن پیوست شده و به طور مجلد نگاهداری شود.

ماده ۹ ـ برگهای اسامی را که به ترتیب بالا تنظیم گردیده فقط در صورتی می‌توان به دادگاه‌های مربوطه تسلیم نمود که به جهاتی ‌نتوان به رونوشت گواهی شده آنها قناعت کرد.

مبحث سوم ـ نگاهداری اسناد ورشکستگی‌


ماده ۱۰ ـ هر برگی که به اداره تصفیه واصل شود باید تاریخ ورود روی ‌آن قید گردد. کلیه برگهای مربوط به امور تصفیه باید بر حسب ‌موضوع در پوشه‌ های مخصوصی گذارده شده و در پرونده‌ای که به‌نام ورشکسته تهیه می‌شود بایگانی گردد. اسنادی که از طرف ‌بستانکاران ارائه می‌شود باید با قید شماره مندرجه در برگ ادعای‌ بستانکاری به ترتیب حروف الفبا در پوشه مخصوصی بایگانی‌شود.

ماده ۱۱ ـ پرونده غیرمجلدی که به دستور ماده بالا تنظیم گردیده ممکن‌است پس از ۱۰ سال اعلام خاتمه ورشکستگی نابود شده و این ‌نکته در ملاحظات دفتر فهرست ورشکستگان قید خواهد شد.پرونده که به دستور ماده هشت تشکیل شده باید همیشه نگاهداری‌ شود.

ماده ۱۲ ـ اداره تصفیه باید مقررات زیر را نسبت به حفظ دفاتر حسابداری و اسناد ورشکسته رعایت نماید:

۱ ـ هرگاه امور بازرگانی ورشکسته به شخص ثالثی واگذار شده باشد این شخص حق خواهد داشت دفاتر و اسناد مربوط را تحویل بگیرد.

۲ ـ هرگاه امور بازرگانی ورشکسته به شخص ثالثی واگذار نشده ‌باشد نکات زیر باید رعایت گردد:

الف ـ هرگاه ورشکسته فرد تاجر باشد دفاتر حسابداری و اسناد ورشکسته پس از خاتمه ورشکستگی در مقابل رسید به او رد گردیده و این نکته در صورتمجلس ورشکستگی قید خواهد شد.هرگاه ورشکسته شرکت تضامنی یا مختلط باشد دفاتر و اسناد نامبرده به شریکی که از طرف سایر شرکاء معرفی گردیده تحویل‌ داده می‌شود. در صورتی که شرکاء نسبت به شخص معینی در این‌باب موافقت ننمایند دفاتر و اسناد نامبرده به شخصی که از طرف‌اداره تصفیه معین می‌شود سپرده خواهد شد.

ج ـ هرگاه ورشکسته شرکت سهامی یا تعاونی باشد دفاتر و اسناد باید در اداره تصفیه نگاهداری شود.

۳ ـ در صورتی که اداره تصفیه محل مناسبی برای حفظ این قبیل‌ دفاتر و اسناد نداشته باشد آنها را به دفتر راکد ارسال خواهد داشت‌.

مبحث چهارم ـ نگاهداری دفاتر حسابداری‌


ماده ۱۳ ـ اداره تصفیه باید بلافاصله با رعایت تاریخ کلیه وجوه دریافتی‌ و پرداختی به حساب ورشکسته را در دفتر صندوق در مقابل قبض‌ رسید ثبت نمایددر هر مورد باید تاریخ پرداخت و مشخصات ‌ورشکسته و نام و محل اقامت دهنده و گیرنده وجه با قید مبلغ و شماره دفتر روزنامه در آن نوشته شود.

ماده ۱۴ ـ در دفتر کل باید به نام هر ورشکسته حساب جداگانه باز شده ‌و تمام عملیاتی که در دفتر صندوق انجام می‌گیرد پس از ثبت دردفتر روزنامه به دفتر کل نقل گردد.

ماده ۱۵ ـ اداره تصفیه باید حساب مخصوصی در دفتر کل برای داد و ستدهای بانکی خود باز نماید. دریافت وجه باید به امضا رئیس ‌اداره تصفیه و کارمندی که امضا او مجاز شناخته شده به عمل آید.

ماده ۱۶ ـ در آخر هر ماه باید خلاصه حسابهای دفتر کل با قید شماره‌حساب مربوطه به دفتر آزمایش ماهیانه نقل گردیده و رئیس اداره و حسابدار وقت زیر آن را امضا نمایند. دفتر آزمایش باید موافقت بین‌ مندرجات دفتر صندوق و دفتر کل و موافقت بین موجودی نقدی‌صندوق و دفتر کل را نشان دهد.

ماده ۱۷ ـ کلیه دفاتر باید با کمال دقت تنظیم گردیده و هیچ‌گونه ‌قلم‌زدگی یا الحاق نداشته و بین‌السطورین نیز نباید چیزی نوشته‌ شود.

گذاردن جای خالی در قسمت مندرجات ممنوع بوده و تصحیح هرقلمی باید در ذیل همان موضوع قید گردد.

ماده ۱۸ ـ قبض رسیدهای مذکور در ماده ۱۳ باید در دو نسخه صادر و نسخه دوم به ترتیب تاریخ در پرونده جداگانه که به نام ورشکسته ‌تنظیم می‌شود بایگانی گردد. شماره‌گذاری قبوض همه ساله تجدید گردیده و ته چکهای قبوض هر سال به طور مجلد نگاهداری ‌می‌شودهرگاه قسمتی از قبوض هر دسته قبض به مصرف رسیده باشد در آخر هر سال در مرکز با حضور نماینده حسابداری وزارت دادگستری‌ و در شهرستانها با حضور نماینده که از طرف وزارت دادگستری ‌تعیین می‌شود بقیه قبوض هر دسته چک را باطل نموده و این نکته‌را با قید شماره‌های هر دسته چک در صورتمجلس اداری ذکر می‌نمایند.

ماده ۱۹ ـ اداره تصفیه مکلف است بلافاصله بعد از وصول پول آن را به ‌حساب جاری بانک بگذارد. فقط ممکن است مبلغی را که برای‌هزینه‌های جزیی لازم بوده و بیش از سه هزار ریال نباشد در اداره‌ نگاهداری نماید.

ماده ۲۰ ـ برگهای بهادار و اشیاء قیمتی باید در محلی که برای این کار اختصاص داده می‌شود نگاهداری گردد.

ماده ۲۱ ـ هرگاه وجه نقد یا برگ بهادار و اشیاء قیمتی بنا بر درخواست ‌اداره تصفیه حوزه دیگری وصول یا تحصیل شده باشد باید به‌وسیله بانک یا نامه سفارشی به اداره تصفیه مربوطه فرستاده شود.

ماده ۲۲ ـ رئیس و کارمندان اداره تصفیه نمی‌توانند:

۱ ـ دارایی خود را با دارایی اداره مخلوط نمایند.

۲ ـ در دفاتر مخصوص ورشکستگی امور دیگری را درج کنند.

۳ ـ وجوهی که مخصوص به یک ورشکسته است صرف امور ورشکسته دیگری ولو به طور موقت هم باشد بنمایند.

ماده ۲۳ ـ اداره تصفیه باید از بدو شروع به عملیات حساب تفصیلی‌برای هزینه‌های هر ورشکسته باز نماید. اسناد مربوطه به هزینه بایدبه ترتیب تاریخ تنظیم گردیده و بعد از خاتمه ورشکستگی مجلدشده یا با سایر اسناد مربوطه به ورشکسته نگاهداری شود.

فصل دوم‌ـ اجرای مقررات مربوط به مراحل مختلفه ورشکستگی‌

مبحث اول ـ تهیه صورت دارایی‌

ماده ۲۴ ـ در فصول جداگانه برگ صورت دارایی باید هر یک از اموال ‌منقول و غیرمنقول و برگهای بهادار و بستانکاری و وجه نقد به‌ترتیب ذکر شود. جمع ارزیابی که به عمل آمده در آخر برگ نوشته‌ می‌شود. هرگاه در فصل بخصوصی مالی موجود نباشد این نکته در خلاصه ذکر خواهد شد. در برگ صورت دارایی باید محل وقوع هرمال بخصوص نوشته شود.

ماده ۲۵ ـ صورت دارایی غیرمنقول باید با ذکر حقوق اشخاص ثالث و بر طبق نمونه تهیه شود. در صورتی که مال غیر منقول در اجاره باشد باید نام و مشخصات مستأجر و مدت اجاره و مال‌الاجاره با حق ‌فسخ اجاره در برگ صورت دارایی قید گردد. منافع غیر منقولی که در جریان ورشکستگی حاصل می‌شود به ترتیب باید در فصل جداگانه‌ صورت دارایی نوشته شود.

ماده ۲۶ ـ اموال ورشکسته که در خارجه واقع است در فهرست ذکرخواهد شد در مواردی که اشخاص ثالث نسبت به اموال نامبرده‌ حقی دارند نوع حق باید در برگ صورت دارایی نوشته شود. در برگ ‌صورت دارایی باید تاریخ شروع به تصفیه و مدتی که برای تشخیص‌ دارایی طول کشیده و نام کلیه اشخاصی که در تنظیم برگ نامبرده‌ شرکت داشته‌اند ذکر شود. رئیس اداره یا کارمند مربوطه و کارشناسان باید قسمتهای مختلفه برگ صورت دارایی را امضا نمایند. پس از تهیه برگ صورت دارایی متصدی تنظیم باید ورشکسته را از کیفری که در ماده ۱۴ قانون تصفیه پیش‌بینی شده‌ متذکر ساخته و به او اخطار نماید تا چنانچه نکات مذکور در برگ‌صورت دارایی مورد قبول او است مطابق دستور ماده ۲۰ قانون ‌تصفیه عمل نماید.

ماده ۲۷ ـ در صورتی که ورشکسته فوت شده یا فراری باشد ورثه و شرکا و خدمه و متصدیان امور و کلیه اشخاصی که به نحوی از انحاء در اموال ورشکسته تصرف و دخالت دارند مکلفند به جای او امضا نموده و گواهی دهند. در مورد شرکتهای تضامنی یا مختلط‌ تکلیف مذکور در بالا به عهده هر یک از شرکا مسوول حاضر که ‌اختیار اداره کردن امور شرکت را داشته‌اند محول خواهد بود. هرگاه‌ ورشکسته شرکت سهامی یا شرکت تعاونی باشد مدیرانی که درحین اعلام ورشکستگی عهده‌دار امور شرکت بوده‌اند مسوول انجام ‌تکلیف نامبرده شناخته خواهند شدهرگاه تکلیف بالا انجام نگیرد علت آن باید در برگ صورت دارایی قید شود.

ماده ۲۸ ـ اشیایی را که اداره تصفیه به عنوان مستثنیات دین برای‌ ورشکسته باقی می‌گذارد باید با ذکر شماره‌های مندرجه در برگ‌ صورت دارایی در آخر صورت نوشته شده و موضوع نیز به او اعلام‌ گردد. هرگاه ورشکسته از حق خود صرف‌نظر کند این نکته در برگ‌صورت دارایی قید شده و به امضا او می‌رسد.

ماده ۲۹ ـ تصمیم راجع به مستثنیات دین در اولین جلسه به بستانکاران‌اعلام گردیده و آنها حق دارند از تاریخ اعلام به مرجع صلاحیتدارشکایت نمایندهرگاه شخص ثالثی نسبت به مالی ادعایی داشته‌باشد نوع ادعا در برگ مخصوص به آن نوشته شده و در آنجا نام‌کسی که ادعا دارد و شماره ترتیب مال و اسنادی که ارائه شده ذکرمی‌شود. به علاوه در ستون ملاحظات برگ صورت دارایی این نکته‌نیز در مقابل شی‌ء مورد ادعا قید می‌شود. اظهارات ورشکسته وتصمیمات اداره و دادگاه نیز به طور خلاصه و به ترتیب تاریخ درستون ملاحظات این برگ نوشته خواهد شد.

ماده ۳۰ ـ هرگاه اداره تصفیه ادامه دادن به تجارت یا صنعت ورشکسته‌را مقتضی بداند دفاتر ورشکسته را از روز اعلام ورشکستگی بسته و مجددا حسابهای جدیدی از آن تاریخ به بعد باز نموده و یا آنکه‌دفاتر مخصوصی برای این امر در نظر خواهد گرفت‌.

ماده ۳۱ ـ در موقع تهیه برگ صورت دارایی اداره تصفیه پرسشهای ‌زیرین را از ورشکسته می‌نماید:

۱ ـ نام و محل اقامت بستانکارانی که دفاتر ورشکسته حکایت ازمشخصات آنها نمی‌نماید.

۲ ـ دعاوی که نسبت به دارایی ورشکسته در جریان است‌.

۳ ـ بیمه‌نامه‌هایی که ورشکسته بابت بیمه اشخاص یا خسارت و حوادث غیرمترقبه نسبت به اموال دارد.

۴ ـ حق ولایت یا قیمومتی که ورشکسته داشته و همچنین حقوق ودعاوی مربوطه آن‌.

مبحث دوم ـ دعوت بستانکاران‌


ماده ۳۲ ـ آگهی مذکور در ماده ۲۴ قانون اداره تصفیه علاوه بر اینکه‌ برای بستانکاران فرستاده می‌شود برای اشخاص زیر نیز فرستاده‌خواهد شد:

۱ ـ قسمتهای اجرای حوزه ورشکسته‌.

۲ ـ دادگاه‌هایی که دعاوی مربوطه به ورشکسته نزد آنها مطرح است‌.

۳ ـ بنگاههای بیمه که ورشکسته قرارداد بیمه شخصی یا هر نوع بیمه‌دیگری که مؤثر در امر تجارتی ‌ورشکسته ‌باشد با آنها منعقد نموده‌است‌.

۴ ـ دادسرای مربوطه اگر اعمال ولایت یا قیمومیت می‌نماید.

۵ ـ دفتر املاکی که ورشکسته در حوزه آن دارای اموال غیر منقول‌می‌باشد.

صورت بستانکارانی که برای آنها یک نسخه آگهی بالا فرستاده شده‌باید در صورتمجلس ورشکستگی یا برگ جداگانه که به امضا رئیس‌اداره تصفیه یا کارمند مربوط رسیده و پیوست صورتمجلس‌می‌شود قید گردد.

ماده ۳۳ ـ اصول اسنادی که از طرف بستانکاران ارائه گردیده در صورتی‌به آنها رد خواهد شد که رونوشت گواهی شده آن اسناد را به اداره‌تسلیم نمایند.

مبحث سوم ـ اداره اموال‌


ماده ۳۴ ـ برای هر جلسه بستانکاران باید صورت مجلس تنظیم شود. دراین صورت مجلس نام تمام بستانکارانی که شخصا حاضر شده یا نماینده فرستاده‌اند قید خواهد شد، سپس گزارش مذکور در ماده ۲۶قانون اداره تصفیه قرائت شده و در صورتمجلس ذکر می‌شود. کلیه‌ پیشنهادات در صورت‌مجلس نوشته شده و تصمیم اداره نیز در آخرآن ذکر خواهد شد.

ماده ۳۵ ـ هرگاه اموال ورشکسته مورد مطالبه اشخاص ثالثی باشد اداره‌ تصفیه تصمیم مقتضی خواهد گرفت‌. فروش مال مورد ادعا مانع‌ تصمیم اداره نخواهد بود مگر آنکه حاصل فروش بین بستانکاران ‌تقسیم شده باشد.

ماده ۳۶ ـ همینکه اداره تصفیه تصمیم مقتضی راجع به ادعای شخص‌ثالثی گرفت مدلول آن را به اشخاص ذی نفع اعلام کرده و مخصوصا به کسانی که ادعا دارند باید تذکر داده بشود که در صورت عدم‌مراجعه به دادگاه صلاحیت‌دار در موعد مقرر ادعای آنها مسموع‌نخواهد بود

ماده ۳۷ ـ هرگاه شخصی نسبت به شیئی که داخل در مستثنیات دین‌است حق رهن یا رجحان داشته و حق او را نیز اداره تصفیه شناخته‌باشد قبلا طلب صاحب حق رهن یا رجحان پرداخته شده و مازاد آن‌به ورشکسته تسلیم خواهد شد. هرگاه شیئی که داخل در مستثنیات‌دین است مورد ادعای دیگری قرار گیرد در این صورت مقررات بالارعایت نشده و شخص ثالث می‌تواند بر علیه شخص ورشکسته‌اقامه دعوی نماید.

مبحث چهارم ـ رسیدگی به مطالبات‌


ماده ۳۸ ـ اطلاعاتی را که ورشکسته طبق ماده ۳۰ قانون اداره تصفیه‌ راجع به مطالبات می‌دهد در برگ صورت ادعای طلب یا برگ‌جداگانه وارد شده و به امضا او می‌رسد. مقررات مذکور در ماده ۲۷آیین‌نامه راجع به شرکتهای تضامنی و سهامی و تعاونی در اینجا نیزمراعات می‌شود.

ماده ۳۹ ـ برگ طبقه‌بندی بستانکاران به ترتیب زیر تنظیم می‌گردد:

۱ ـ ذکر بستانکارانی که دارای حق رهن هستند.

۲ ـ ذکر بستانکاران مذکور در ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه‌.

هرگاه در بند ۱ یا یکی از طبقات بند ۲ بستانکاری موجود نباشد بایددر صورت طبقه‌بندی بستانکاران تذکر داده شود.

ماده ۴۰ ـ هرگونه ادعای بستانکاری باید در طبقه و ستون مخصوص به‌خود نوشته شود. تصمیم اداره تصفیه مبنی بر رد یا قبول آن نیز بایدبا ذکر خلاصه علت در آنجا قید گردد. هرگاه ادعای بستانکاری موجه‌ شناخته نشود اداره تصفیه آن را رد خواهد کرد. رد یا قبول ادعایی به‌طور مشروط جایز نیست‌.

ماده ۴۱ ـ مطالبات باید به ترتیب شماره گذارده شده و جهت ‌بستانکاری در آنجا قید و به شماره برگ ادعای بستانکاری نیز اشاره‌ شود. در برگ طبقه‌بندی بستانکاران باید اموال مورد رهن قید شود هرگاه منافع مالی مورد رهن باشد این موضوع نیز ذکر خواهد شد.

ماده ۴۲ ـ هرگاه در قبال طلبی اموال شخص ثالثی در رهن بوده باشد این قسمت جزء بستانکاری های عادی ثبت خواهد شد. در صورتی که‌مال مورد رهن قبل از تقسیم وجوه حاصله به فروش رسیده وبستانکار به حق خود برسد صاحب مال جانشین بستانکار شناخته‌شده و در سهم‌بندی به همان نسبت شرکت خواهد کرد.

ماده ۴۳ ـ هرگاه دعوای مربوط به طلبی در موقع اعلام ورشکستگی درجریان باشد این ادعا جزء صورت طبقه‌بندی بستانکاران ذکر شده‌ولی اداره تا تعیین تکلیف قطعی از طرف دادگاه تصمیمی در آن باب‌نخواهد گرفت‌. اداره تصفیه می‌تواند تصمیم خود را در ظرف مدت‌اعتراض راجع به بستانکاری تغییر دهد ولی این تغییر باید طبق ماده‌قانون اداره تصفیه آگهی شده و به اشخاص ذی‌نفع نیز اعلام گردد.

ماده ۴۴ ـ هرگاه در نتیجه اعتراضی که طبق ماده ۳۶ قانون اداره تصفیه به‌عمل آمده دادگاه تصمیمی اتخاذ نماید این تصمیم در صورت‌ طبقه‌بندی بستانکاران قید می‌گردد.

ماده ۴۵ ـ آگهی مذکور در ماده ۳۵ قانون اداره تصفیه باید در همان‌روزنامه که توقف اعلام شده است ضبط گردد. در آگهی مندرج درقسمت ۲ ماده ۳۵ قانون اداره تصفیه باید اخطار شود که اگر اشخاص‌ذی نفع در ظرف مدت مقرر در ماده ۳۶ قانون به دادگاه مراجعه‌ ننمایند حق آنها از بین خواهد رفت‌.

ماده ۴۶ ـ در مورد تصفیه اختصاری نیز صورت طبقه‌بندی بستانکاران‌ تنظیم خواهد شد و مقررات فوق تا اندازه‌ای که قابل اعمال است درآنجا نیز رعایت خواهد گردید.

مبحث پنجم ـ تصفیه‌


ماده ۴۷ ـ در مورد ماده ۴۲ قانون اداره تصفیه برای هر مزایده بایدصورت مخصوصی تنظیم شود. در این صورتمجلس باید نام‌اشخاصی که مباشر مزایده بوده و همچنین تاریخ و محل و مدت‌مزایده و بالاترین بهاء هر شی‌ء در آن قید شودصورتمجلس رارئیس یا کارمند اداره تصفیه امضا می‌نماید.

ماده ۴۸ ـ هرگاه موضوع مزایده مال غیر منقول باشد اداء این عبارت از طرف رئیس یا کارمند اداره تصفیه که (فلان مال غیر منقول به بهاءفلان مبلغ به آقای … واگذار می‌شود) باید در صورتمجلس قید گردد و برنده مزایده نیز آن را امضا نماید. هرگاه به بهاء ارزیابی شده‌خریداری‌ پیدا نشود باید در صورتمجلس ذکر گردد که مال غیرمنقول ‌در مزایده به فروش نرسید. هرگاه مزایده تحت شرایطی به عمل آیداین نکته نیز در صورتمجلس باید قید گردد.

ماده ۴۹ ـ کسانی که در مزایده مال غیرمنقول شرکت می‌کنند باید صدی‌پنج بهاء مال غیرمنقول ارزیابی شده را به صندوق اداره تصفیه تا روزی که برای مزایده مقرر شده بسپارند. هرگاه پرداخت بهاء درموعد مقرر انجام نگیرد یا آنکه پیشنهاد دهنده حاضر به اجرای تعهدخود نگردد خسارت وارده از مبلغ سپرده برداشت خواهد شد.

ماده ۵۰ ـ هرگاه مال غیرمنقول موضوع مزایده مورد حق رهن و غیره‌واقع شده باشد باید اخطاریه‌ای که متضمن تاریخ و ساعت و محل‌ مزایده باشد برای صاحب حق فرستاده شود. در صورتی که برنده‌ مزایده غیر از صاحب حق رهن باشد باید شخص برنده مزایده و شخص صاحب حق و رئیس یا کارمند اداره تصفیه در یکی از دفترخانه‌های اسناد رسمی حضور بهم رسانیده و ضمن انتقال ملک به‌خریدار حق صاحب رهن را پرداخته و مازاد آن را به حساب‌ ورشکسته منظور دارند.

ماده ۵۱ ـ هرگاه اشیاء مورد مزایده بیمه شده باشد این نکته باید درموقع مزایده اعلام گردد. در صورتی که اشیاء مذکور یکجا به یک نفرواگذار شود این انتقال باید به بیمه‌کننده اعلام گردد.

ماده ۵۲ ـ انتقال دعوای مشکوکی که طبق ماده ۴۵ قانون اداره تصفیه‌پیش‌بینی شده باید به وسیله برگ نمونه و تحت شرایطی که در آن‌ذکر شده به عمل آمده و هزینه‌ای که به آن تعلق می‌گیرد به عهده‌انتقال‌گیرنده خواهد بود.

ماده ۵۳ ـ همین که قرارداد ارفاقی بسته شد اقدام دیگری برای فروش‌اموال به عمل نیامده و اداره تصفیه منتظر گواهی دادگاه مربوطه‌خواهد بود.

مبحث ششم ـ تقسیم وجوه حاصله‌


ماده ۵۴ ـ اداره تصفیه باید برای تقسیم موقت سهام بر طبق ماده ۴۸قانون اداره تصفیه صورت تقسیم موقت تهیه نموده و اعلام نماید که‌صورت تقسیم در ظرف مدت ده روز در دسترس بستانکاران گذارده‌خواهد شد. هرگاه دعوای مربوط به بستانکاری در موقع تقسیم‌موقت سهام به نتیجه نرسیده باشد سهمی که برای او منظور شده‌ کنار گذارده می‌شود و همچنین بستانکارانی که طلب آنها موجل ‌است قبل از رسیدن موعد به آنها پرداخته نخواهد شد مگر آنکه برای‌ برگشت فرع قانونی از طلب خود رضایت دهند.

ماده ۵۵ ـ صورت تقسیم نهایی وقتی تنظیم می‌شود که کلیه‌دعاوی‌مربوط به دارایی و بدهی ورشکسته قطعی شده باشد. برای تنظیم‌صورت قطعی لازم نیست منتظر مازاد مذکور در ماده ۴۵ قانون اداره‌ تصفیه گردید.

ماده ۵۶ ـ صورت تقسیم به ترتیب زیر تنظیم می‌شود: قبل از هر چیز اموال مورد رهن یا وثیقه و وجهی که از حاصل فروش آن بدست‌می‌آید قید گردیده و هزینه که از بابت اداره کردن و فروش آن به عمل‌آمده ذکر خواهد شد. این‌گونه هزینه‌ها از حاصل فروش کسر شده و پس از پرداخت طلبهای وثیقه‌دار مازاد آن به حساب عمومی وجوه‌حاصله نقل خواهد شد. هرگاه وجه حاصل فروش کافی برای تادیه ‌طلب بستانکار وثیقه‌دار نباشد نام او به نسبت بقیه طلب جزء طبقه ‌پنجم مذکور در ماده ۵۷ قانون ذکر خواهد شد. از حاصل کل دارایی ‌بدوا هزینه‌های ورشکستگی و هزینه امور ورشکستگی کسر گردیده‌ و بقیه بین اشخاص مذکور در برگ صورت طبقه‌بندی بستانکاران ‌تقسیم خواهد شد.

ماده ۵۷ ـ هرگاه به موجب ماده ۴۵ قانون دعوایی به بستانکاری واگذارشده و این دعوی به نتیجه مثبتی رسیده باشد اداره تصفیه ضمن‌ صورت تقسیم یا به وسیله ضمیمه جداگانه آن را بین بستانکار انتقال‌گیرنده و سایر بستانکاران تقسیم خواهد نمود.

ماده ۵۸ ـ همینکه صورت تقسیم تهیه شد باید به بستانکاران اعلام گرددکه صورت نامبرده در اداره تصفیه در دسترس آنها گذارده خواهد شد.

هرگاه بعد از آگهی تغییری در صورت مزبور داده شود این نکته نیز به‌طریق فوق اعلام خواهدگردید.

ماده ۵۹ ـ قبل از اقدام به تقسیم‌، اداره باید مطمئن شود که هیچ‌گونه‌اعتراضی در ظرف مدت مقرر نسبت به صورت تقسیم به عمل‌نیامده است‌در صورتی که نسبت به این صورت اعتراضی شده‌باشد اداره تصفیه برای تقسیم‌، منتظر نتیجه رسیدگی به این اعتراض‌خواهد بود.

مبحث هفتم ـ خاتمه ورشکستگی


ماده ۶۰ ـ پس از خاتمه ورشکستگی کارمند مربوطه گزارشی مبنی برخاتمه ورشکستگی به رئیس اداره خواهد داد. در این گزارش خلاصه ‌عملیات تصفیه و جهت ورشکستگی و مبلغ دارایی و بدهی و میزان‌ زمینه خالی و سهمیه ‌هایی که به موجب فقره ۴ ماده ۴۷ قانون اداره ‌تصفیه به صندوق وزارت دادگستری سپرده شده‌، ذکر خواهد شد .سپس خاتمه ورشکستگی از طرف رئیس اداره اعلام و انتشارخواهد یافت‌.

ماده ۶۱ ـ گزارش نهایی در مورد تصفیه اختصاری نیز باید تنظیم شده و خاتمه ورشکستگی هم به موجب آگهی اعلام گردد. در مورد ماده‌قانون انتشار آگهی مبنی بر اعلام خاتمه ورشکستگی ضروری نیست‌.

ماده ۶۲ ـ سند عدم کفایت دارایی باید بر طبق نمونه پیوست ‌صادر شود.

مبحث هشتم ـ تصفیه اختصار

ماده ۶۳ ـ در مورد تصفیه اختصاری مذکور در فقره ۲ ماده ۲۳ قانون ‌اداره تصفیه نکات زیر رعایت می شود:

۱ـ بستانکاران برای تشکیل جلسه دعوت نمی شوند مع‌ذلک هرگاه‌اداره مقتضی بداند ممکن است بوسیله تشکیل جلسه جلب نظر آنها را بنماید ولی در صورتی که ورشکسته پیشنهاد قرارداد ارفاقی نموده ‌باشد در این مورد باید جلسه بستانکاران دعوت شود.

۲- در هر موقع بدون هیچ‌گونه شرطی ممکن است خواه از طریق‌ عادی یا بطور مزایده اقدام به فروش اموال ورشکسته به عمل آید.مهلتی که برای پرداخت بها مال داده می شود نباید از سه ماه تجاوزکند. در صورت نبودن خریدار به بها ارزیابی شده اقدام به مزایده‌مجدد به عمل نیامده و اداره تصفیه به نحو مقتضی اقدام به فروش ‌آن خواهد نمود.

۳- تقسیم وجوه حاصله طبق مدلول مواد ۴۶ و ۴۷ قانون به عمل‌آمده و سند عدم کفایت دارایی صادر می شود ولی صورت تقسیم‌ برای مراجعه اشخاص ذینفع در اداره تصفیه گذارده نشده و تقسیم‌ موقت سهام نیز به عمل نخواهد آمد.

مبحث نهم ـ مقررات مخصوص‌

ماده ۶۴ ـ در هر حوزه که تشکیل اداره تصفیه اعلام شود امور ورشکستگی که تا آن تاریخ خاتمه نیافته تحویل اداره تصفیه گردیده‌ و مدیران تصفیه و کارمندان ناظر باید از هرگونه ‌اقدام ‌خودداری‌ نمایند.

ماده ۶۵ ـ عملیات ورشکستگی اموری که تصفیه آن در موقع اعلام‌تشکیل اداره تصفیه خاتمه نیافته طبق مقررات قانون اداره تصفیه و این آیین‌نامه ادامه خواهد یافت‌.

ماده ۶۶ ـ هرگاه اعمال ورشکستگی که قبل از اعلام تشکیل اداره تصفیه ‌انجام شده ناقص تشخیص شود با رعایت مقررات این آیین‌نامه ‌تکمیل خواهد گردید.

ماده ۶۷ ـ در موارد مذکور در مواد بالا که قسمتی از اعمال تصفیه به‌ وسیله مدیران تصفیه و قسمت دیگر به وسیله اداره تصفیه انجام‌ می‌شود هزینه امور تصفیه باید به تشخیص رئیس اداره بین مدیران ‌و اداره تقسیم گردد.

جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .

جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .

لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

لینک کانال ایتا

لینک کانال سروش

لینک صفحه اینستاگرام

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار

کارشناس حقوقی سایت

افزودن یک دیدگاه