آدرس دادگاه های کیفری تهران

آدرس-دادگاه-های-کیفری-تهران

آدرس دادگاه های کیفری تهران

دادورزیار وکیل همراه شما

 

مجتمع قضایی عدالت (مجتمع الکترونیکی)

نشانی:م تجریش – خیابان فنا خسرو (ثبت سابق ) پلاک ۷۳

تلفن :۲۲۷۲۵۰۱۹-۲۲۷۲۷۴۶۲-۲۲۷۲۷۴۶۶-۲۲۷۲۷۴۸۰-۵

کدپستی :۱۹۸۹۶۱۶۴۲۳

مناطق ۱

 

مجتمع قضایی قدس

نشانی:بلوارسیمون بولیوار-بلوار انصار المهدی –روبه روی دانشگاه سما

مناطق ۲-۵-۲۲-۲۱-۱۰-۹

تجدیدنظر کیفری استان حقوقی جزایی خانواده انقلاب اجرای احکام مدنی جمع
      ۲۱     ۱ ۲۲

 

مجتمع قضایی شهید قدوسی

نشانی: خیابان مفتح – خیابان شهید شیرودی

تلفن :۸۶۰۷۳۱۱۷-۸۶۰۷۳۱۶۸-۸۶۰۷۳۱۹۲-۸۶۰۷۳۱۴۶-۸۶۰۷۳۹۸۶-۸۶۰۷۳۱۲۳

مناطق ۳-۷-۶

تجدیدنظر کیفری استان حقوقی جزایی خانواده انقلاب اجرای احکام مدنی جمع
      ۲۴       ۲۴

 

مجتمع قضایی شهید مدرس

نشانی:حکیمیه –خیابان سازمان آب –خیابان امام حسین

تلفن ۷۷۳۱۱۲۴۷-۷۷۳۱۱۲۴۵-۷۷۳۱۱۵۹۴-۷۷۳۱۱۲۵۸

مناطق ۱۳-۲-۸

جدیدنظر کیفری استان حقوقی جزایی خانواده انقلاب اجرای احکام مدنی جمع
    ۵ ۱۲     ۵ ۲۲

 

مجتمع قضایی ولیعصر(عج)

نشانی:ضلع جنوبی پارک شهر ساختمان روزنامه رسمی کشور

تلفن:۹-۵۵۶۰۴۰۹۵-۵۵۶۳۸۶۱۴-۴-۵۵۶۰۲۰۵۱

مناطق ۱۱-۱۲

نوع دادگاه تجدیدنظر کیفری استان حقوقی جزایی خانواده انقلاب اجرای احکام مدنی جمع
تعداد شعب       ۱۳     ۱ ۱۴

 

مجتمع قضایی محلاتی (ره)

نشانی:اتوبان آهنگ –بلوارابوذر –بین چهرم وپنجم

تلفن :۳۳۸۰۰۸۱۱-۳۳۸۰۰۰۳۰-۳۳۸۰۱۵۲۷-۳۳۸۰۰۸۳۶

مناطق ۱۵-۱۴

 

مجتمع قضایی بعثت

نشانی:ضلع شمالی ترمینال جنوب

۵۵۳۲۴۰۴۰-۵۵۳۲۵۱۸۵-۵-۵۵۳۲۱۵۲۰

مناطق ۱۵-۱۴

 

مجتمع قضایی شهید مطهری (ره)

نشانی :یافت آباد-میدان معلم جنب خیابان حیدری شمالی

تلفن :۶۶۲۲۴۴۶۷-۷۲-۶۶۲۲۴۴۶۸

کدپستی:۱۳۷۶۶۸۷۱۱۱

مناطق ۱۷-۱۸

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز