آدرس دادگستری های شهرستان های استان تهران

آدرس-دادگستری-های-شهرستان-های-استان-تهران

آدرس دادگستری های شهرستان های استان تهران

دادورزیار وکیل همراه شما

 

 

دادگستری شهرستان فیروزکوه

نشانی :خ فرمانداری –خ ادارات (سایت اداری )جنب اداره ثبت احوال

تلفن :۷۶۴۴۲۲۲۴-۷۶۴۴۲۲۲۷

نوع دادگاهتجدیدنظرکیفریحقوقیجزائیانقلابخانوادهاجرای احکام مدنیجمع
تعدادشعب  ۱۱  ۱۳

 

دادگستری شهرستان دماوند

نشانی : گیلاوند –میدان اصلی –سمت چپ به سمت دماوند جلوتر از شهرک جیلارد

تلفن:۷۶۳۱۸۸۹۹-۱-۷۶۳۱۲۶۰۰

نوع دادگاهتجدیدنظرکیفریحقوقیجزائیانقلابخانوادهاجرای احکام مدنیجمع
تعدادشعب۳۲– – ۱۶

 

دادگستری شهرستان رباط کریم

نشانی : داودیه  بلوار آزادگان  خیابان دادگستری 

تلفن ۵۶۴۳۰۵۶۶-۵۶۴۲۶۷۲۰-۵۶۴۲۴۰۱۸-۵۶۴۲۲۲۰۳۰

نوع دادگاهتجدیدنظرکیفریحقوقیجزائیانقلابخانوادهاجرای احکام مدنیجمع
تعداد شعب۵۲۶۱۳

 

دادگستری شهرستان شهریار

نشانی : شهریار  شهرک اداری اندیشه

تلفن: ۶۵۲۲۵۸۳۸-۶۵۲۲۵۴۰۰-۶۵۲۲۴۱۵۵-۶۵۲۲۲۲۵۵

نوع دادگاهتجدیدنظرکیفریحقوقیجزائیانقلابخانوادهاجرای احکام مدنیجمع
تعداد شعب  ۶۵۲۳۲۱۸

 

دادگستری شهرستان قرچک

نشانی :قرچک میدان امام خمینی  خ دانشگاه پیام نور  نبش میدان طلائیه

تلفن: ۳۶۱۷۶۵۰۰-۷-۳۶۱۷۶۵۰۵

وع دادگاهتجدیدنظرکیفریحقوقیجزائیانقلابخانوادهاجرای احکام مدنیجمع

 

دادگستری شهرستان پاکدشت

نشانی:پاکدشت بلوار امام رضا (ع) میدان معلم جنب مصلا

تلفن ۳۶۰۲۱۰۵۵-۳۶۰۲۰۸۲۰-۳۶۰۲۲۴۸۴

نوع دادگاهتجدیدنظرکیفریحقوقیجزائیانقلابخانوادهاجرای احکام مدنیجمع
تعداد شعب–  –۵۳– – ۶۱۴

 

 دادگستری شهرستان ری

نشانی :شهرری  م هادی ساعی  میدان شهرداری  جنب شهرداری منطقه ۲۰

تلفن   ۵۵۹۶۱۱۶۶-۵۵۹۰۳۰۸۰-۳-۵۵۹۰۹۲۹۲

نوع دادگاهتجدیدنظرکیفریحقوقیجزائیانقلابخانوادهاجرای احکام مدنیجمع
تعداد شعب۵۷۳۲۱۷

 

دادگستری شهرستان اسلامشهر

نشانی :میدان نماز  خ شهید صیاد شیرازی

تلفن :۵۶۳۴۵۷۰۰-۵۴۵۶۳۴۵۰۵۰

نوع دادگاهتجدیدنظرکیفریحقوقیجزائیانقلابخانوادهاجرای احکام مدنیجمع
تعداد شعب –– ۷۴۱۱۸۲۱

 

دادگستری شهرستان قدس

نشانی :شهر قدس خ ۴۵متری  ابتدای ۳۰ متری

تلفن ۴۶۸۲۳۱۷۰-۴۶۸۸۴۴۴۴-۷۴۶۸۸۴۴۴۵

وع دادگاهتجدیدنظرکیفریحقوقیجزائیانقلابخانوادهاجرای احکام مدنیجمع
تعداد شعب۳۳۳۹

 

 دادگستری شهرستان ملارد

نشانی : ملارد بلوار رسول اکرم (ص) جنب شهرداری

تلفن :۶۵۱۰۲۹۵۰-۶۵۱۴۱۷۱۷

دادسرای شهرستانبازپرسیدادیاریاجرای احکام کیفریسرپرستیجمع
ملارد۲۷۱۱۱۱

 

دادگستری شهرستان بهارستان

نشانی : جاده ساوه نسیم شهر میدان هفت تیر اول بلوار خیر آباد خ دادگستری

تلفن ۵۶۷۶۹۵۴۰-۵۶۷۶۰۶۶۵-۸۵۶۷۶۰۶۳۷

نوع دادگاهتجدیدنظرکیفریحقوقیجزائیانقلابخانوادهاجرای احکام مدنیجمع
تعداد شعب–  –۶۵۱– ۵۱۷

 

دادگستری شهرستان پیشوا

نشانی :پیشوا خ امام خمینی خ کارگر جنب دبیرستان شهید مطهری

تلفن ۳۶۷۲۴۹۲۵-۳۶۷۲۶۹۸۸-۳۶۷۲۱۵۰۰

وع دادگاهتجدیدنظرکیفریحقوقیجزائیانقلابخانوادهاجرای احکام مدنیجمع
تعداد شعب۱۱ – –۱۳

 

دادگستری شهرستان ورامین

نشانی خ شهید باهنر (ره) میدان امام حسین

 

تلفن ۳۶۲۶۹۰۲۰-۳۶۲۷۴۰۰۰-۳۶۲۴۳۱۵۵-۸

نوع دادگاهتجدیدنظرکیفریحقوقیجزائیانقلابخانوادهاجرای احکام مدنیجمع
تعدادشعب  ۴۳۱ ۴۱۲

 

دادگستری شهرستان پردیس

نشانی : بومهن بلوار امام خمینی جنب آتشنشانی و فرماندهی انتظامی

تلفن : ۷۶۲۵۶۱۰۰

نوع دادگاهتجدیدنظرکیفریحقوقیجزائیانقلابخانوادهاجرای احکام مدنیجمع
تعداد شعب–  –۲۱۱– ۱۵

افزودن یک دیدگاه