آدرس دادسراهای عمومی و انقلاب شهرستان های استان تهران

آدرس-دادسراهای-عمومی-و-انقلاب-شهرستان-های-استان-تهران

آدرس دادسراهای عمومی و انقلاب شهرستان های استان تهران

دادورزیار وکیل همراه شما

 

دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فیروزکوه

نشانی :خ فرمانداری خ ادارات (سایت اداری ) جنب اداره ثبت احوال

تلفن ۷۶۴۴۲۶۱۰-۷۶۴۴۲۲۲۴-۷۶۴۴۲۲۲۷

نوع شعببازپرسیدادیاریاجرای احکام کیفریسرپرستیجمع
تعداد شعب۱۱۱۱۴

 

دادسرای عمومی  و انقلاب شهرستان دماوند

نشانی گیلاوند  بلوار شهید بهشتی جیلارد روبه روی امام زاده محمد

تلفن ۷۶۳۱۵۵۰۰-۱-۷۶۳۱۲۶۰۰

نوع شعببازپرسیدادیاریاجرای احکام کیفریسرپرستیجمع
تعداد شعب۲۲۱۱۶

 

دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان پردیس

نشانی : بومهن جنب آتش نشانی و فرماندهی انتظامی

تلفن :۷۶۲۳۵۳۳۰-۷-۷۶۲۲۹۹۶۶

نوع شعببازپرسیدادیاریاجرای احکام کیفریسرپرستیجمع
تعداد شعب۲۴۱۱۸

 

دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قرچک

نشانی :قرچک  ابتدای ۲۴ متری زیبا شهر

تلفن  ۳۶۱۵۱۷۰۳-۳۶۱۵۱۷۰۰-۷-۳۶۱۵۱۷۰۶

نوع شعببازپرسیدادیاریاجرای احکام کیفریسرپرستیجمع
تعداد شعب۲۵۱۱۹

 

دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان پیشوا

نشانی :پیشوا خ امام خمینی  خ کارگر  جنب دبیرستان شهید مطهری

تلفن : ۳۶۷۳۴۹۲۸-۲۷۳۶۷۲۴۹۲۵

نوع شعببازپرسیدادیاریاجرای احکام کیفریسرپرستیجمع
تعدادشعب۱۳۱۱۶

 

دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ورامین

نشانی  :ورامین م امام حسین (ع) بلوار شهید بهشتی  ابتدای خ معلم سمت راست

تلفن : ۳۶۲۶۴۰۰۰-۳۶۲۷۰۷۰۷-۱۳۳۶۲۶۹۸۱۰

دادسرای شهرستانبازپرسیدادیاریاجرای احکام کیفریسرپرستیجمع
ورامین۵۴۲۱۱۲

 

دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بهارستان

نشانی :جاده ساوه شهرک گلستان ابتدای فلکه دوم

تلفن:۵۶۳۲۰۰۲۸-۵۶۳۲۴۹۴۸-۵۶۳۲۰۰۰۸

نوع شعببازپرسیدادیاریاجرای احکام کیفریسرپرستیجمع
تعداد شعب۳۶۱۱۱۱

 

دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان رباط کریم

نشانی :رباط کریم بلوار آزادگان (داودیه ) خ دادگستری

تلفن :۵۶۴۳۳۹۰۰ -۵۶۴۲۶۷۲۰-۵۶۴۲۴۰۱۸-۵۶۴۲۲۰۳۰

وع دادگاهتجدیدنظرکیفریحقوقیجزائیانقلابخانوادهاجرای احکام مدنیجمع
تعداد شعب۵۲۶۱۳

 

دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان شهریار

نشانی :شهریار شهرک اداری فلکه امام خمینی

تلفن:۶۵۳۱۲۹۴۹-۶۵۳۱۲۸۹۰-۶۵۳۱۲۸۵۸-۶۱۳۱۲۹۱۹-۶۵۳۱۲۸۷۸

ع شعببازپرسیدادیاریاجرای احکام کیفریسرپرستیجمع
تعداد شعب۵۸۳ ۱۶

 

دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان پاکدشت

نشانی : خ امام رضا (ع) بلوار شهید رحیمی  جنب پارک معلم

تلفن ۳۶۰۳۳۳۸۲-۳۶۰۲۲۴۸۴-۳۶۰۲۰۸۲۰

نوع شعببازپرسیدادیاریاجرای احکام کیفریسرپرستیجمع
تعداد شعب۲۶۱۱۱۰

  

دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ری

نشانی میدان هادی ساعی  جنب شهرداری منطقه ۲۰

تلفن :۵۵۹۶۱۴۱۴-۵۵۹۵۲۲۰۱-۵۵۹۰۳۰۱۰-۳-۵۵۹۵۹۲۹۲

نوع شعببازپرسیدادیاریاجرای احکام کیفریسرپرستیجمع
تعداد شعب۶۹۴۱۲۰
      

 

دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اسلامشهر

نشانی میدان نماز  خ شهید صیاد شیرازی  بع از دانشگاه آزاد  جنب اداره جهاد کشاورزی

تلفن : ۶۵۳۶۵۳۳۰-۵۳-۵۶۳۴۵۰۵۰

نوع شعببازپرسیدادیاریاجرای احکام کیفریسرپرستیجمع
تعداد شعب۴۷۲۱۱۴

 

دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ملارد

نشانی : ملارد  بلوار حضرت رسول (ص )جنب شهرداری

تلفن ۶۵۱۰۲۹۵۰-۶۵۱۴۱۷۱۷

دادسرای شهرستانبازپرسیدادیاریاجرای احکام کیفریسرپرستیجمع
ملارد۲۷۱۱۱۱

 

 دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان قدس

نشانی : شهرقدس  خ ۴۵ متری کلهر  ۳۰ متری شورا  جنب بهشت فاطمه

تلفن: ۴۶۸۳۱۶۰۱-۷-۴۶۸۸۴۴۴۵-۴۶۸۳۱۶۰۰

نوع شعببازپرسیدادیاریاجرای احکام کیفریسرپرستیجمع
تعداد شعب۱۵۱۱۸

افزودن یک دیدگاه