آدرس نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران

آدرس-نواحی-دادسرای-عمومی-و-انقلاب-تهران

آدرس نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران

دادورزیار وکیل همراه شما

 

 

دادسرای ناحیه ۱ شمیران

نشانی :خیابان شریعتی –پل صدر-خیابان الهیه-پلاک ۲

تلفن ۲۲۰۰۰۴۳۸-۸۱-۲۲۰۰۷۳۷۹

کدپستی:۱۹۳۳۷۱۳۵۶۵

مناطق ۱

نوع شعببازپرسیدادیاریسرپرستیاجرای احکام کیفریجمع
تعداد شعب۸۴ ۴۱۶

 

دادسرای  عمومی وانقلاب ناحیه ۲ تهران

نشانی :شهرک قدس-خیابان فرحزادی-خ کاج –خ نخل

تلفن ۲۲۰۸۴۳۸۶-۲۲۰۸۴۰۷۴-۲۲۰۸۴۰۶۷-۲۲۰۸۵۹۸۰-۲۲۰۸۵۹۷۸-۲۲۰۸۵۴۶۵

مناطق ۲

نوع شعببازپرسیدادیاریسرپرستیاجرای احکام کیفریجمع
تعداد شعب۱۴۴ ۴۲۲

 

دادسرای ناحیه ۳ (ویژه مبارزه با زمین خواری)

نشانی :م ونک ابتدای خ ملاصدرا-خ پردیس-نبش کوچه زاینده –رود شرقی پ ۵۹

تلفن ۸۸۸۸۱۷۲۴-۸۸۸۸۱۷۲۲-۸۸۸۸۳۴۳۴-۸۸۸۸۶۱۶۱

کد پستی ۱۱۱۴۹۱۴۵۱۱

مناطق ۳

نوع شعببازپرسیدادیاریسرپرستیاجرای احکام کیفریجمع
تعداد شعب۱۳۴ ۴۲۱

 

دادسرای عمومی وانقلاب ناحیه ۴ تهران

نشانی حکیمیه – خیابان سازمان آب-خیابان امام حسین

تلفن ۷۷۳۱۱۲۴۷-۷۷۳۱۱۲۴۵-۷۷۳۱۱۵۹۴-۷۷۳۱۱۲۵۸

مناطق ۴-۸-۱۳

نوع شعببازپرسیدادیاریسرپرستیاجرای احکام کیفریجمع
تعداد شعب۱۶۱۵ ۵۳۶

 

دادسرای عمومی وانقلاب ناحیه ۵ تهران

نشانی:بلوار سیمون بولیوار –بلوار انصار المهدی-روبه روی دانشگاه سما

مناطق ۲۲-۵

نوع شعببازپرسیدادیاریسرپرستیاجرای احکام کیفریجمع
تعداد شعب۱۴۵ ۵۲۴

 

دادسرای عمومی وانقلاب ناحیه ۶تهران

نشانی :خیابان مفتح –خیابان شهید شیرودی

تلفن ۸۶۰۷۳۸۹۷-۸۶۰۷۳۱۷۹-۸۶۰۷۳۱۵۳-۸۶۰۷۳۵۶۳-۸۶۰۷۳۵۹۳-۸۶۰۷۳۱۷۶

مناطق ۶

نوع شعببازپرسیدادیاریسرپرستیاجرای احکام کیفریجمع
تعداد شعب۱۵۵ ۵۲۵

 

دادسرای عمومی وانقلاب ناحیه ۷ تهران

نشانی:خیابان شهید بهشتی –خ شهید علی اکبری

تلفن ۸۶۱۲۱۶۴۵-۸۶۱۲۱۶۴۸-۸۶۱۲۱۶۷۵-۸۶۱۲۱۶۹۳

مناطق ۷

نوع شعببازپرسیدادیاریسرپرستیاجرای احکام کیفریجمع
تعداد شعب۶۶ ۲۱۴

 

دادسرای عمومی وانقلاب ناحیه ۸ تهران

نشانی: اتوبان رسالت – خیابان عثنی عشری – نبش کوچه موسی

تلفن : ۲۲۲۵۲۷۳۹۷-۲۲۵۲۷۰۸۴-۲۲۵۲۸۴۱۰

 

دادسرای عمومی وانقلاب ناحیه ۱۰ تهران

نشانی: تقاطع خ جیحون ودامپزشکی

تلفن :۶۵۸۸۶۲۰۳۲-۶۵۸۶۲۰۱۷-۶۵۸۶۲۰۱۳-۶۵۸۶۲۰۴۵-۶۵۸۶۲۰۳۸

مناطق ۹-۱۰-۲۱

نوع شعببازپرسیدادیاریسرپرستیاجرای احکام کیفریجمع
تعداد شعب۱۲۴ ۳۱۹

 

دادسرای ناحیه ۱۱

نشانی :خیابان ولیعصر (عج)-ضلع غربی میدان منیریه

تلفن :۵۵۳۸۵۶۳۰-۵۵۳۸۵۴۳۰-۵۵۳۷۵۷۵۰-۲-۵۵۳۸۵۳۳۰

کد پستی ۱۳۳۴۷۶۴۳۹۴

مناطق ۱۱

نوع شعببازپرسیدادیاریسرپرستیاجرای احکام کیفریجمع
تعداد شعب۶۵ ۳۱۴

 

دادسرای ناحیه ۱۲ (۱۵ خرداد)

نشانی :ضلع شمالی پارک شهر –خ شهید فیاض بخش

تلفن ۶۶۷۲۴۰۵۷-۶۶۷۲۳۰۷۵-۶۶۷۲۴۰۱۲-۴-۶۶۷۲۲۵۶۱

کد پستی :۱۱۱۴۶۹۵۱۱

مناطق ۱۲

نوع شعببازپرسیدادیاریسرپرستیاجرای احکام کیفریجمع
تعداد شعب۱۵۴ ۷۲۶

 

دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۴ تهران

نشانی:خ سردار ده حقی –بلوار کوثر

تلفن :۳۶۳۱۹۶۴۸-۳۶۳۱۹۵۶۹-۳۶۳۱۹۵۲۵-۳۶۳۱۹۶۵۱-۳۶۳۱۹۶۷۸-۳۶۳۱۹۶۷۶

مناطق ۱۴ -۱۵

نوع شعببازپرسیدادیاریسرپرستیاجرای احکام کیفریجمع
تعداد شعب۱۱۱۴ ۵۳۰

 

دادسرای ناحیه ۱۶ (بعثت)

نشانی :ضلع شمالی ترمینال جنوب

تلفن :۵۵۳۲۵۱۸۴-۵۵۳۲۴۰۸۰-۵-۵۵۳۲۱۵۲۰

کدپستی ۱۱۸۸۷۱۹۵۶۳

مناطق ۱۶-۱۹

نوع شعببازپرسیدادیاریسرپرستیاجرای احکام کیفریجمع
تعداد شعب۱۲۵ ۴۲۱

 

دادسرای ناحیه ۱۸ (شهید مطهری)

نشانی :جاده ساوه –چهارراه یافت آباد –م معلم –نبش خ حیدری

تلفن :۶۶۲۳۹۹۹۱-۷۲-۶۶۲۲۴۴۶۹

کد پستی ۱۳۷۶۶۸۷۱۱۱

مناطق ۱۷ -۱۸

نوع شعببازپرسیدادیاریسرپرستیاجرای احکام کیفریجمع
تعداد شعب۱۲۸ ۴۲۴

 

دادسرای ناحیه ۱۹ (پژشکی)

نشانی : سیدخندان – خیابان دبستان – انتهای آریا محمودی

تلفن : ۹- ۸۶۰۱۱۰۰۲- ۸۸۴۶۸۵۷۱

 

افزودن یک دیدگاه